Krav för att få en anställning

Enligt huvudregeln får endast den som har legitimation anställas som lärare eller förskollärare utan tidsbegränsning, men det finns ett antal undantag.

Undantag från kravet på legitimation för att anställa utan tidsbegränsning

Modersmålslärare och yrkeslärare

Den som inte har legitimation som lärare får anställas som lärare utan tidsbegränsning om han eller hon ska undervisa i modersmål eller i ett yrkesämne i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå eller på individuella kurser eller orienteringskurser i kommunal vuxenutbildning. Detta gäller dock bara om det saknas sökande som har legitimation, om den sökande har tillräcklig kompetens och det finns skäl att anta att den sökande är lämplig att bedriva undervisningen. Vidare får den som ska bedriva annan undervisning än språkundervisning på engelska, eller undervisa i Waldorfskolor, anställas utan tidsbegränsning även om han eller hon inte har en lärarlegitimation. För de lärare som ska bedriva annan undervisning än språkundervisning på engelska krävs dock en utländsk examen som motsvarar en svensk lärarexamen och att läraren  har kompetens att undervisa på engelska.

Fritidshemmet och förskolan

Utöver lärare och förskollärare får det i fritidshemmet och förskolan finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas, som till exempel fritidspedagoger och barnskötare.

Undantag från kravet på legitimation och behörighet för att anställa lärare ett år i taget

Om legitimerad lärare eller förskollärare saknas

I vissa fall är det nödvändigt att en huvudman får göra undantag från skyldigheten att anställa lärare och förskollärare som har en legitimation och behörighet för den undervisning som de ska bedriva. Då får det inte finnas en legitimerad lärare eller förskollärare med behörighet för viss undervisning att tillgå inom huvudmannens organisation. Det kan också finnas något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna eller barnen.

Om det inte finns någon att tillgå inom organisationen

En situation när det inte finns någon att tillgå inom organisationen och undantaget kan bli tillämpligt kan uppstå vid till exempel hastiga svängningar i söktryck och elevkullarnas storlek, tjänstledigheter, förändringar i efterfrågan på viss undervisning eller ett ökat behov av särskilt stöd.

Annat särskilt skäl

Annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna eller barnen att inte använda en lärare eller förskollärare som är legitimerad och behörig för undervisningen kan vara att läraren eller förskolläraren är direkt olämplig att bedriva undervisningen.

Tidsbegränsad anställning

I de fall det saknas lärare som har legitimation och behörighet för den undervisning de ska bedriva eller när det finns annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna eller barnen får den person som anställs bedriva undervisning högst ett år i sänder.

Den som är anställd före den 1 juli 2011

I fråga om lärare eller förskollärare som undervisar i specialskolan, grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna som saknar legitimation för att bedriva undervisning och som har ingått avtal om anställning som lärare, förskollärare eller fritidspedagog före den 1 juli 2011 tillämpas under tiden för anställningen 1985 års skollag, dock längst till utgången av juni 2018. Enligt 1985 års skollag gäller bland annat att kommuner är skyldiga att för undervisningen använda förskollärare, lärare, eller fritidspedagoger som har en utbildning som är avsedd för den undervisning de i huvudsak ska bedriva.

Möjligt att anställa obehöriga lärare i tre år

Den stora lärarbristen gör nu att regeringen tillfälligt ändrar i regelverket för lärarlegitimation. Beslutet innebär att huvudmän nu i vissa fall kan anställa personer som saknar lärarlegitimation i högst tre år. Ett av kraven är att personen måste genomföra en kompletterande pedagogisk utbildning under anställningen.

De tillfälliga ändringarna i reglerna gäller till och med höstterminen 2020. Den nya regeln gäller om huvudmannen inte får tag på en legitimerad och behörig lärare. Den person som anställs måste dessutom ha de ämneskunskaper som krävs för att få en behörighetsgivande lärarexamen och måste dessutom genomföra en kompletterande pedagogisk utbildning under anställningen. Han eller hon får inte sätta betyg självständigt utan ska göra det tillsammans med en legitimerad lärare. Båda lärarna ska signera i betygskatalogen.

Fakta om bestämmelsen

De nya bestämmelserna får tillämpas på anställningar som påbörjas från och med höstterminen 2016 till och med höstterminen 2020. En anställning inom försöksverksamheten ska som huvudregel inte vara längre än två år. I särskilda fall kan perioden förlängas till tre år.

Ämnen som omfattas av verksamheten

Anställningar inom försöksverksamheten kan bara bli aktuella inom ämnen där det råder brist på legitimerade och behöriga lärare. Här är listan med de ämnen som ingår:

Grundskolan: årskurs 7-9
Biologi
Engelska
Fysik
Geografi
Hem- och konsumentkunskap
Kemi
Matematik
Slöjd
Spanska
Svenska
Svenska som andraspråk
Teknik

Gymnasieskolan
Biologi
Engelska
Fysik
Företagsekonomi
Geografi
Juridik
Kemi
Matematik
Spanska
Svenska
Svenska som andraspråk
Teknik

Kommunal vuxenutbildning
Svenska som andraspråk

Lärarlegitimation Juridiskt PM

Senast granskad: 2015-09-23
Innehållsansvar: Avdelningen för handläggning