Krav för att få en legitimation

För att få en legitimation krävs det en behörighetsgivande lärar- eller förskollärarexamen. Utgångspunkten är att innehållet i din examen styr vilka behörigheter du får i din legitimation. Vad som krävs för att få en legitimation regleras i skollagen och behörighetsförordningen.

Vad är en behörighetsgivande examen?

En behörighetsgivande examen är en examen utfärdad efter avklarad lärar- eller förskollärarutbildning. Även personer med en utländsk lärar- eller förskollärarutbildning kan ha en behörighetsgivande examen. För detta krävs att utbildningen ensam eller tillsammans med yrkeslivserfarenhet eller kompletterande insatser motsvarar en svensk behörighetsgivande utbildning.

Undantag från kravet på behörighetsgivande examen

Det finns idag vissa undantag från kravet på att du endast kan få en legitimation genom en behörighetsgivande examen.

Behörighetsförklaring från Skolöverstyrelsen

Fram till slutet av år 1990 kunde Skolöverstyrelsen utfärda så kallade behörighetsförklaringar. En lärare med en behörighetsförklaring kan få en legitimation och sådan behörighet som behörighetsförklaringen avser. För att kunna ansöka om en legitimation på detta sätt måste du bifoga behörighetsförklaringen.

Examina endast avsedda för undervisning i fritidshem

En examen som endast är avsedd för arbete i fritidshem, exempelvis en fritidspedagogexamen, kan ligga till grund för legitimation trots att den inte anses vara behörighetsgivande på samma sätt som en lärar- eller förskollärarexamen. För detta krävs bland annat att examen är äldre än dagens lärarutbildning och att lärarens utbildning omfattat studier i minst ett av grundskolans ämnen i tillräcklig omfattning.

Utgångspunkten är att det krävs legitimation och behörighet för att få undervisa i fritidshemmet, men det finns vissa undantag.

Du som har en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem kan bland annat få legitimation och behörighet att undervisa i fritidshemmet. Detsamma gäller för dig som har en äldre examen avsedd för arbete i fritidshemmet och minst en till skolform.

Du som har en svensk eller utländsk högskoleutbildning för arbete som fritidspedagog, exempelvis en fritidspedagogexamen, behöver varken legitimation eller behörighet för att få undervisa i fritidshemmet. Samtidigt finns det övergångsregler som gör det möjligt att bli legitimerad genom en fritidspedagogutbildning.

I fritidshemmet finns också personal som inte undervisar. Denna personal, som har utbildning och erfarenhet som främjar barnens utveckling och lärande, får arbeta i fritidshemmet utan legitimation.

Läs mer om krav på legitimation för fritidspedagoger

Ingen legitimation trots behörighetsgivande examen

Skolverket ska som huvudregel meddela legitimation till den som har avlagt en behörighetsgivande examen men det  finns undantag från den huvudregeln. Om en lärare ansöker om legitimation och det visar sig att det skulle funnits skäl att återkalla legitimationen om läraren redan varit legitimerad får en legitimation inte utfärdas.

Senast granskad: 2015-09-23
Innehållsansvar: Avdelningen för handläggning