Lärarlegitimation för dig med utländsk examen

När du ska arbeta som lärare eller förskollärare i Sverige ska du i de flesta fall ha en lärarlegitimation. För att ansöka om en legitimation måste du ha en lärar- eller förskollärarexamen. Om du har alla dina intyg och dokument i ordning vid ansökningstillfället kan Skolverket fatta ett snabbare beslut.

This page in English / Visa denna sida på engelska 

Ansök om lärarlegitimation med utländsk examen på Skolverkets nya webbplats
Motsvarande information som på den här sidan finns på vår nya webbplats, som är under uppbyggnad. Gå gärna in och titta.

Lärar- och förskollärarlegitimation med utländsk examen på beta.skolverket.se

Legitimation och behörighet är avgörande

Vill du arbeta som lärare eller förskollärare i Sverige ska du ha en svensk lärar- eller förskollärarlegitimation. Det är endast lärare eller förskollärare med legitimation som kan få en fast anställning och som har rätt att sätta betyg. Du kan arbeta utan legitimation under en begränsad tid. Det finns idag också ett antal lärargrupper som är undantagna legitimationskravet: modersmålslärare, lärare i yrkesämnen och de lärare som undervisar på engelska i andra ämnen än språk.

Juridisk vägledning om legitimation och behörighet

Förordning om behörigheter och legitimation för lärare och förskollärare (2011:32)

Anställd ett år i taget

Du kan under en begränsad tid, men högst för ett år i taget, bli anställd som lärare eller förskollärare utan legitimation. För att få arbeta en begränsad tid utan legitimation måste du ha tillräcklig utbildning och goda kunskaper i det svenska språket. Regeln gäller om det inte finns någon legitimerad lärare eller förskollärare att anställa.  

Undervisa som modersmålslärare

Som modersmålslärare behöver du inte legitimation om du har tillräcklig utbildning. Det finns inget krav på lärarutbildning men det krävs en utbildning som i stor utsträckning liknar en lärarutbildning.

Undervisa som yrkeslärare

Som yrkeslärare behöver du inte legitimation om du har tillräcklig utbildning och tillräckliga yrkeskunskaper.

Undervisa på engelska som inte avser språkundervisning

Du är undantaget kravet på legitimation om du undervisar på engelska på en tvåspråkig skola. Undantaget gäller inte språkundervisning. Det krävs en utländsk lärarexamen som motsvarar en svensk lärarexamen och att du har kompetens att undervisa på engelska.

Vad krävs för att få legitimation

Du behöver ha en behörighetsgivande lärar- eller förskollärarexamen för att få en legitimation. Om du har en utländsk lärarexamen och vill ha en svensk lärarlegitimation behöver du även ha dokumenterat goda kunskaper i det svenska språket. Du måste också uppfylla de nationella kraven inom kunskapsområden som är viktiga för lärar- och förskolläraryrket i Sverige.

Legitimationsvillkor för lärare och förskollärare med utländsk utbildning (2016:12)

Visa dina kunskaper i svenska

För att få arbeta som lärare eller förskollärare i Sverige ska du ha goda kunskaper i svenska. Dina svenskakunskaper ska motsvara kunskaper som ger dig behörighet till högskolestudier i Sverige. Om du inte har tillräckliga kunskaper i svenska rekommenderar vi att du börjar studera svenska så snart som du har bestämt dig för att arbeta i Sverige.

Om du har danska färöiska, isländska eller norska som modersmål behöver du inte visa upp dokument som stödjer dina kunskaper i svenska.

Du intygar dina svenskakunskaper genom att skicka in ett godkänt betyg eller resultat på:  

  • svenska 3 eller svenska som andraspråk 3, alternativt svenska B eller svenska som andraspråk B, från Komvux (gymnasial vuxenutbildning)
  • svenska för utomnordiska studenter från universitet eller högskola i Sverige
  • TISUS-testet, test i svenska för universitet- och högskolestudier.  

Du kan även få tillgodoräkna dig andra svenskakunskaper såsom exempelvis godkända kunskaper i svenska 2 eller svenska som andra språk 2 om kursen är godkänd och avklarad innan den 1 juli 2013.

Nationella krav

För att få en legitimation behöver du uppfylla nationella krav inom kunskapsområden som är viktiga för lärar- och förskolläraryrket i Sverige.

Förtydligande av de nationella kraven:

Lärarförberedande studier
Om du vill bli behörig lärare eller förskollärare behöver du visa att du har lärarförberedande studier i tillräcklig omfattning. Är omfattningen inte tillräcklig kan du kompensera det genom att exempelvis skicka in intyg över högskolestudier eller tjänstgöring.

Ämnesstudier
Om du vill bli behörig lärare eller förskollärare behöver du visa att du har ämnesstudier i tillräcklig omfattning. Om omfattningen inte är tillräcklig kan du kompensera det genom högskolestudier. Om du har en lärar- eller förskollärarutbildning från ett EU-land, EES eller Schweiz kan du också kompensera det genom att exempelvis skicka in intyg över tjänstgöring.

Förskollärare (läs- och skrivutveckling)
Som förskollärare måste du visa att du har kunskap om läs- och skrivutveckling eller läs- och skrivinlärning på svenska. Du visar dina kunskaper genom exempelvis ett intyg över studier eller tjänstgöring i svensk förskola eller förskoleklass.

Lärare i grundskolans årskurs 1-3 (läs- och skrivutveckling)
Som lärare i grundskolans årskurs 1-3 måste du ha kunskaper i läs- och skrivutveckling eller läs- och skrivinlärning på svenska. Du visar dina kunskaper genom exempelvis ett intyg över studier eller tjänstgöring i svensk förskoleklass eller i grundskolans årskurs 1-3.

Lärare i grundskolans årskurs 1-6 (matematik och utbildningslandets språk)
Som lärare i grundskolans årskurs 1-6 behöver du visa att du har kunskaper i matematik och utbildningslandets språk alternativt svenska. Du visar dina kunskaper genom exempelvis tjänstgöring eller intyg över studier i matematik och utbildningslandets språk alternativt svenska.

Lärare i idrott och hälsa (simning och livräddning)
Om du vill bli behörig lärare i ämnena idrott och hälsa behöver du visa dina kunskaper i simning och livräddning. Du visar dina kunskaper i simning och livräddning genom exempelvis studier i idrott och hälsa som omfattar simning och livräddning.

Lärare i religionskunskap (samtliga världsreligioner)
Om du vill bli behörig lärare i religionskunskap behöver du visa att du har kunskap i samtliga så kallade världsreligioner. Du visar dina religionskunskaper genom exempelvis intyg över tjänstgöring eller studier i religionskunskap som omfattar samtliga världsreligioner.

Lärare i engelska och moderna språk (kontrastiv kompetens)
Om du vill bli behörig lärare i moderna språk eller engelska ska du visa att du har kontrastiv kompetens. Det betyder att du utifrån det svenska språket kan undervisa elever i moderna språk eller i engelska. Du visar dina kunskaper genom exempelvis ett intyg över högskolestudier eller tjänstgöring.

Lärare i svenska som andraspråk
För att få undervisa i ämnena svenska eller svenska som andraspråk visar du dina kunskaper genom ett intyg över studier vid en högskola i Sverige. 

Läs mer om de nationella kraven i bilaga 1 till Skolverkets föreskrift 2016:12

Innan du ansöker

Innan du gör din ansökan är det viktigt att du har dina intyg i ordning. Du ska skicka in kopior på dina intyg, inte originalhandlingar. Originalhandlingar skickar du endast om Skolverket begär det. Alla de intyg som du skickar med din ansökan ska vara på det språk som talas i det land där du är utbildad.

Översättning av intyg

Intygen ska vara på det språk som talas i det land där du är utbildad men ska också översättas till svenska eller engelska. Översättningen till svenska eller engelska ska vara gjord av en auktoriserad översättare. Du behöver inte översätta dokumentet om det är skrivet på danska, finska, färöiska, isländska, meänkieli, norska eller samiska.

Du hittar auktoriserade översättare hos Kammarkollegiet eller via Föreningen Auktoriserade Translatorer:

Kammarkollegiet: auktoriserade översättare

www.eurofat.se

Om det inte finns någon för det aktuella språket kan du anlita en översättare som är medlem i Sveriges facköversättarförening:

www.sfoe.se

Vilka intyg ska du skicka in?

När du skickar in din ansökan ska du också skicka med:

  • en kopia på din lärar- eller förskollärarexamen (alla sidor)
  • en ämnesförteckning med kurser och betyg
  • intyg på kunskaper i svenska

Intyg om tjänstgöring

Om du har arbetat som lärare eller förskollärare i Sverige eller utomlands kan ett tjänstgöringsintyg från en huvudman, rektor eller förskolechef kompensera för skillnaderna mellan din utländska utbildning och en svensk lärar- eller förskollärarexamen. Du kan skicka med ett ifyllt tjänstgöringsintyg redan när du ansöker om legitimation alternativt vänta till Skolverket informerar dig om att du behöver komplettera din ansökan på något sätt.

OBS! Skrivbara PDF-filer

Nedanstående filer kan bara öppnas i Acrobat Reader och inte direkt i webbläsaren. Spara ner filen på din dator genom att högerklicka på önskad länk och välj "Spara länk som...".

Tjänstgöringsintyg för lärare och förskollärare med utländsk examen (1,0 MB)

Om du har bytt namn

Om du har bytt namn behöver du bifoga ett personbevis från Skatteverket eller motsvarande myndighet som hanterar folkbokföringsuppgifter. Uppgifter om namnbyte ska framgå av personbeviset. För att visa att du bytt namn kan du också skicka med vigselbevis eller födelsebevis.

Officiellt intyg om lärarbehörighet

Har du en examen från ett land där du behöver ett officiellt intyg för att styrka din lärarbehörighet ska du skicka in det tillsammans med din ansökan. Det gäller exempelvis för dig med examina från Storbritannien eller Tyskland.

Official transcript

Har du en lärar- eller förskollärarexamen från ett land där ämnesförteckningen är i form av ett offical transcript ska du kontakta ditt utländska lärosäte och be dem skicka intyget direkt till Skolverket. Du kontaktar ditt utländska lärosäte i samband med att du skickar in din ansökan om legitimation. Lärosätet skickar ditt official transcript till: Skolverket, 106 20 Stockholm.

För dig med examen från Afghanistan

Om du har en utbildning från Afghanistan måste du själv begära en verifiering av dina utbildningsdokument och din identitet hos Afghanistans ambassad i Stockholm innan du skickar in en ansökan om lärarlegitimation.

Afghanistans ambassad

Ansök om legitimation

Om du har en lärar- eller förskollärarexamen kan du ansöka om legitimation. Du ansöker genom att fylla i ansökningsblanketten och skicka in den tillsammans med de intyg som styrker din lärar- eller förskolärarexamen. Läs mer under rubriken "innan du ansöker".

Du ansöker om legitimation hos Skolverket. Du behöver inte ha svenskt personnummer eller bo i Sverige för att kunna ansöka om och få legitimation.

Ansökningsavgift

Det kostar 1 500 kronor att ansöka om en lärar- eller förskollärarlegitimation. Skolverket kontaktar dig när vi har fått din ansökan om när vi vill att du ska betala in ansökningsavgiften.

Snabbare beslut med komplett ansökan

Du kan påverka handläggningstiden av ditt ärende genom att skicka in alla dina handlingar och intyg vid ansökningstillfället.

Skicka in din ansökan

Du kan skicka in din ansökan via post eller e-post. Tänk på att spara ner blanketten innan du börjar fylla i den om du vill skicka den via e-post, och bifoga gärna dina skannande dokument i pdf-format.

Du mejlar till:
lleg.registrator@skolverket.se

Du postar din ansökan till:
Skolverket
Box 3023
169 03 Solna
 

När du skickar in din ansökan ska du skicka med:

  • en ifylld ansökningsblankett
  • en kopia på din lärar- eller förskollärarexamen (alla sidor)
  • en ämnesförteckning med kurser och betyg
  • intyg på kunskaper i svenska

Tänk på att du skickar in kopior på dina intyg och att de ska vara på det språk som talas i det land du är utbildad. Intygen ska också vara översatta till svenska eller engelska om de inte är på något av följande språk: danska, finska, färöiska, isländska, meänkeli, norska eller samiska.

Ansök här

Ansökan skiljer sig något åt beroende på i vilket land du har tagit din examen.

Examen från ett EES-land

Examen i någon av följande länder:
Island, Liechtenstein, Norge

OBS! Skrivbara PDF-filer

Nedanstående filer kan bara öppnas i Acrobat Reader och inte direkt i webbläsaren. Spara ner filen på din dator genom att högerklicka på önskad länk och välj "Spara länk som...".

Ansökan om legitimation - examen tagen inom EU-EES (1,1 MB)

Examen från ett EU-land

Examen i någon av följande länder:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike, Schweiz

Ansökan om legitimation - examen tagen inom EU-EES (1,1 MB)

Examen från ett land utanför EU och EES

OBS! Skrivbara PDF-filer

Nedanstående filer kan bara öppnas i Acrobat Reader och inte direkt i webbläsaren. Spara ner filen på din dator genom att högerklicka på önskad länk och välj "Spara länk som...".

Ansökan om legitimation - examen tagen utanför EU-EES (1,1 MB)

Svensk lärarexamen och utländska studier

Har du en svensk lärar- eller förskollärarexamen samt utländska studier alternativt en utländsk examen ansöker du om legitimation utifrån din svenska examen.

Ansök med svensk examen

Vad händer med din ansökan?

Din ansökan granskas i datumordning

Skolverket hanterar alla inkommande ansökningar i tur och ordning. Du får en bekräftelse på när din ansökan har kommit in till oss. Det tar olika lång tid att handlägga ansökningarna beroende på vilken typ av examen och vilka behörigheter man har ansökt om.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Aktuell handläggningstid för dig med utländsk lärar- eller förskollärarexamen är 4-6 månader. Skillnader i handläggningstiden beror bland annat på hur komplett din ansökan är när den kommer till Skolverket. Saknas det uppgifter i din ansökan kommer vi att kontakta dig. När ditt ärende behöver kompletteras tar det längre tid att få ett beslut.

testing2

1. Skolverket registrerar och granskar din ansökan

Skolverket registrerar och granskar din ansökan. Du får en bekräftelse på när din ansökan och dina dokument är registrerade samt hur du ska betala ansökningsavgiften. Skolverket kommer informera dig om det är något som saknas i din ansökan och om du behöver komplettera den på något sätt. Du har två veckor på dig att komplettera ditt ärende.

Först när ditt ärende är komplett skickar Skolverket det till Universitets- och högskolerådet för validering av dina utländska dokument.

Om inte ansökningsavgiften eller eventuella kompletteringar är gjorda inom utsatt tid kan Skolverket inte bedöma dina dokument och ditt ärende kommer att avisas.

2. UHR validerar din utländska utbildning

Universitets- och högskolerådet (UHR) är den myndighet i Sverige som validerar utländska studier. UHR bedömer om din examen ger lärarbehörighet i utbildningslandet och om den motsvarar en svensk lärar- eller förkollärarexamen. UHR är också den myndighet som i vissa fall har kontakt med lärosätet i utbildningslandet.

UHR skickar sin bedömning av dina utländska dokument till Skolverket. Skolverket informerar sedan dig om din examen motsvarar en svensk examen eller om du behöver komplettera din examen på något sätt.

Om du under ärendets gång behöver eller väljer att komplettera ditt ärende med ytterligare dokument från utlandet så kommer Skolverket även att skicka dessa till UHR för validering.

3. Skolverket gör en samlad bedömning

Skolverket gör en samlad bedömning av UHR:s yttrande om din utländska utbildning och av dina svenska meriter. Skolverket informerar dig om du behöver komplettera din ansökan på något sätt. Om du exempelvis inte kan visa att du uppfyller de nationella kraven kan Skolverket begära att du kompletterar din utbildning innan du får behörighet att undervisa. Du har två veckor på dig att komplettera ditt ärende.

4. Skolverket fattar beslut om legitimation

Skolverket fattar ett beslut i ditt ärende. Beslutet skickar vi i första hand till din e-postadress och i andra hand hem till dig.

Från och med att din ansökan kommit in till oss tar det idag cirka 4-6 månader innan du får ditt beslut. Behöver du komplettera ditt ärende tar det längre tid.

När du har fått ditt beslut

Om du har fått legitimation

När du har fått legitimation som lärare eller förskollärare behöver du inte registrera dig hos någon annan myndighet eller liknande. För att hitta ett arbete vänder du dig direkt till en arbetsgivare eller till Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingens webbplats

Om du får avslag på din ansökan

Den vanligaste orsaken till att vi avslår en ansökan är att det saknas en behörighetsgivande lärar- eller förskollärarexamen. Om du har fått avslag på din ansökan och vill komplettera din utbildning med en svensk lärar- eller förskollärarutbildning ska du kontakta studievägledningen vid ett universitet eller en högskola som erbjuder lärar- eller förskollärarutbildning. Universitetet eller högskolan kan även bedöma vilka tidigare meriter du kan tillgodoräkna dig. Du kan söka efter utbildningar på www.studera.nu.

Om du har fått ett avslag med krav på kompensationsåtgärder så rekommenderar vi i vårt beslut att du gör en praktik eller ett prov. När dina studier, din praktik eller ditt prov är genomfört kan du ansöka om legitimation igen.

Läs mer om lämplighetsprov på SU:s hemsida

Läs mer om anpassningsperiod på ULV:s hemsida

Läs mer om hur du kan vidareutbilda dig

Om vi avvisar din ansökan

Om vi avvisar din ansökan beror det på att vi inte har kunnat pröva din ansökan för att den inte var komplett. En vanlig orsak är att ansökningsavgiften är obetald, att vi saknar en underskriven ansökningsblankett eller att nödvändiga intyg eller handlingar inte skickats in till Skolverket. För att vi ska pröva om du har rätt till legitimation behöver du göra en ny ansökan.

Beslut om yrkeskvalifikationer

Om du har ansökt om legitimation med en lärar- eller förskollärarexamen från ett EU- eller EES-land kommer ditt beslut även omfatta en bedömning av dina yrkeskvalifikationer. Ett erkännande av dina yrkeskvalifikationer ger inte tillträde till läraryrket. Du behöver en lärar- eller förskollärarlegitimation för att få arbeta som lärare eller förskollärare i Sverige. Om Skolverket inte kan erkänna dina yrkeskvalifikationer framgår det i beslutet. Då talar vi även om vad du kan göra för att få dina yrkeskvalifikationer erkända.

Legitimationsvillkor för lärare och förskollärare med utländsk utbildning (2016:12)

Så här överklagar du

Om du anser att vi har fattat ett felaktigt beslut har du rätt att överklaga. Din överklagan ska ha kommit in inom tre veckor från det att du har tagit emot beslutet av oss. Du överklagar genom att skicka en skriftlig motivering till oss om varför du inte är nöjd med beslutet. Överklagan ska innehålla ärendenummer, vilken ändring du önskar och vilka skäl som du anser finns för ändring av Skolverkets beslut. Vi granskar sedan ditt ärende på nytt för att se om det finns skäl för oss att ändra vårt beslut. Om inte så skickar vi ditt ärende vidare till Förvaltningsrätten som gör en egen bedömning.

Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten i Stockholm, med det ska skickas eller lämnas in till:

Skolverket
106 20 Stockholm

eller till e-postadressen: skolverket@skolverket.se

Läs mer på förvaltningsrätten i Stockholms webbplats

Register över legitimerade lärare och förskollärare

Skolverket för enligt förordningen om lärar- och förskollärarregister ett register över alla legitimerade lärare och förskollärare. Registret används av huvudmän, rektorer, Skolinspektionen med flera för att säkerställa en lärares och förskollärares behörighet.

Registerutdrag kan du få genom att mejla Skolverket på
lleg.registerutdrag@skolverket.se
eller ringa Skolverkets upplysningstjänst på telefon 08-527 332 00.
 

Senast granskad: 2017-07-27
Innehållsansvar: Avdelningen för handläggning