Fortbildning för rektorer i pedagogiskt ledarskap

Genom att gå vår fortbildning utvecklar du din förmåga att leda och organisera det kollegiala lärandet. Undervisningen blir då bättre och eleverna lär sig mer. Sista anmälningsdag till utbildningen var den 23 april.

Därför ska du delta

-  Du utvecklar ditt pedagogiska ledarskap
-  Du blir bättre på att skapa förutsättningar för kollegialt lärande
-  Du kan använda det du lär dig på fortbildningen direkt i din skolvardag

Det här är fortbildningen

Vad

Fortbildning i pedagogisk ledarskap på avancerad akademisk nivå. Studierna är på 7,5 högskolepoäng och löper över två terminer.

För vem

För rektorer och biträdande rektorer som genomgått den statliga befattningsutbildningen, eller en äldre statlig rektorsutbildning. Rektorn ska därefter har arbetat minst ett år som rektor med ansvar för läroplansstyrd verksamhet. Från och med hösten 2018 kan även biträdande rektorer gå fortbildningen.

Hur

Minst åtta fortbildningsdagar ingår och flera av dessa hålls på internat tillsammans med andra rektorer. Dessutom är det studier på hemmaplan med litteraturläsning, undersökande arbete i sin verksamhet, samt dokumentation. Rektor avsätter cirka 15 procent av sin arbetstid för fortbildningen.

Var

På utvalda universitet runt om i landet.

Rektor utvecklar nya redskap och metoder

För att strategiskt leda och skapa förutsättningar för det kollegiala lärandet behöver rektorer utveckla fler redskap och metoder. Under utbildningen får rektorer tillsammans möjlighet att på ett kvalificerat sätt undersöka och analysera egna frågeställningar kring sitt pedagogiska ledarskap. Genom att varva teori och praktiskt arbete går det ofta att direkt tillämpa de nya kunskaperna i skolvardagen.

 • att analysera skolans verksamhetskvalitet,
 • att kartlägga och beskriva lärmiljöer och undervisningsprocesser,
 • att använda redskap och metoder för resultatanalys, tolkning och dokumentation,
 • att använda metoder för återkoppling och kommunikation,
 • att använda modeller/metoder/perspektiv på olika former av organisatoriskt lärande, eller
 • att använda modeller för hur rektor kan styra, leda och stödja förändringsprocesser av betydelse för elevernas kunskapsutveckling.

Möjlighet för hela verksamheten

Huvudmannen ansvarar för att rektorer har den kompetens de behöver för att leda och styra sin verksamhet. Ett framgångsrikt ledarskap gynnar i slutändan alla elevers lärande och utveckling.

Att rektorn får goda förutsättningar att klara fortbildningen är nödvändigt. Ordentligt stöd ger effekt. Det är viktigt att huvudmannen förbereder, planerar och följer upp studierna tillsammans med rektorn.

Tänk på när ni stödjer rektor

Före

- Har rektorn gått Rektorsprogrammet eller en äldre statlig rektorsutbildning?

- Har rektor därefter arbetat minst ett år?

- Rektorns förväntningar på fortbildningen.

 • Personliga utvecklingsområden
 • Verksamhetens utvecklingsområden

- Rektorns förutsättningar att genomföra utbildningen

 • Tid
 • Resurser
 • Huvudmannens stöd

- Välja lärosäte

- Anmäla till fortbildningen

Under

- Planera in tider för uppföljningssamtal och visa intresse
Förslag på frågor att stämma av:

 • Nulägesanalys och stöd
 • Tid för studierna?
 • Utvecklingsarbete?

- Vad behöver utvecklas på rektorns skola?

- Stöd från lärosätet

Efter

- Följa upp rektorns ambition och lärdomar

- På vilket sätt bidrar utbildningen till rektorns och verksamhetens utveckling?

- På vilket sätt har fortbildningen påverkat:

 • Rektorns utveckling som pedagogisk ledare?
 • Rektorns verksamhet?

- Nätverkandets betydelse nu och i framtiden?

- Rektorns syn på fortbildningen som helhet
 

Stat och huvudman delar på kostnaden

Staten betalar fortbildningen. Huvudmannen betalar kostnader för internat, kurslitteratur och lön under studietiden.

Välj universitet

Det är huvudmannen som fritt utifrån sina och deltagarens behov väljer universitet. Utbildningsmålen är gemensamma för samtliga universitet, men det kan finnas olikheter i upplägg och kurslitteratur.

Möjlighet att studera i hela landet

Skolverket har ansvar för att det finns tillgång till utbildningsmöjligheter i hela landet. Ett universitet har därför ett tilläggsuppdrag att ge deltagare möjlighet att studera i Skåne.

Göteborgs universitet

Karlstads universitet

Mittuniversitetet

Stockholms universitet

Umeå universitet (anordnar utbildning i norr och i Skåne)

Uppsala universitet

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 23 april.

Lärplattform

Rektorer som studerar på fortbildningen har tillgång till Lärplattformen Fronter.

Till Fronter

Regelverk

Här kan du ta del av det regelverk som styr fortbildningen, men även utvärderingar och annat viktigt material.

Frågor och svar

Fortbildningen är mycket uppskattad med 100 procent nöjda deltagare. Hittills har ungefär 1000 av Sveriges rektorer genomgått fortbildningen. De har blivit stärkta i sin yrkesroll, fått mer kunskap och en bättre förmåga att utöva sitt pedagogiska ledarskap. Dessutom bedömer 70 procent av lärarna att rektors deltagande i fortbildningen är värdefullt för verksamheten.

För att främja ett kollegialt lärande i den egna organisationen ges rektor under utbildningen möjlighet att vid ett utbildningstillfälle bjuda in några medarbetare som har nyckelroller i den egna skolans kvalitets- eller utvecklingsarbete.

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Styrning och ledning.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2018-04-25
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation