Introduktionsperioden

Kunniga och engagerade lärare och förskollärare gör skillnad i en framgångsrik skola och förskola. Genom en introduktionsperiod med mentor får nyanställda lärare och förskollärare en bra start.

Erbjud en introduktionsperiod

Du som är rektor eller förskolechef ansvarar för att planera introduktionsperioden och för att utse en mentor. Den nyanställde ska kunna påverka planeringen utifrån sina tidigare kunskaper och erfarenheter.

Ordna med en behörig och erfaren mentor

Mentorn ska vara legitimerad och ha tillräcklig erfarenhet av arbete som lärare eller förskollärare. Mentorn ska, så långt det är möjligt, ha samma behörighet som den nyanställde. I mentorns uppgifter ingår att ge ett individuellt stöd och regelbundet följa den nya lärarens eller förskollärarens arbete.

Den nyanställde läraren ska få stöd i att med olika metoder planera och undervisa, bedöma, dokumentera och ha utvecklingssamtal. Det är även viktigt att träna förmågan att leda, bemöta elever och samverka med andra i rollen som lärare.

Den nyanställde förskolläraren ska få stöd i att planera och göra pedagogiskt arbete för barn i förskolans alla åldersgrupper. Där ingår att hålla utvecklingssamtal. Det är även viktigt att träna ledarskap, bemöta barn och samverka med kollegor och vårdnadshavare.

Sätt igång introduktionsperioden direkt

Perioden ska starta direkt när anställningen påbörjas. Introduktionen ska ske inom sådan undervisning som i huvudsak svarar mot lärarens eller förskollärarens behörighet. Under introduktionen ska den nyanställde arbeta med allt som vanligtvis ingår i en tjänst. Det centrala är att utveckla förmågan att systematiskt planera, följa upp och utvärdera sin undervisning.

Stötta den nyanställde under introduktionsperioden

Det är viktigt att kontinuerligt stödja den nyanställde läraren eller förskolläraren under introduktionsperioden.

  • ge stöd på ett yrkesmässigt, personligt och socialt plan på arbetsplatsen,
  • stimulera till professionell utveckling,
  • skapa en trygg och utvecklande arbetsmiljö för läraren och förskolläraren,
  • utveckla lärarens och förskollärarens förståelse för skolan eller förskolan som arbetsplats och för dess roll i samhället.

Läs mer om möjligheterna med introduktionsperioden (451 kB)

Rätt till en god början på yrkeslivet

Som nyanställd lärare eller förskollärare har du rätt till en introduktionsperiod. Det är en möjlighet till en god start på ditt yrkesliv. Under introduktionen har du rätt till mentor som ska stödja dig i din professionella utveckling. Introduktionsperioden är inte längre kopplad till legitimationen.

En introduktionsperiod ska vara minst ett läsår eller motsvarande på heltid. Du kan genomföra perioden under en eller flera anställningar. Om du inte har en tjänst på heltid eller om du har varit frånvarande stora delar av introduktionen ska detta kompenseras genom att du istället genomför den under en längre period.

Undantag

Som huvudregel ska en huvudman, en kommun eller en fristående skola, som anställt en lärare eller förskollärare se till att läraren eller förskolläraren genomför en introduktionsperiod på minst ett läsår eller motsvarande. Det finns dock undantag till denna skyldighet.

Läs mer om undantagen

Skolverkets föreskrifter om introduktionsperiod för lärare och förskollärare (SKOLFS 2014:44)

Läs mer om introduktionsperioden i 2 kap. 22 a § skollagen

Läs mer om introduktionsperioden i 5 kap. behörighetsförordningen

Senast granskad: 2016-12-08
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation