Leda kvalitetsarbete i förskolan

Förskolechefen har det övergripande ansvaret att leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet. Vi erbjuder en kurs för att hjälpa dig i det arbetet. Kursen anordnas i kommunen och kan på det sättet tydligare kopplas direkt till de lokala behoven.

Senast granskad: 2017-03-17
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation