Rektorsprogrammet

Genom att gå en befattningsutbildning stärker du som är skolledare din förmåga att leda och styra din verksamhet.

Därför ska du delta

- Du stärker din förmåga att leda och styra din skola
- Ditt deltagande ger en möjlighet till skolutveckling för hela verksamheten
- Du kan använda det du lär dig direkt i din skolvardag

Det här är Rektorsprogrammet

Vad

Rektorsprogrammet är en statlig befattningsutbildning på avancerad akademisk nivå, som ger nya kunskaper, skapar nätverk och sätter igång skolutvecklingsprocesser. Studierna omfattar 30 högskolepoäng och behandlar tre områden: skoljuridik och myndighetsutövning, mål- och resultatstyrning och skolledarskap.

För vem

Skolledare som har anställning som rektor, förskolechef, biträdande rektor eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion. Rektorsprogrammet är obligatoriskt för nyanställda rektorer. Är du nyanställd rektor måste du påbörja utbildningen inom ett år efter att du fått tjänsten. Övriga skolledare erbjuds att delta i utbildningen i mån av plats.

Hur

Internatstudier med andra skolledare, eget arbete på hemmaplan och litteraturstudier. Skolledaren behöver avsätta cirka 20 procent av sin arbetstid till utbildningen under 3 år. Skolledaren går utbildningen som en del av arbetet. En del av utbildningen ingår i ordinarie arbetsuppgifter.

Var

Utvalda universitet runt om i landet.

Gör en anmälan

Det är huvudmannen som anmäler sina skolledare via ett formulär här på webben. Anmälan och antagning sker under varje höst- och vårtermin.

Steg 1: Ta reda på följande uppgifter

Innan du fyller i anmälan ska du ta reda på skolledarnas

 • för- och efternamn
 • befattning
 • personnummer
 • e-postadress (Kontrollera att de fungerar - annars kan skolledarna inte komplettera anmälan)
 • mobilnummer

Ta även reda på

 • skolornas namn
 • skolornas postnummer och -adress
 • skolkommunerna
 • faktureringsreferens
 • organisationsnummer

  Om någon annan än huvudmannen fyller i ansökan ta reda på huvudmannens
 • för- och efternamn
 • e-postadress
 • mobilnummer

OBS! Om den anmälde tidigare påbörjat Rektorsprogrammet och sedan avbrutit, eller endast fullgjort delar av utbildningen, ta kontakt med det lärosäte de studerat vid. Det gäller alla lärosäten förutom Linnéuniversitet eller ÖMD (Örebro universitet, Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna i samverkan).

Steg 2: Fyll i webbformuläret

Här anmäler du:

Anmäl endast en person per formulär.

Tänk på att bekräftelse om anmälan går till huvudmannens e-postadress. Huvudmannen kan ge besked om anmälan kommit fram.

Steg 3: Skolledare kompletterar anmälan

Alla anmälda skolledare får en länk med e-post till ett kompletterande formulär. Skolledare bekräftar anmälan genom att fylla i formuläret.

Steg 4: Lärosäten ger besked om antagning

Några veckor efter att skolledare skickat in en kompletterande anmälan skickar lärosätet ett besked om antagning. Det sker i början av juni. Huvudmannen får en kopia av antagningsbeskedet. Vid platsbrist har nytillträdda rektorer företräde.

Vem får gå Rektorsprogrammet?

Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning och vänder sig till skolledare i verksamheter som regleras av skollagen.

Utbildningen är obligatorisk för rektorer som är anställda efter den 15 mars 2010 och som inte gått en äldre statlig rektorsutbildning. Nyanställda rektorer måste påbörja utbildningen inom ett år efter tillträde.

För att säkerställa kvaliteten i verksamheten och skolledares behov av kompetensutveckling är utbildningen öppen även för förskolechefer och biträdande rektorer.

Till målgruppen annan personal med motsvarande ledningsfunktion räknas exempelvis biträdande enhetschef och programrektor (i fristående skolor kan det finnas andra titlar som kan motsvara rektor och biträdande rektor).

Om någon från denna målgrupp ska gå befattningsutbildningen bör man ha en tjänst med mandat att styra, leda och ta beslut om verksamheten. Det räcker inte enbart att ha tilldelats eller delegerats enstaka ledningsuppgifter.

Tjänsten bör innehålla ledningsfunktioner i skola som motsvarar minst 50 % av heltid. Detta mot bakgrund av utbildningens krav och omfattning. Dessutom bör den även inrymma ansvar för flera av nedanstående uppgifter:

 • Pedagogiskt ledningsansvar att organisera verksamheten mot fastställda mål, samt ett ansvar för att följa upp, utvärdera och utveckla den.
 • Arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd, elevhälsa och skolans arbetsmiljö.
 • Mandat att leda och fördela arbetet i den pedagogiska verksamheten.
 • Skolans kontakter med arbetslivet och samarbete med hemmen.
 • Personal och kompetensutveckling i delar av, eller hela verksamheten.

Välj universitet

Det är huvudmannen som utifrån sina och deltagarens behov väljer universitet. Utbildningsmålen är gemensamma för samtliga universitet, men det kan finnas olikheter i upplägg och kurslitteratur.

Möjlighet att studera i hela landet

Skolverket har ansvar för att det finns tillgång till utbildningsmöjligheter i hela landet. Två universitet har därför ett tilläggsuppdrag att ge deltagare möjlighet att studera i södra Sverige.

De erbjuder Rektorsprogrammet

Det finns möjlighet att välja mellan sex olika universitet runt om i landet.

Göteborgs universitet

Karlstads universitet (anordnar också utbildning i Jönköpings/Linköpingsregionen)

Mittuniversitetet

Stockholms universitet

Uppsala universitet

Umeå universitet (anordnar utbildning i norr, Skåne och sydöstra Götaland)

Dessa sex universitet anordnar utbildningen åren 2015-2021. Dessutom fullföljs påbörjade utbildningar till och med 2018 vid Linnéuniversitetet, samt Örebro universitet, Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna i samverkan.

Samverkan med universiteten

Huvudmannen är en viktig samtalspartner kring frågor om Rektorsprogrammets kvalitet, utveckling och effekter. Universiteten ordnar möten och träffar med huvudmännen under utbildningen. Där diskuteras bland annat aktuell skolforskning och skolledarna redovisar sina uppgifter.

Goda förutsättningar ger effekt

Att ha goda förutsättningar för sina studier är avgörande för att klara utbildningen. Det är viktigt att huvudmannen tillsammans med skolledaren förbereder, planerar och följer upp studierna.

Huvudmannens engagemang i utbildningen bidrar till vilken möjlighet deltagaren har att klara av en krävande utbildning. Regelbunden tid för dialog och uppföljning är en viktig pusselbit för den lokala skolutvecklingen.

En framgångsfaktor för utbildningen är att deltagaren kan avsätta tid för studierna inom ramen för sin tjänst. Skolledaren går utbildningen som en del av arbetet och behöver avsätta cirka 20 procent av sin arbetstid. I utbildningen ingår minst 32 dagar med seminarier och perioder på internat.

Studierna innebär också utvecklingsarbete på den egna skolan eller förskolan och läsning av litteratur.

Tänk på när ni stödjer skolledaren

Före

- Omfattas deltagaren av obligatoriet?

- Skolledarens förväntningar på Rektorsprogrammet

 • Mål och ambition
 • Personliga utvecklingsområden
 • Verksamhetens utvecklingsområden

- Skolledarens förutsättningar att genomföra utbildningen

 • Tid
 • Resurser
 • Huvudmannens stöd

- Välja lärosäte

- Anmäla till Rektorsprogrammet

Under

- Planera in tider för uppföljningssamtal
Förslag på frågor att stämma av:

 •  Nulägesanalys
 • Tid för studierna?
 • Behov av stöd?
 • Behov av resurser?
 • Utvecklingsarbete?

- På vilket sätt bidrar utbildningen till skolledarens och verksamhetens utveckling?

- Kan utbildningens innehåll vara användbar inom andra delar av huvudmannens organisation?

- Samverkan med lärosätet

Efter

- Följa upp skolledarens mål, ambition och lärdomar

- På vilket sätt har utbildningen påverkat:

 • Skolledarens utveckling som ledare/chef?
 • Skolledarens verksamhet?
 • Hela organisationen

- Nätverkandets betydelse nu och i framtiden?

- Skolledarens fortsatta utveckling?

 • Fortbildning i pedagogiskt ledarskap
 • Magister-/masterutbildning

Läs gärna mer i vår broschyr till huvudmän

Informationsfolder till huvudmän med tips på stöd till skolledare (275 kB)

Lärplattform

Skolledare som studerar på Rektorsprogrammet har tillgång till Lärplattformen Fronter.

Till Fronter

Regelverk

Här kan du ta del av de uppdrag och förordningar från regeringen som styr Rektorsprogrammet. Men även utvärderingar, lägesbeskrivningar och måldokument.

Frågor och svar

Rektorsprogrammet är en längre och mer grundläggande befattningsutbildning. Den löper över tre år, är på avancerad nivå och har tre kunskapsområden: skoljuridik och myndighetsutövning, mål- och resultatstyrning samt skolledarskap. Fortbildningen för förskolechefer är en kortare utbildning som i huvudsak fokuserar på det pedagogiska ledarskapet. Den är ingen kortvariant av Rektorsprogrammet.

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Styrning och ledning.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2018-04-17
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation