Förskolans läroplan ska revideras

Regeringen har bestämt att Skolverket ska revidera förskolans läroplan. Bland annat ska gränsen mellan utbildning och undervisning bli tydligare. Under arbetet kommer vi att ta in kunskap och synpunkter och från barn, personal, förskolechefer samt berörda myndigheter och organisationer. Förslaget på reviderad läroplan för förskolan ska vara klart senast 23 mars 2018.

– Sedan den nuvarande läroplanen skrevs för snart 20 år sedan har det hänt mycket i förskolan och samhället. Därför är vi glada att få sätta igång det här arbetet, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket.

Tydligare gräns mellan undervisning och utbildning

Omsorg är en central del av förskolans uppdrag och i den reviderade läroplanen behöver det bli tydligare vad det begreppet betyder. Också begreppen undervisning och utbildning behöver bli tydligare: vad de innebär och vem som kan bedriva undervisning. Men leken kommer alltid vara central i förskolan.
– Leken är grunden för de små barnens lärande och undervisningen i förskolan utgår ifrån leken, säger Magdalena Karlsson.

Digital kompetens

Redan i december 2016 lämnade Skolverket ett förslag på hur digital kompetens skulle skrivas in i förskolans läroplan. Digital kompetens kommer nu istället att arbetas in i den reviderade läroplanen. Regeringen skriver också i uppdraget att läroplanen ska ha ett barnrättsperspektiv, ett funktionshindersperspektiv och beakta de nationella minoriteternas rättigheter.

Skolverket skriver ett förslag på reviderad läroplan och lämnar förslaget till regeringen. Det är sedan regeringen om beslutar om läroplanen.

Så går arbetet till

Under våren och hösten 2017 har Skolverket hållit flera samråd med berörda myndigheter och organisationer för att få ta del av deras perspektiv och synpunkter. Vi har också gjort besök på förskolor för att prata med barn, personal och chefer, och knutit till oss forskare.

Du kan vara med och påverka

Förskolechefer, förskollärare och barnskötare är de som ska arbeta utifrån läroplanen och därför är vi mycket intresserade av att inkludera er i arbetet. Under två perioder i höst kan alla som vill läsa vårt förslag till läroplan för att sedan lämna synpunkter i en webbenkät. Du kan göra det på egen hand eller ihop med dina kollegor.

Läroplanens första del

11-24 september var det möjligt att läsa och lämna synpunkter på läroplanens första del: Förskolans värdegrund och uppdrag.

Läroplanens andra del

6-19 november var det möjligt att läsa och lämna synpunkter på läroplanens andra del: Mål och riktlinjer.

– Det är viktigt för oss att vi får in viktig kunskap från förskolorna i arbetet. Läroplanen är personalens arbetsverktyg och därför behöver vi få deras hjälp i arbetet. Jag hoppas att så många förskolechefer, förskollärare och barnskötare som möjligt kommer att ta chansen att vara med och påverka, säger Magdalena Karlsson.

Samråd med personer som arbetar i förskolan

Vi håller också samråd där vi träffar huvudmän, förskolechefer, förskollärare och annan pedagogisk personal i förskolan till dialog. Mötena hålls i Hallsberg och i Sundsvall i september och november.

Läs mer om samråden

Kontakt

Magdalena Karlsson, undervisningsråd
magdalena.karlsson@skolverket.se

Senast granskad: 2017-11-20
Innehållsansvar: För- och grundskoleenheten