Förskolans läroplan ska revideras

Regeringen har nu bestämt att Skolverket ska revidera förskolans läroplan. Bland annat ska gränsen mellan utbildning och undervisning bli tydligare. Under arbetet kommer vi att ta in kunskap och synpunkter och från barn, personal, förskolechefer samt berörda myndigheter och organisationer. Förslaget på reviderad läroplan för förskolan ska vara klart senast 23 mars 2018.

– Sedan den nuvarande läroplanen skrevs för snart 20 år sedan har det hänt mycket i förskolan och samhället. Därför är vi glada att få sätta igång det här arbetet, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket.

Tydligare gräns mellan undervisning och utbildning

Omsorg är en central del av förskolans uppdrag och i den reviderade läroplanen behöver det bli tydligare vad det begreppet betyder. Också begreppen undervisning och utbildning behöver bli tydligare: vad de innebär och vem som kan bedriva undervisning. Men leken kommer alltid vara central i förskolan.
– Leken är grunden för de små barnens lärande och undervisningen i förskolan utgår ifrån leken, säger Magdalena Karlsson.

Digital kompetens

Redan i december 2016 lämnade Skolverket ett förslag på hur digital kompetens skulle skrivas in i förskolans läroplan. Digital kompetens kommer nu istället att arbetas in i den reviderade läroplanen. Regeringen skriver också i uppdraget att läroplanen ska ha ett barnrättsperspektiv, ett funktionshindersperspektiv och beakta de nationella minoriteternas rättigheter.

Skolverket skriver ett förslag på reviderad läroplan och lämnar förslaget till regeringen. Det är sedan regeringen om beslutar om läroplanen.

Vad händer nu?

Under våren och hösten 2017 kommer Skolverket att anordna flera samråd med berörda myndigheter och organisationer för att få ta del av deras perspektiv och synpunkter. Vi kommer också att göra besök på förskolor för att prata med barn, personal och chefer, och knyta till oss forskare. 

Samråd med personer som arbetar i förskolan

Vi kommer också att hålla samråd där vi bjuder in huvudmän, förskolechefer, förskollärare och annan pedagogisk personal i förskolan till dialog. Mötena hålls i Hallsberg och i Sundsvall i september och november. Sista dag att anmäla intresse att delta är den 15 augusti.

Läs mer om samråden och anmäl dig

Du kan vara med och påverka

Förskolechefer, förskollärare och barnskötare är de som ska arbeta utifrån läroplanen och därför är vi mycket intresserade av att inkludera er i arbetet. Under två perioder i höst kommer alla som vill ha möjlighet att läsa vårt förslag till läroplan för att sedan lämna synpunkter i en webbenkät. Du kan göra det på egen hand eller ihop med dina kollegor. Boka in datumen redan nu:

  • 11-24 september
  • 6-19 november

– Det är viktigt för oss att vi får in viktig kunskap från förskolorna i arbetet. Läroplanen är personalens arbetsverktyg och därför behöver vi få deras hjälp i arbetet. Jag hoppas att så många förskolechefer, förskollärare och barnskötare som möjligt kommer att ta chansen att vara med och påverka, säger Magdalena Karlsson.

Kontakt

Magdalena Karlsson, undervisningsråd
magdalena.karlsson@skolverket.se

Senast granskad: 2017-05-29
Innehållsansvar: För- och grundskoleenheten