Remiss: förslag till reviderad läroplan för förskolan

Den 20 april 2017 gav regeringen Skolverket i uppdrag (U2016/05591/S, U2017/01929/S) att genomföra en översyn av läroplanen för förskolan. Syftet är att tydliggöra och uppdatera förskolans uppdrag. Revideringen ska också öka kvaliteten i undervisningen och därmed förskolans måluppfyllelse.

Regeringen pekar ut ett antal områden som ska ses över: digitalisering, utvärdering för ökad måluppfyllelse, barns rätt till trygghet, integritet och omsorg, undervisning i förskolan, förskolan som social och kulturell mötesplats, gruppen och individen i läroplanen, jämställdhet, nationella minoriteter, hållbar utveckling samt hälsosam livsstil. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 23 mars 2018.

En öppen arbetsprocess

Med regeringens uppdrag som utgångspunkt har Skolverket bedrivit ett öppet och utåtriktat arbete där förskolans yrkesprofession, huvudmän och forskare har bidragit med sin kompetens. Även intressegrupper, myndigheter och fackförbund har bidragit med sina kunskaper. Under två perioder under hösten 2017 har läroplansutkast legat på vår webbplats och det har varit möjligt att lämna synpunkter i en webbenkät. Totalt har ca 7 000 enkätsvar skickats in.

Lämna remissvar

Skolverket presenterar nu sitt förslag till reviderad läroplan för förskolan. Regeringens uppdrag med direktiv liksom Skolverkets konsekvensutredning till följd av förslaget bifogas också.

För att underlätta myndighetens arbete med att sammanställa och bearbeta remissvaren ber vi er att följa instruktionerna nedan:

  • Skriv en kort sammanfattning där det framgår om ni ställer er bakom förslaget och i vilka delar ni har avvikande uppfattningar.
  • Beakta regeringsuppdragets inriktning och begränsningar (se länk ovan).
  • Återge bara förslagstexter om det är nödvändigt för att vi ska förstå ert svar.
  • Dela gärna upp synpunkterna som rör del 1 respektive del 2 i förslaget.

Välkommen att lämna ert remissvar senast den 2 februari 2018. Vi kommer inte att behandla remissvar som kommer in efter detta datum. Ange Skolverkets diarienummer 2017:783 i svaret. Svaret ska lämnas i elektronisk form och sändas till

forskolan.laroplan@skolverket.se

Kontakt

8-16 januari: Mikael Ejerblom, enhetschef: mikael.ejerblom@skolverket.se

17 januari-2 februari: Magdalena Karlsson, undervisningsråd: magdalena.karlsson@skolverket.se

Senast granskad: 2017-12-20
Innehållsansvar: För- och grundskoleenheten