Reviderad läroplan för förskolan

Skolverket har lämnat sitt förslag till reviderad läroplan för förskolan till regeringen. I förslaget har bland annat begreppet undervisning och förskollärarens ansvar förtydligats. Det är regeringen som beslutar om den slutliga läroplanen.

Så gick arbetet till

Skolverkets arbete med att revidera läroplanen pågick under 2017 och 2018. I processen tog vi in kunskap och synpunkter och från barn, personal, förskolechefer, kommunala och fristående huvudmän forskare samt berörda myndigheter och organisationer. Under två perioder under hösten 2017 låg Skolverkets utkast till läroplanstext ute på webben för att alla som ville skulle kunna läsa och lämna synpunkter på förslagen i en webbenkät. Totalt fick vi in ca 7 000 enkätsvar.

Kontakt

Magdalena Karlsson, undervisningsråd
magdalena.karlsson@skolverket.se

Senast granskad: 2018-03-23
Innehållsansvar: För- och grundskoleenheten