Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten i förskola.

Vi har pratat med Anna Palmer, lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet och författare till Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan, för att ta reda på hur man med hjälp av pedagogisk dokumentation kan arbeta med avsnittet.

Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten, till exempel med hjälp av kamera och film eller penna och papper. I analysen av dokumentationen får man syn på hur man kan utveckla verksamheten vidare.

- Det här arbetssättet går inte att plocka in hur som helst – det hänger ihop med hela kunskapsapparaten: kunskapssyn, arbetssätt, miljöer, barnsyn och förhållningssätt. Det handlar alltså inte om att sätta upp foton på en vägg och nöja sig där, påpekar Anna Palmer.
 

Det enda verktyget som behövs

Anna berättar hur varje bild eller sekvens som fångas in kan användas vid en utvärdering av verksamheten – hur pedagogerna agerar, vilket material som finns tillgängligt eller hur arbetet är organiserat. På så vis får man en förståelse för hela verksamheten och varje enskilt barn, precis som det står i läroplanen. 
 
- Arbetslaget behöver diskutera de olika sekvenserna och kritiskt granska dokumentationen och det är just det som gör dokumentationen pedagogisk. Hur går arbetet till? Vad behöver vi utveckla i arbetslaget? Vad kan vi bli bättre på? Vad har vi missat?
 
Om arbetslaget jobbar aktivt med pedagogisk dokumentation kan det vara ett verktyg för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten i enlighet med läroplanen förklarar Anna vidare. Man behöver alltså inte komplettera med ytterligare metoder.
 
- Samma dokumentation kan läsas med olika glasögon. Har vi tagit tillvara på barnens intresse för matematiken eller naturvetenskapen i vårt arbete? Har vi främjat lärande? Och vad hände med gruppen i just det här sammanhanget?
 

Delaktighet i lärandet 

I arbetet med pedagogisk dokumentation följer man barnens pågående processer, dokumenterar dem och har det som utgångspunkt för planeringen.
 
- Genom dokumentationen ser man vad barnen är intresserade av. Det handlar om att utmana barnen, tillföra nya material, nya begrepp och hela tiden hålla processen igång. Varje sekvens som fångas in säger något om verksamheten i stort och om måluppfyllelse och relationen till läroplanen, säger Anna. 
 
Anna poängterar att pedagogisk dokumentation ska göras tillsammans med barnen – inte på barnen. Personalen ska jobba med dokumentationen ihop med barnen och se till att det blir ett arbetsmaterial som används och är tillgängligt för alla i verksamheten. 
 
- När barnen är med och dokumenterar och man sedan analyserar dokumentationen tillsammans så sker intressanta saker att ta tillvara på. Pedagogisk dokumentation ökar barns delaktighet i sitt eget lärande Det blir också möjligt för personalen att vidga sitt eget lärande när det händer saker som man själv inte har tänkt ut.
 

Mängden inte det viktiga

Många som kommer i kontakt med pedagogisk dokumentation blir oroliga för att drunkna i mängden dokumentation och undrar om man verkligen ska dokumentera allt. Absolut inte, menar Anna.
 
- Man kan och ska inte dokumentera allt hela tiden utan man får begränsa det till vissa tillfällen. I relation till de mål man har så gäller det att hitta någonting som barnen hakar i, där det liksom brinner till.  
 
Anna beskriver att det kan bli mer dokumentation i inledningsskedet av ett nytt tema eller projekt. Det beror på att man först tittar på det som barnen redan gör och är intresserade av. Efter det är det dags att börja sålla, göra val och komma fram till en riktning i arbetet.
 
- Sedan kan man fokusera på att dokumentera det som händer vid just de tillfällen då man jobbar med det område som man valt ut. Mängden observationer minskar. Man kan rensa och ta bort mycket av det initiala som man inte visste vad det skulle leda till. Det är djupet och analysen som är det viktiga, inte mängden.
 

Allt hänger ihop

För att jobba med pedagogiskt dokumentation krävs det att man teoretiskt förstår att arbetet hänger ihop med ett särskilt arbetssätt där man inte bara kan plocka ut några valda delar. Anna beskriver hur hon under årens lopp kunnat konstatera att alla bitarna måste falla på plats. Det gäller allt från personalens fortbildningsmöjligheter till att kunna påverka material och miljö. Allt hänger ihop.
 
- Man ska inte vara rädd för att prova sig fram. Pedagogisk dokumentation är ett fantastiskt lärorikt och roligt arbetssätt som gynnar både barn och personal, avslutar Anna.
Senast granskad: 2016-02-22
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner