Språkutvecklande arbetssätt

Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker.

Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp. Alla språkliga färdigheter som att lyssna, tala, läsa och skriva berörs.

Lärare

Stöd i läroplanerna

I de två första kapitlen i grundskolans, grundsärskolans, sameskolans och specialskolans läroplaner betonas det språkutvecklande perspektivet. I alla kursplaner, och kanske särskilt tydligt i kunskapskraven syns också olika språkliga uttrycksformer som eleverna ska ges möjlighet att använda.

Förslag på arbetsgång

Att utveckla sin undervisning så att den får ett mer medvetet fokus på språkliga aspekter är en process som löper över tid. I vårt förslag på arbetsgång ger vi ett exempel på hur man kan arbeta med paketet under fem tillfällen om cirka två timmar.

Deltagarna arbetar enskilt med olika uppgifter före eller mellan träffarna. Längden på träffarna och antalet träffar kan variera beroende på förkunskaper och hur djupt man vill tränga in i diskussionerna. Paketet kan användas i flera omgångar eller delas upp på andra sätt. Det finns även möjlighet att välja ut en eller två delar och enbart fokusera på dessa.

Förslag på arbetsgång
 

Text och publikationer

Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen

Ett diskussionsunderlag som riktar sig till lärare och arbetslag.
Diskussionsunderlag: språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen

Få syn på språket – ett kommentarmaterial om språk- och kunskapsutveckling i alla skolformer, verksamheter och ämnen

Få syn på språket

Greppa språket – ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet

Greppa språket

Checklista för ett språkutvecklande arbetsområde

Checklista för ett språkutvecklande arbetsområde (53 kB)

Fem steg för planering av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetsområde

Fem steg för planering (523 kB)

Tala, lyssna, läsa, skriva (matris)

Tala, lyssna, läsa, skriva (48 kB)

Film

Språk- och kunskapsutvecklande arbete

I filmen samtalar Anna Kaya från Nationellt centrum för svenska som andraspråk om frågor som rör språk- och kunskapsutvecklande undervisning med Skolverkets undervisningsråd Helena Karis och Anna Österlund. (14 minuter)
Språk- och kunskapsutvecklande arbete

Språk i alla ämnen del 1

I filmen samtalar forskarna Anne Palmér och Åsa af Geijerstam om språkets betydelse för lärande i alla ämnen. (24 minuter)
Språk i alla ämnen del 1

Språk i alla ämnen del 2

I filmen beskriver forskaren Åsa af Geijerstam hur vardagsspråk och skolspråk skiljer sig åt. (10 minuter)
Språk i alla ämnen del 2

Språk- och kunskapsutvecklande arbete - historia

I filmen beskriver historielärare på Sofielundsskolan i Malmö hur de arbetar för att utveckla undervisningen så att eleverna lär sig det ämnesspecifika språket. (13 minuter)
Historia

Språk- och kunskapsutvecklande arbete – idrott och hälsa

I filmen beskriver idrottslärare på Sturebyskolan i Stockholm hur de arbetar för att utveckla undervisningen så att eleverna lär sig det ämnesspecifika språket. (14 minuter)
Idrott och hälsa

Språk- och kunskapsutvecklande arbete – kemi

I filmen beskriver kemilärare på Sturebyskolan i Stockholm hur de arbetar för att utveckla undervisningen så att eleverna lär sig det ämnesspecifika språket. (10 minuter)
Kemi

Språk- och kunskapsutvecklande arbete - matematik

I filmen beskriver matematiklärare på Nyboda skola i Tyresö hur de arbetar för att utveckla undervisningen så att eleverna lär sig det ämnesspecifika språket.
Matematik

Språk- och kunskapsutvecklande arbete - samhällsorienterande ämnen i grundsärskolan

I filmen beskriver läraren Helen Sjöstedt på Stålhamraskolan i Södertälje hur hon arbetar för att utveckla undervisningen så att eleverna lär sig geografiämnets specifika språk. (11 minuter)
Samhällsorienterande ämnen i grundsärskolan

Språk- och kunskapsutvecklande arbete - teknik

I filmen beskriver en lärare på Sjöstadsskolan i Stockholm hur hon arbetar språk - och kunskapsutvecklade i teknikundervisningen i ett arbetsområde där eleverna ska programmera egna spel.
Teknik

Senast granskad: 2016-02-24
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner