Arbetsgång

Lgr 11 eller din skolforms läroplan, Få syn på språket och Greppa språket är underlag som bör finnas med under arbetets gång. Det är en fördel om deltagarna i arbetet har läst dessa dokument i förväg.

Möte 1

Enskilt arbete inför mötet

 • Läs del 1 och 2 (sidan 2-6) i diskussionsunderlaget Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Välj ut en text som du har använt i undervisningen för att ha som utgångspunkt i diskussionen med dina kollegor.
 • Reflektera enskilt kring de frågor som finns på sidan 6 och vad du vill ta upp i samtalet med dina kollegor.

Under mötet

 • Titta på de två filmerna Språk i alla ämnen del 1 och Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
 • Reflektera över innehållet i mindre grupper.
 • Diskutera de frågor som finns på sidan 6 i diskussionsunderlaget Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen utifrån de texter som ni tagit med till mötet.
 • I filmen Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt pratar Anna Kaya om olika stöttningsstrategier. Kom överens om en eller flera stöttningsstrategier som ni ska pröva i undervisningen kring någon ämnesspecifik text till nästa gång.

Möte 2

Enskilt arbete inför mötet

 • Använd ämnesspecifika texter i undervisningen och pröva en eller flera av de stöttningsstrategier ni kommit överens om. Dokumentera dina reflektioner.
 • Läs sidan 7-10 i diskussionsunderlaget Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Ta med en av de planeringar du har gjort till möte 2 som underlag för diskussionerna.

Under mötet

 • Berätta om era erfarenheter av att använda tydliga stöttningsstrategier i undervisningen.
 • Välj ut en av de planeringar som ni har tagit med till mötet och diskutera den utifrån frågorna på sidan 10 i diskussionsunderlaget Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen.
 • Formulera tillsammans exempel på hur språkliga mål skulle kunna formuleras i den valda planeringen och diskutera vad sådana mål får för konsekvenser för undervisningen.
 • Kom överens om hur ni ska pröva att få reda på elevernas erfarenheter, föreställningar och ämnesspråkliga förkunskaper inför ett nytt undervisningsinnehåll.
 • Kom också överens om ett eller flera sätt ni kan pröva för att eleverna ska bli språkligt aktiva samtidigt som de får stöttning i att utveckla ett ämnesadekvat språk.
 • Titta på filmen Språk i alla ämnen del 2.
 • Diskutera filmens innehåll och de tankar den väcker.

Möte 3

Enskilt arbete inför mötet

 • Ta reda på elevernas erfarenheter, föreställningar och ämnesspråkliga förkunskaper i undervisningen inför ett nytt undervisningsinnehåll eller ämnesområde.
 • Sträva efter att genomföra undervisning där eleverna får vara språkligt aktiva på olika sätt, samtidigt som du som lärare stöttar dem i att utveckla ett ämnesadekvat språk.
 • Läs sidan 11-18 i diskussionsunderlaget Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen och notera sådant du vill lyfta med dina kollegor kring frågorna som finns efter varje del av det aktuella avsnittet.

Under mötet

 • Berätta om era erfarenheter av den genomförda undervisningen.
 • Diskutera de frågor som finns i det lästa avsnittet av diskussionsunderlaget Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen.
 • Se en eller flera av de ämnesspecifika filmerna.
 • Kom överens om vad ni kan pröva i undervisningen som rör till exempel:
 1. Elevernas förförståelse av en text som ska behandlas i undervisningen.
 2. Hur ni kan ge eleverna återkoppling på de språkliga uttrycksformer som de använder i undervisningen.
 3. Hur ni kan undervisa om och stötta eleverna i genomförandet av muntliga presentationer.
 4. Hur ni kan konstruera uppgifter som är tankemässigt utmanade för eleverna och hur ni kan stötta dem på ett adekvat sätt i arbetet med dessa uppgifter.
 5. Hur ni kan utveckla elevernas ämnesspecifika ord- och begreppsförråd och låta dem använda detta språk i meningsfulla sammanhang.
 6. Hur ni kan formulera öppna frågor som inbjuder till språklig aktivitet i ett samtal om en ämnesspecifik text.
 7. Hur ni kan synliggöra elevernas kunskapsutveckling såväl som deras språkutveckling.
 • Enas om vad ni ska pröva i undervisningen till nästa gång.

Det är många och viktiga frågor att diskutera och att pröva, det kan vara en fördel att stanna upp i detta arbete och återkomma till dessa frågor vid flera tillfällen.


Möte 4

Enskilt arbete inför mötet

 • Pröva de delar som ni enats om i din undervisning och skriv ner dina egna reflektioner kring vad som händer.
 • Läs den avslutande sammanfattningen på sidan 18 i diskussionsunerlaget Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen och notera sådant du vill lyfta med dina kollegor.
 • Ta med idéer om en ny arbetsuppgift eller ett nytt arbetsområde som ni skulle kunna planera tillsammans i ämnes- eller arbetslaget.

Under mötet

 • Berätta om era erfarenheter av det ni prövat i undervisningen.
 • Kom överens om en ny arbetsuppgift eller ett mindre arbetsområde som ni vill planera tillsammans.
 • Utgå från frågorna på sidan 18 i diskussionsunderlaget Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen samt de kunskaper och erfarenheter som arbetet så här långt har gett er och planera ett nytt arbetsområde med så tydligt språkligt fokus som möjligt.

Möte 5

Enskilt arbete inför mötet

 • Genomför den planerade undervisningen.
 • Utvärdera undervisningen tillsammans med eleverna med fokus på de språkutvecklande inslagen.

Under mötet

 • Diskutera hur undervisningen fungerade, vad som var svårt och vad som gick lättare samt hur eleverna uppfattade undervisningen.
 • Kom överens om hur ni ska fortsätta ert arbete.
Senast granskad: 2016-02-24
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner