Grundsärskolan

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser.

Läroplan och kursplaner

Läroplanen för grundsärskolan är till sin första del som handlar om värdegrund i princip identisk med den för grundskolan, specialskolan och sameskolan. I den andra delen anges mål och riktlinjer för utbildningen. Den tredje delen innehåller kursplaner för grundsärskolan och kunskapskrav. Läroplanen reviderades 2016.

Läroplan och kursplaner med kunskapskrav

Timplan

Efter genomgången grundsärskoleutbildning ska varje elev ha fått undervisning i minst det totala garanterade antalet timmar. Hur tiden ska fördelas framgår av tabellen nedan.

Bild 225
Hem- och konsumentkunskap 525
Idrott och hälsa 750
Musik 395
Slöjd 730
Svenska eller svenska som andraspråk 1 300
Engelska 180
Matematik 1 110
Samhällsorienterande ämnen 695
Naturorienterade ämnen och teknik 785
   
Elevens val 195
Totalt garanterat antal timmar 6 890
Därav skolans val 1 800

Timplan för inriktningen träningsskolan

Ämnesområden

Estetisk verksamhet 995
Kommunikation 995
Motorik 995
Vardagsaktiviteter 995
Verklighetsuppfattning 995
Elevens val 190
Fördelningsbar undervisningstid 1 500
Total garanterat antal timmar 6 665

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska eleven få minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden (11 kap. 7 § skollagen).

Ytterligare utökad undervisningstid i matematik

Regeringen har beslutat att undervisningstiden i matematik ska utökas med 105 timmar. Förändringen gäller i grundskolan, grundsärskolan (utom träningsskolan), specialskolan och sameskolan och träder i kraft den 1 juli 2016. Den utökade undervisningstiden gäller för elever som börjar årskurs 4 hösten 2016. Den totala undervisningstiden i matematik blir därmed minst 1 125 timmar i grundskolan och minst 1 110 timmar i grundsärskolan. Du ser den uppdaterade timplanen ovan.

Övergångsbestämmelser

För elever som börjar i grundsärskolans årskurs 5 höstterminen 2016 gäller följande:

  • den totala undervisningstiden ska vara minst 6 855 timmar. Detta gäller inte elever i träningsskolan.
  • undervisningstiden i ämnet matematik ska vara minst 1 075 timmar. Detta gäller inte elever i träningsskolan.

För elever som börjar i grundsärskolans årskurs 6 höstterminen 2016 gäller följande:

  • den totala undervisningstiden ska vara minst 6 820 timmar. Detta gäller inte elever i träningsskolan.
  • undervisningstiden i ämnet matematik ska vara minst 1 040 timmar. Detta gäller inte elever i träningsskolan.
     
Senast granskad: 2017-04-10
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner