Grundsärskolan

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser.

Läroplan och kursplaner

Läroplanen för grundsärskolan är till sin första del som handlar om värdegrund i princip identisk med den för grundskolan, specialskolan och sameskolan. I den andra delen anges mål och riktlinjer för utbildningen. Den tredje delen innehåller kursplaner för grundsärskolan och kunskapskrav.

Läroplanen har reviderats med skrivningar om digital kompetens. Under läsåret 2017/2018 är det möjligt att följa den nya eller den gamla läroplanen. Från och med läsåret 2018/2019 är det däremot obligatoriskt att följa den nya läroplanen.

Läroplan för grundsärskolan (reviderad 2017 med skrivningar om digital kompetens)

Läroplan och kursplaner med kunskapskrav (utan skrivningar om digital kompetens)

Skärmdump av betaversionen av nya skolverket.se

Besök betaversionen av nya skolverket.se

Under sommaren 2018 kommer vår webbplats att ersättas av en ny. Redan nu kan du gå in och titta på den nya webbplatsen som håller på att byggas upp.

Besök betaversionen av nya skolverket.se

Timplan

Efter genomgången grundsärskoleutbildning ska varje elev ha fått undervisning i minst det totala garanterade antalet timmar. Hur tiden ska fördelas framgår av tabellen nedan.

Bild 225
Hem- och konsumentkunskap 525
Idrott och hälsa 750
Musik 395
Slöjd 730
Svenska eller svenska som andraspråk 1 300
Engelska 180
Matematik 1 110
Samhällsorienterande ämnen 695
Naturorienterade ämnen och teknik 785
   
Elevens val 195
Totalt garanterat antal timmar 6 890
Därav skolans val 1 800

Timplan för inriktningen träningsskolan

Ämnesområden

Estetisk verksamhet 995
Kommunikation 995
Motorik 995
Vardagsaktiviteter 995
Verklighetsuppfattning 995
Elevens val 190
Fördelningsbar undervisningstid 1 500
Total garanterat antal timmar 6 665

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska eleven få minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden (11 kap. 7 § skollagen).

Stadieindelade timplaner

Det kan idag skilja sig mellan skolor hur mycket undervisningstid eleverna får under olika årskurser. Dessutom kan skolorna välja i vilken årskurs exempelvis språkval ska starta, vilket kan leda till problem om en elev ska byta skola. Därför har Skolverket fått i uppdrag av regeringen att ge förslag på hur timplanerna för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan kan bli stadieindelade.

Läs mer om stadieindelade timplaner

Senast granskad: 2018-04-20
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner