Timplan för grundskolan

En elev i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar, hur de ska fördelas framgår av tabellen nedan.

Bild 230
Hem- och konsumentkunskap 118
Idrott och hälsa 500
Musik 230
Slöjd 330
Svenska eller svenska som andraspråk 1 490
Engelska 480
Matematik 1 125
Geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap 885
Biologi, fysik, kemi, teknik 800
Språkval 320
Elevens val 382
Totalt garanterat antal timmar 6 890
Därav skolans val 600

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik får dock inte minskas.

Stadieindelade timplaner

Det kan idag skilja sig mellan skolor hur mycket undervisningstid eleverna får under olika årskurser. Dessutom kan skolorna välja i vilken årskurs exempelvis språkval ska starta, vilket kan leda till problem om en elev ska byta skola. Därför har Skolverket fått i uppdrag av regeringen att ge förslag på hur timplanerna för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan kan bli stadieindelade. Regeringen har beslutat om den stadieindelade timplanen för grundskolan.

Läs mer om stadieindelade timplaner

Utbildning utan timplan

En huvudman kan ansöka till Skolinspektionen om att få bedriva utbildning i grundskolan utan att tillämpa timplanen (9 kap. 23 § skolförordningen).

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska eleven få minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden (10 kap. 5 § skollagen).

Grundsärskolan, sameskolan och specialskolan

Timplanerna för grundsärskolan, sameskolan och specialskolan ser annorlunda ut, se dem här:

Timplan för grundsärskolan

Timplan för sameskolan

Timplan för specialskolan
 

Senast granskad: 2018-01-04
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner