Lokalt tillval

Grundskolor som vill har möjlighet att, under vissa förutsättningar, anordna undervisning i ett lokalt tillval. Ett lokalt tillval avviker till sitt innehåll och sin inriktning från grundskolans kursplaner. Både kommunala och fristående skolor kan ansöka.

En grundskola, kommunal eller fristående, kan ansöka om att erbjuda ett lokalt tillval. En del av eller hela utrymmet för skolans val kan användas till lokalt tillval. Av grundskolans timplan (bilaga 1 till skollagen) framgår att skolans val är totalt 600 timmar.

För att ett lokalt tillval ska godkännas av Skolverket krävs en plan för undervisningen. Planen ska till sitt innehåll och inriktning avvika från grundskolans kursplaner samt vara förenlig med föreskrifter om hur utbildningen i grundskolan ska vara utformad, dess syfte, värdegrund och uppdrag. Undervisningen ska även ha godtagbar pedagogisk kvalitet.

Ansökan

Ansökan om att få en plan för undervisning i ett lokalt tillval godkänd ska finnas hos Skolverket senast den 15 december läsåret innan det lokala tillvalet planeras att starta. Sista ansökningsdag inför läsåret 2019/20 är den 15 december 2018.

Ansökan kan skickas antingen via e-post till lokalt.tillval@skolverket.se

eller via post till Skolverket, att: Anna Ambrose, 106 20 Stockholm

Bestämmelser

Bestämmelserna om lokalt tillval finns i skollagen och i skolförordningen.

"Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i elevens val ska syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen. Skolans val får omfatta ett lokalt tillval, om Statens skolverk har godkänt en plan för undervisningen." (10 kap. 4 § tredje stycket skollagen).

"Av 10 kap. 4 § skollagen (2010:800) framgår att skolans val också får omfatta undervisning i ett lokalt tillval som skolans val, om Statens skolverk har godkänt en plan för undervisningen.
Skolverket ska efter ansökan godkänna planen om den

  1. till sitt innehåll och sin inriktning avviker från grundskolans kursplaner,
  2. är förenlig med föreskrifter om hur utbildningen i grundskolan ska vara utformad, dess syfte samt dess värdegrund och uppdrag, och
  3. har godtagbar pedagogisk kvalitet." (9 kap. 10 § skolförordningen).

Inte tillåtet att sätta betyg

Det är inte tillåtet att sätta betyg på ett lokalt tillval. Inget hindrar dock att någon form av intyg utfärdas, men detta har till skillnad från betyg inte någon rättsverkan. Det påverkar alltså inte vid meritvärdering och urval till fortsatt utbildning.

Förskoleklass

Det är ganska vanligt att grundskolor ansöker om att få anordna lokalt tillval redan från förskoleklassen. Skolverket kan dock inte bevilja lokalt tillval i förskoleklass, eftersom lokalt tillval endast är möjligt i grundskolan.

Krav för att ansökan ska bli godkänd

Skolverket har fått in flera ansökningar från skolor om att anordna lokalt tillval i grundskolan. Bedömningen av lokalt tillval utgår från bestämmelserna som finns i skollagen och skolförordningen. Det är därför viktigt att ansökan innehåller en plan för utbildning som har godtagbar pedagogisk kvalité, är förenlig med de föreskrifter som finns för hur utbildning i grundskolan ska vara utformad och som har ett innehåll som skiljer sig från grundskolans övriga kursplaner.

De flesta ansökningarna som Skolverket har tagit emot har avsett eurytmi och livskunskap. Skolverket har gjort bedömningen att eurytmi avviker från övriga ämnen i grundskolan och därför har dessa ansökningar beviljats. När det gäller ansökningar som avser livskunskap har Skolverket gjort bedömningen att innehållet i de planer för undervisning som skolorna har skickat in har rymts inom andra kursplaner, ofta i ämnena biologi, samhällskunskap och religionskunskap. Det är möjligt att använda skolans val till att arbeta ämnesövergripande och fördjupande i ett eller flera ämnen utan medgivande om lokalt tillval. Skolverket har därför avslagit ansökningar om livskunskap.

Senast granskad: 2017-12-19
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner