Planera undervisningen i grundskolan

Skolans ska skapa förutsättningar för att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt enligt de nationella målen. Undervisningen i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan behöver därför vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav.

Kvinna vid dator
Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare.

Vid planeringen bör läraren:

 • tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen ska inriktas mot och utifrån det avgöra hur det centrala innehållet ska kombineras och behandlas så att eleverna ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven,
   
 • identifiera vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå från och avgöra hur eleverna ska få visa sina kunskaper,
   
 • skapa förutsättningar för att följa och stödja elevernas kunskapsutveckling och kontinuerligt ge återkoppling på deras arbete,
   
 • välja arbetssätt och arbetsformer som ger eleverna möjlighet att utvecklas i riktning mot de övergripande målen i läroplanens andra del,
   
 • utgå från erfarenheter från tidigare utvärderingar av den egna undervisningen,
   
 • utgå från elevgruppens intressen, erfarenheter och föreställningar kring det som undervisningen ska behandla så att eleverna får ett reellt inflytande över undervisningen, samt
   
 • samordna planeringen av undervisningen med andra lärare, så att arbetsbelastningen blir rimlig för eleverna.

Rektorn skapar förutsättningar genom att:

 • organisera verksamheten så att lärarna ges förutsättningar att planera undervisningen,
   
 • utveckla former för samverkan och kunskapsutbyte mellan lärarna,
   
 • skapa rutiner som säkerställer att eleverna ges möjlighet att delta i såväl planeringen som utvärderingen av undervisningens innehåll, arbetsformer och arbetssätt och att elevernas inflytande ökar med stigande ålder och mognad.
Senast granskad: 2016-03-11
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation