Bedöma kunskaper i grundskolan

Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska få förutsättningar att nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen.

Det innebär att lärare behöver utvärdera och stödja såväl elevernas kunskapsmässiga utveckling som utveckling i övrigt. Utvärderingarna av elevernas kunskaper ska vara allsidiga och läraren behöver ge eleverna möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt.

Elevernas kunskapsutveckling behöver analyseras kontinuerligt under hela skoltiden och inte bara vid något enstaka tillfälle, till  exempel inför utvecklingssamtal eller betygssättning. Den kunskap man som lärare får genom att regelbundet följa upp elevernas  kunskaper under ett arbetsområde eller en avgränsad arbetsperiod är en förutsättning för att aktivt kunna stödja eleverna i deras lärande.

För att bedöma elevernas kunskaper bör läraren

 • kontinuerligt analysera de kunskaper som eleven visar utifrån vad som behandlats i undervisningen, för att kunna göra helhetsbedömningar av kunskaperna och jämföra dessa med kunskapskraven,
   
 • använda sig av ändamålsenliga bedömningsformer som ger eleverna goda möjligheter att visa sina kunskaper på olika sätt,
   
 • tillsammans på skolan regelbundet analysera och diskutera hur olika elevprestationer bedöms i förhållande till kunskapskraven,
   
 • vid bedömningen av betygen D respektive B utgå från kursplanens syfte och centrala innehåll för att identifiera och analysera vilka delar av det överliggande kunskapskravet som elevens kunskaper motsvarar,
   
 • jämföra resultaten på de nationella ämnesproven med den egna dokumentationen för att analysera skillnader och likheter i resultaten. Läraren ska också samråda med rektorn och andra berörda lärare inför beslut om att vid särskilda skäl, bortse från enstaka delar av kunskapskraven för en elev.

Rektorn skapar förutsättningar genom att

 • tillsammans med lärarna utveckla gemensamma rutiner och former för att utvärdera elevernas kunskaper, samt
   
 • vid beslut om att bortse från enstaka delar av kunskapskraven för en elev, försäkra sig om att eleven ges så goda förutsättningar som möjligt att utveckla sina kunskaper i dessa delar.
Senast granskad: 2016-03-11
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation