Undervisa i grundskolan

Läraren i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ansvarar för att undervisningen utgår från läroplanen och för att eleverna får en strukturerad och utvecklande undervisning.

Genomföra undervisningen
Läraren ska ha god överblick undervisningens arbetsprocesser och kan avgöra hur gemensamma genomgångar, enskilda bearbetningar och samarbete mellan elever kan kombineras på bästa sätt.

Eleven som delaktig individ

Eleverna ska också ha ett ansvar för sitt eget lärande genom att vara delaktiga i lärprocesserna och kunna påverka dessa. Eleverna ska få möjlighet att göra egna upptäckter för att uppnå en djupare förståelse. Undervisningen ska organiseras och genomförs med elevens individuella förutsättningar och behov i centrum.

Lärare bör i sin ledning av undervisningen

 • strukturera och styra de processer som sker i undervisningen och skapa balans mellan gemensamma genomgångar och diskussioner, enskilt arbete och samarbete mellan elever för att skapa goda förutsättningar för varje elevs lärande,
   
 • försäkra sig om att undervisningen leder mot de mål som konkretiserats i planeringen genom att anpassa undervisningen till varje enskild elevs behov av stöd och stimulans,
   
 • se till att eleverna förstår syftet med det som sker i undervisningen, vilka kunskaper de ska ges möjlighet att utveckla samt  hur de ska få visa sina kunskaper,
   
 • kontinuerligt ge varje elev konstruktiv återkoppling på hennes eller hans kunskapsutveckling och tydliggöra vad som behöver utvecklas vidare, samt
   
 •  utmana elevernas föreställningar i förhållande till såväl vetenskaplig som erfarenhetsbaserad kunskap samt till normer, värderingar och olika perspektiv.

Rektorn skapar förutsättningar genom att

 • organisera verksamheten så att lärarna ges förutsättningar att följa upp undervisningen och vid behov anpassa planeringen till nya förutsättningar.
Senast granskad: 2016-03-11
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation