Sameskolan

Barn till samer får gå i sameskolan. Även andra barn får gå i sameskolan, om det finns särskilda skäl. Utbildningen i sameskolan består av årskurserna 1-6, därefter går eleverna vidare till grundskolan.

Läroplan och kursplaner

Läroplanen innehåller fem delar:

  1. Skolans värdegrund och uppdrag
  2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
  3. Förskoleklassen
  4. Fritidshemmet
  5. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

Del 1 och 2 är i princip densamma för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan och gäller också för fritidshemmet och förskoleklassen.

Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (rev 2017 med digital kompetens)

Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2016)


Timplan

Efter genomgången sameskoleutbildning (årkurs 1-6) ska varje elev ha fått minst 4 425 timmars undervisning. Hur ämnena ska fördelas framgår av tabellen nedan.

Bild 140
Hem- och konsumentkunskap 40
Idrott och hälsa 310
Musik 120
Slöjd 180
Svenska 910
Engelska 280
Matematik 885
Geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi, teknik 700
Samiska 800
Elevens val   60
Totalt garanterat antal timmar 4 425
Därav skolans val 210

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 15 procent. Antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik samiska och elevens val  får dock inte minskas.

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska eleven få minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden (13 kap. 5 § skollagen).

Stadieindelade timplaner

Det kan idag skilja sig mellan skolor hur mycket undervisningstid eleverna får under olika årskurser. Dessutom kan skolorna välja i vilken årskurs exempelvis språkval ska starta, vilket kan leda till problem om en elev ska byta skola. Därför har Skolverket fått i uppdrag av regeringen att ge förslag på hur timplanerna för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan kan bli stadieindelade.

Läs mer om stadieindelade timplaner

Senast granskad: 2017-10-19
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner