Specialskolan

Läroplan och kursplaner

Läroplanen innehåller fem delar:

  1. Skolans värdegrund och uppdrag
  2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
  3. Förskoleklassen
  4. Fritidshemmet
  5. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

Lärplanens del 1 och 2 är i princip densamma för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan och gäller också för fritidshemmet och förskoleklassen.

Läroplanens del 1 och 2, samt kursplaner (del 5)

Övergång och samverkan

Avsnittet 2.5 i läroplanens del 2 är reviderad och finns än så länge endast att hämta ner som pdf.

Läroplanen del 2, avsnitt 2.5 (Övergång och samverkan) (31 kB)

Förskoleklass och fritidshem

Läroplanens del 3 och 4 gäller förskoleklassen och fritidshemmet och finns än så länge endast att hämta ner som pdf. Läroplanens del 1, 2 och 3 gäller för förskoleklassen och del 1, 2 och 4 gäller för fritidshemmet.

Läroplanens del 3 och 4 (förskoleklass och fritidshem) (69 kB)

Timplan

Efter genomgången specialskoleutbildning ska varje elev ha fått minst 8 070 timmars undervisning. Hur ämnena ska fördelas framgår av tabellen nedan.

Bild 250
Hem- och konsumentkunskap 130
Idrott och hälsa 540
Rörelse och drama 245
Slöjd 350
Teckenspråk 725
Svenska 1 560
Engelska 515
Matematik 1 265
Geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap 940
Biologi, fysik, kemi, teknik 850
Språkval 320
Elevens val   380
Totalt garanterat antal timmar 8 070
Därav skolans val 600

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska, engelska, matematik, språkval och elevens val får dock inte minskas.

Elever som följer grundsärskolans kursplaner

När grundsärskolans kursplaner tillämpas för elever med utvecklingsstörning ska undervisningstiden fördelas på grundsärskolans ämnen eller ämnesområden, elevens val samt i förekommande fall teckenspråk och skolans val. För elever med utvecklingsstörning får avvikelser göras från timplanen (11 kap. 3 § skolförordningen).

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska eleven få minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden (12 kap. 5 § skollagen).

Stadieindelade timplaner

Det kan idag skilja sig mellan skolor hur mycket undervisningstid eleverna får under olika årskurser. Dessutom kan skolorna välja i vilken årskurs exempelvis språkval ska starta, vilket kan leda till problem om en elev ska byta skola. Därför har Skolverket fått i uppdrag av regeringen att ge förslag på hur timplanerna för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan kan bli stadieindelade.

Läs mer om stadieindelade timplaner

Senast granskad: 2017-10-19
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner