Stadieindelade timplaner

Det kan idag skilja sig mellan skolor hur mycket undervisningstid eleverna får under olika årskurser. Dessutom kan skolorna välja i vilken årskurs exempelvis språkval ska starta, vilket kan leda till problem om en elev ska byta skola.

Regeringen har beslutat om en stadieindelad timplan för grundskolan. Observera att för de elever som börjar årskurs 7, 8 eller 9 höstterminen 2018 kommer den tidigare timplanen att gälla.

Se den stadieindelade timplanen (pdf)

Skolverket har även fått i uppdrag av regeringen att ge förslag på hur timplanerna för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan kan bli stadieindelade. Förslagen lämnas till regeringen senast den 1 april 2018. Regeringen avser att även dessa timplaner ska börja gälla från höstterminen 2018.

Benämningarna låg-, mellan- och högstadium införs i skollagen för årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9 (i specialskolan årskurserna 1-4, 5-7 och 8-10). Skolverkets tar fram förslag till nya timplaner, där antalet timmar för de olika ämnena (ämnesområden i träningsskolan) fördelas mellan låg-, mellan-, och högstadiet. Den garanterade undervisningstiden för varje ämne och ämnesområde kommer inte att förändras, med undantag för sameskolan som får 48 timmar ytterligare undervisning i moderna språk.  Förändringarna kommer att påverka skolornas organisation, till exempel när det gäller tjänster, lokaler och schemaläggning.

Förändringar i kursplanerna

Att timplanerna blir stadieindelade innebär också att grundskolans, specialskolans och sameskolans kursplaner och kunskapskrav i moderna språk förändras. För grundsärskolan innebär det större förändringar i och med att det centrala innehållet i kursplanerna ska delas upp mellan låg-, mellan- och högstadiet  både i ämnen och ämnesområden samt att det ska tas fram kunskapskrav för årskurs 3 i några ämnen.

Podd om timplanerna

I podden berättar Roger Persson och Kristina Dahlberg, båda undervisningsråd på Skolverket, om stadieindelningen och vad det innebär.

Lyssna på Skolverkets podd om stadieindelade timplaner (6 min)

Fjärrundervisning

För huvudmän som har svårigheter att anordna undervisning i moderna språk på mellanstadiet kan fjärrundervisning vara en möjlighet.

Läs mer om fjärrundervisning


Grundskolan

  • Eleverna ska få undervisning inom ramen för språkval senast i årskurs 6. Förändringen innebär att kursplanerna och tillhörande kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande kommer att revideras och att betyg ska sättas från årskurs 6.
  • För de elever som börjar årskurs 7, 8 eller 9 höstterminen 2018 kommer den tidigare timplanen att gälla.
  • Regeringen har beslutat den nya stadieindelade timplanen för grundskolan (se länk ovan). 

Specialskolan

  • Eleverna ska få undervisning inom ramen för språkval senast i årskurs 7. Förändringen innebär att kursplanerna och tillhörande kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande kommer att revideras och att betyg ska sättas från årskurs 7.
  • Övergångsbestämmelser om timplanerna är inte beslutade.

Grundsärskolan

  • Det centrala innehållet i kursplanerna för såväl ämnen som ämnesområden delas upp för låg-, mellan- och högstadiet. För elever som läser ämnen ska Skolverket ta fram förslag till kunskapskrav för slutet av lågstadiet för svenska eller svenska som andraspråk, matematik, natur- och samhällsorienterande ämnen.
  •  Skolverket har tagit in synpunkter på grundsärskolans kursplaner. Den 9-18 oktober 2017 var det möjligt att läsa och lämna synpunkter på Skolverkets förslag i en webbenkät.
  • Övergångsbestämmelser om timplanerna är inte beslutade.

Sameskolan

  • Undervisningstiden i sameskolan utökas med 48 timmar språkval. Bortsett från det förändras inte det totala antalet timmar.   
  • Eleverna ska få undervisning inom ramen för språkval senast i årskurs 6. Förändringen innebär att kursplanerna och tillhörande kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande kommer att revideras och att betyg ska sättas från årskurs 6.

Kontakt

Roger Persson, undervisningsråd.
roger.persson@skolverket.se, 08-527 33 290

Senast granskad: 2018-02-05
Innehållsansvar: För- och grundskoleenheten