Stadieindelade timplaner

Det kan idag skilja sig mellan skolor hur mycket undervisningstid eleverna får under olika årskurser. Dessutom kan skolorna välja i vilken årskurs exempelvis språkval ska starta, vilket kan leda till problem om en elev ska byta skola.

Därför har Skolverket fått i uppdrag av regeringen att ge förslag på hur timplanerna för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan kan bli stadieindelade.  

Benämningarna låg-, mellan- och högstadium införs i skollagen för årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9 (i specialskolan årskurserna 1-4, 5-7 och 8-10). Skolverkets tar fram förslag till nya timplaner, där antalet timmar för de olika ämnena (ämnesområden i träningsskolan) fördelas mellan låg-, mellan-, och högstadiet. Den garanterade undervisningstiden för varje ämne och ämnesområde kommer inte att förändras, med undantag för sameskolan som får 48 timmar ytterligare undervisning i moderna språk.  Förändringarna kommer att påverka skolornas organisation, till exempel när det gäller tjänster, lokaler och schemaläggning.

Förändringar i kursplanerna

Att timplanerna blir stadieindelade innebär också att grundskolans, specialskolans och sameskolans kursplaner och kunskapskrav i moderna språk förändras. För grundsärskolan innebär det större förändringar i och med att det centrala innehållet i kursplanerna ska delas upp mellan låg-, mellan- och högstadiet  både i ämnen och ämnesområden samt att det ska tas fram kunskapskrav för årskurs 3 i några ämnen.

Grundskolan

  • Eleverna ska få undervisning inom ramen för språkval senast i årskurs 6. Förändringen innebär att kursplanerna och tillhörande kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande kommer att revideras och att betyg ska sättas från årskurs 6.
  • För de elever som börjar årskurs 7, 8 eller 9 höstterminen 2018 kommer den tidigare timplanen att gälla.
  • Förslag till en stadieindelad timplan för grundskolan har lämnats till regeringen. Timplanen är inte beslutad. Förslaget finns att läsa i Utbildningsdepartementets promemoria En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor, sid 28, 30 samt sid 49 och framåt.

Ladda ner En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

Specialskolan

  • Eleverna ska få undervisning inom ramen för språkval senast i årskurs 7. Förändringen innebär att kursplanerna och tillhörande kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande kommer att revideras och att betyg ska sättas från årskurs 7.
  • Övergångsbestämmelser om timplanerna är inte beslutade.

Grundsärskolan

  • Det centrala innehållet i kursplanerna för såväl ämnen som ämnesområden delas upp för låg-, mellan- och högstadiet. För elever som läser ämnen ska Skolverket ta fram förslag till kunskapskrav för slutet av lågstadiet för svenska eller svenska som andraspråk, matematik, natur- och samhällsorienterande ämnen.
  •  Skolverket har tagit in synpunkter på grundsärskolans kursplaner. Den 9-18 oktober 2017 var det möjligt att läsa och lämna synpunkter på Skolverkets förslag i en webbenkät.
  • Övergångsbestämmelser om timplanerna är inte beslutade.

Sameskolan

  • Undervisningstiden i sameskolan utökas med 48 timmar språkval. Bortsett från det förändras inte det totala antalet timmar.   
  • Eleverna ska få undervisning inom ramen för språkval senast i årskurs 6. Förändringen innebär att kursplanerna och tillhörande kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande kommer att revideras och att betyg ska sättas från årskurs 6.

Tidplan

Förslagen ska redovisas till regeringen senast den 1 april 2018, och förändringarna ska kunna tillämpas från den 1 juli 2018. Förslag för grundskolan har redan lämnats. Beslut om den stadieindelade timplanen tas av regeringen.

Kontakt

Roger Persson, undervisningsråd.
roger.persson@skolverket.se, 08-527 33 290

Senast granskad: 2017-10-19
Innehållsansvar: För- och grundskoleenheten