Stadieindelade timplaner

Det kan idag skilja sig mellan skolor hur mycket undervisningstid eleverna får under olika årskurser. Dessutom kan skolorna välja i vilken årskurs exempelvis språkval ska starta, vilket kan leda till problem om en elev ska byta skola.

Regeringen har beslutat om en stadieindelad timplan för grundskolan. Observera att för de elever som börjar årskurs 7, 8 eller 9 höstterminen 2018 ska den tidigare timplanen gälla hela högstadietiden ut.

Se den stadieindelade timplanen (pdf)

Skolverket har även fått i uppdrag av regeringen att ge förslag på hur timplanerna för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan kan bli stadieindelade. Förslagen lämnades till regeringen den 23 mars 2018. Regeringen har ännu inte fattat beslut, men avser att göra det så att även dessa timplaner ska börja gälla från höstterminen 2018.

Benämningarna låg-, mellan- och högstadium införs i skollagen för årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9 (i specialskolan årskurserna 1-4, 5-7 och 8-10). Skolverkets har redovisat för regeringen sitt förslag till nya timplaner, där antalet timmar för de olika ämnena (ämnesområden i träningsskolan) fördelas mellan låg-, mellan-, och högstadiet. Den garanterade undervisningstiden för varje ämne och ämnesområde kommer inte att förändras, med undantag för sameskolan som får 48 timmar ytterligare undervisning i moderna språk.  Förändringarna kommer att påverka skolornas organisation, till exempel när det gäller tjänster, lokaler och schemaläggning.

Förändringar i kursplanerna

Att timplanerna blir stadieindelade innebär också att grundskolans, specialskolans och sameskolans kursplaner och kunskapskrav i moderna språk förändras. För grundsärskolan innebär det större förändringar i och med att det centrala innehållet i kursplanerna ska delas upp mellan låg-, mellan- och högstadiet  både i ämnen och ämnesområden samt att det ska tas fram kunskapskrav för årskurs 3 i några ämnen. Skolverket kommer att fastställa det centrala innehållet och kunskapskraven för årkurs 3 när regeringen har fattat beslut om timplanen. Förändringarna är planerade att träda ikraft den 1 juli 2018.

Moderna språk och teckenspråk

Skolverket har lämnat sitt förslag till stadieindelat centralt innehåll i kursplanen för moderna språk och teckenspråk för hörande till regeringen. Regeringen har ännu inte fattat beslut om kursplanerna. Skolverkets förslag finns att läsa i redovisningen till regeringen.

Ladda ner Skolverkets förslag till centralt innehåll i moderna språk och teckenspråk för hörande

Podd om timplanerna

I podden berättar Roger Persson och Kristina Dahlberg, båda undervisningsråd på Skolverket, om stadieindelningen och vad det innebär.

Lyssna på Skolverkets podd om stadieindelade timplaner (6 min)

Fjärrundervisning

För huvudmän som har svårigheter att anordna undervisning i moderna språk på mellanstadiet kan fjärrundervisning vara en möjlighet. Läs mer om fjärrundervisning


Grundskolan

 • Eleverna ska få undervisning inom ramen för språkval senast i årskurs 6. Förändringen innebär att kursplanerna och tillhörande kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande kommer att revideras och att betyg ska sättas från årskurs 6.
 • Ämnet teknik har en garanterad undervisningstid i samtliga stadier.
 • För de elever som börjar årskurs 7, 8 eller 9 höstterminen 2018 ska den tidigare timplanen gälla hela högstadietiden ut.
 • Regeringen har beslutat den nya stadieindelade timplanen för grundskolan (se länk ovan). 

Bestämmelser om hur undervisningstiden ska fördelas i grundskolan

När skolor planerar inför hösten 2018 kan det vara bra att läsa igenom de bestämmelser i skollagen och skolförordningen som rör timplanerna. Skolorna behöver till exempel också se till att eleverna även i årskurs 1-6 får den totala undervisningstid som de har rätt till enligt skollagen.

 • Om den totala undervisningstiden: skollagen 10 kap 5 §.
 • Om läsåret, hur skolarbetet ska förläggas och schema: skolförordningen 3 kap, 2, 3, 4 och 6 §.
 • Om undervisningstid, språkval, elevens val och skolans val: skolförordningen 9 kap, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9 och 11 §.

Gå till skollagen Gå till skolförordningen

Specialskolan

 • Eleverna ska få undervisning inom ramen för språkval senast i årskurs 7. Förändringen innebär att kursplanerna och tillhörande kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande kommer att revideras och att betyg ska sättas från årskurs 7.
 • Övergångsbestämmelser om timplanerna är inte beslutade.

Skolverket har lämnat sitt förslag till stadieindelad timplan till regeringen. Regeringen har ännu inte fattat beslut om timplanen. Skolverkets förslag finns att läsa i redovisningen till regeringen.

Ladda ner Skolverkets förslag till stadieindelad timplan för grundsärskolan, special- och sameskolan

Grundsärskolan

 • Det centrala innehållet i kursplanerna för såväl ämnen som ämnesområden delas upp för låg-, mellan- och högstadiet. För elever som läser ämnen ska Skolverket ta fram förslag till kunskapskrav för slutet av lågstadiet för svenska eller svenska som andraspråk, matematik, natur- och samhällsorienterande ämnen.
 • Övergångsbestämmelser om timplanerna är inte beslutade.

Skolverket har lämnat sitt förslag till stadieindelad timplan till regeringen. Regeringen har ännu inte fattat beslut om timplanen. Skolverkets förslag finns att läsa i redovisningen till regeringen.

Ladda ner Skolverkets förslag till stadieindelad timplan för grundsärskolan, special- och sameskolan

Sameskolan

 • Undervisningstiden i sameskolan utökas med 48 timmar språkval. Bortsett från det förändras inte det totala antalet timmar.   
 • Eleverna ska få undervisning inom ramen för språkval senast i årskurs 6. Förändringen innebär att kursplanerna och tillhörande kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande kommer att revideras och att betyg ska sättas från årskurs 6.

Skolverket har lämnat sitt förslag till stadieindelad timplan till regeringen. Regeringen har ännu inte fattat beslut om timplanen. Skolverkets förslag finns att läsa i redovisningen till regeringen.

Ladda ner Skolverkets förslag till stadieindelad timplan för grundsärskolan, special- och sameskolan

Kontakt

Roger Persson, undervisningsråd.
roger.persson@skolverket.se, 08-527 33 290

Senast granskad: 2018-04-11
Innehållsansvar: För- och grundskoleenheten