Ämnesplanernas uppbyggnad

Ämnes- och ämnesområdesplaner utgör innehållet i gymnasiesärskolan. Ämnesplanerna gäller för de nio nationella programmen. Elever som behöver anpassa utbildningen utifrån de egna förutsättningarna läser individuella program och för dessa gäller ämnesområdesplaner.

Varje ämnes- och ämnesområdesplan beskriver innehåll, syfte och mål.

  • Ämnesplanerna innehåller också en eller flera kurser, där antalet gymnasiesärskolepoäng som kursen omfattar anges för varje kurs. Dessutom har varje kurs ett centralt innehåll och kunskapskrav som gäller för olika betyg. Eleven får betyg efter varje avslutad kurs.
     
  • Ämnesområdesplanerna innehåller centralt innehåll och kravnivåer. Elever som läser ämnesområden får inte betyg. I stället gör läraren en bedömning av elevens kunskaper utifrån elevens förutsättningar.
     

Ämnes- och ämnesområdesplanens struktur

Ämnes och ämnesområdesplanen består av många delar. Du behöver läsa hela ämnes- eller ämnesområdesplanen för att få en uppfattning om syfte, centralt innehåll och kunskapskrav eller kravnivåer.

Ämnets/ämnesområdets namn

Ämnesplanen/ämnesområdesplanen inleds med en kort beskrivning av ämnet eller ämnesområdet.

Syfte

Texten under rubriken Ämnets/Ämnesområdets syfte består av två delar, en text som beskriver syftet med undervisningen och ett antal mål. Syftet inleds med en beskrivning av vilka kunskaper eleverna ska få möjlighet att utveckla genom undervisningen. Syftet avslutas med numrerade målpunkter som förtydligar vad av syftet som läraren ska bedöma.

Kurser i ämnet (gäller endast ämnesplaner)

Under denna rubrik anges vilka kurser som ingår i ämnet och om och i så fall hur de bygger på varandra. Här anges också vilka av målen som respektive kurs omfattar. Dessutom anges också kursernas omfattning i gymnasiesärskolepoäng.

Centralt innehåll

Det centrala innehållet anger vad undervisningen ska behandla i varje kurs och ämnesområde för att eleverna ska få möjlighet att utveckla de kunskaper som beskrivs i målen.

Kunskapskrav/Kravnivåer

Kunskapskraven/Kravnivåerna utgår från målen och beskriver vilka kunskaper som krävs för respektive betyg eller kravnivå.

Betygsskalan – ämnen

Betyg ska sättas på varje avslutad kurs. Beteckningarna E, D, C, B eller A ska användas som betyg för godkända resultat på en kurs. Högsta betyg är A och lägsta betyg är E. Bedömningen görs med hjälp av kursens kunskapskrav.

  • Det finns fastställda kunskapskrav för betygsstegen E, C och A.
  • Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
  • Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kravnivåer – ämnesområden

Det finns kravnivåer för grundläggande respektive fördjupade kunskaper.

Senast granskad: 2015-10-02
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner