Utvecklingspaket - stöd för lärande och utveckling

Här finns inspirationsmaterial som stöd för lärande och utveckling av gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning.

Sex utvecklingspaket finns tillgängliga:

Arbetsplatsförlagt lärande Examensmålet Gymnasiearbetet Språk i alla ämnen Studie- och yrkesvägledning Ämnesplanen i undervisningen

Utvecklingspaketen är till för att kollegor ska kunna fördjupa sig tillsammans i något område – till exempel språk i alla ämnen, valda delar av skollagen, sina ämnen eller program. Metod och material varierar, men syftet är detsamma, att fungera som inspiration och utgångspunkt för lärande och utveckling i gymnasieskolan.

Ett paket kan innehålla olika typer av material; texter, länkar, bildspel, filmer, diskussionsfrågor, m.m, som ligger till grund för konstruktiva samtal kollegor emellan kring olika områden. Paketen riktar sig till skolledare, lärare och studie- och yrkesvägledare. De är tänkta att kunna användas som underlag för ett eller flera tillfällen för kollegial fördjupning i ett område. Materialets olika delar går att anpassa efter lokala behov och förutsättningar.

De lokala behoven ser olika ut och förutsättningarna varierar. Därför kan utvecklingspaketen användas mycket flexibelt vid konferenser, utvecklingsdagar och arbetsplatsträffar.

Senast granskad: 2016-05-09