Studie- och yrkesvägledning

– inspiration till samverkan i undervisningen


Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. Därför är kunskaper och undervisning om arbetsmarknad, arbetsliv och utbildningsvägar en fråga för alla lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare men också för andra aktörer med koppling till skolan. Det här utvecklingspaketet visar hur kollegor på skolan kan arbeta tillsammans för att få syn på vilka kompetenser man har och hur man kan använda dem gemensamt i undervisningen för att hjälpa eleverna att göra väl underbyggda val inför framtiden.

Det fullständiga utvecklingspaketet hittar du som pdf i högerspalten.


Innehåll

Utvecklingspaketet innehåller ett bildspel, diskussionsfrågor och några exempel på arbetsupplägg som kan fungera som inspiration för fortsatt arbete på skolan. Dessutom finns en sammanställning över var man hittar skrivningar i styrdokumenten som berör kunskapsområden med koppling till studie- och yrkesvägledning.


Förslag på tidplan

Tre halvdagar för att introducera utvecklingspaketet för personalen, skissa på upplägg och skaffa en gemensam bild av vad man ska göra. Därefter kan skolan avsätta tid kontinuerligt under ett läsår för gemensam planering, genomförande och uppföljning av olika arbetsområden. De lokala förutsättningarna får avgöra hur mycket tid man behöver använda.


Målgrupp

Lärare i olika ämnen, studie- och yrkesvägledare och skolledare.


Exempel på arbetsgång

Möte 1

1. Skolledare eller programansvarig presenterar utvecklingspaketet för alla berörda med hjälp av bildspelet. Diskutera och reflektera i de olika program- eller arbetslagen utifrån den egna undervisningen samt utifrån de olika iakttagelser och intryck som presentationen har gett. 
2. Läs tillsammans igenom introduktionstexten med exemplen från styrdokumenten.
3. Diskutera utifrån diskussionsfrågorna i utvecklingspaketet.

Till möte 2

Skissa, enskilt eller i par, på ett fiktivt arbetsområde till möte 2 med stöd av diskussionsfrågorna och beskrivningen av styrdokumenten.

Möte 2

1. Redovisa uppgiften från möte 1 i varje program- eller arbetslag.
2. Diskutera förslagen på arbetsområden och plocka fram goda exempel som man kan jobba vidare med.
3. Diskutera och sammanfatta vilka tidsmässiga och praktiska förutsättningar som krävs för att ni ska kunna jobba med ett arbetsområde.
4. Sammanfatta vad ni kommit fram till och bestäm hur det ska presenteras för övrig personal.

Till möte 3

Förbered redovisningen av ert förslag till möte 3 då alla berörda återsamlas.

Möte 3

1. Presentera förslagen från varje program- eller arbetslag på upplägg och tankar om förutsättningar.
2. Diskutera i tvärgrupper kring de olika förslagen.
3. Sammanfatta (till exempel skolledare, programansvariga och studie- och yrkesvägledare) arbetet och informera om förutsättningar och eventuella prioriteringar.

Senast granskad: 2012-06-18