Förändringar för tågteknik och flygteknikutbildningen samt fordons- och transportprogrammet

Till höstterminen 2017 träder flera förändringar ikraft på tågteknikutbildningen, flygteknikutbildningen och på fordons- och transportprogrammets inriktning karosseri och lackering.

Tågteknikutbildningen

Skolverket har gjort en översyn av tågteknikutbildningen - en riksrekryterande yrkesutbildning inom gymnasieskolan som har egna examensmål. Efter examen ska eleverna kunna arbeta med avhjälpande och förebyggande underhåll av spårbundna fordon.

Spårfordonsteknik har reviderats

Det finns idag ett ämne som heter spårfordonsteknik. Kurserna i ämnet präglar till stor del innehållet i tågteknikutbildningen och ger utbildningen dess karaktär. Skolverkets översyn har visat att ämnet är så brett att det är svårt att hitta lärare som kan undervisa i hela ämnet. Ämnet är inte heller tillräcklig anpassat för den kompetensprofil som tågbranschen efterfrågar.

De ämnesplaner Skolverket har tagit fram är bättre anpassade till den kompetensprofil som tågbranschen efterfrågar. Samtidigt är ämnena inte bredare än att en lärare kan undervisa i hela ämnet. Skolverket bedömer också att förändringen kommer att göra det lättare för skolhuvudmännen att anställa behöriga lärare.

Förändringsarbetet började 2016

Redan under 2016 tog Skolverket fram två nya ämnen: spårfordon och ellära – spårfordon. Det var den första fasen i revideringsarbetet och dessa ämnen kunde tillämpas från hösten 2016. Nu är andra fasen i revideringsarbetet klart och de resterade ämnena börjar gälla till höstterminen 2017.

De nya ämnena som ska tillämpas från hösten 2017 är:

Elektronik - spårfordon

Systemteknik - spårfordon

Datorsystem – spårfordon

Trafikövervakning och signalsystem – spårfordon

Verkstad – spårfordon

Elkraft och traktion – spårfordon

De elever som börjar år 3 höstterminen 2017 berörs inte av förändringarna, eftersom de läser enligt den äldre ämnesplanen för spårfordonsteknik.


Flygteknikutbildningen

Skolverket har gjort en översyn av flygteknikutbildningen - en riksrekryterande yrkesutbildning inom gymnasieskolan med egna examensmål. Innehållet i och utformningen av utbildningen styrs till stor del av European Aviation Safety Agency:s (EASA) krav. Efter examen ska eleverna kunna arbeta som mekaniker med flygplan eller helikoptrar.

Flygyrkesteknik har reviderats

I gymnasieskolan finns det idag ett ämne som heter flygyrkesteknik. Kurserna i ämnet präglar till stor del innehållet i flygteknikutbildningen och ger utbildningen dess karaktär. Skolverkets översyn har visat att  ämnet är så brett att det är svårt att hitta lärare som kan undervisa i hela ämnet. Ämnet är inte heller tillräcklig anpassat för den kompetensprofil för flygmekaniker som branschen efterfrågar.

De ämnesplaner Skolverket har tagit fram är bättre anpassade till den kompetensprofil som flygbranschen efterfrågar och de är också framtagna utifrån EASA:s krav. Samtidigt är ämnena inte bredare än att en lärare kan undervisa i hela ämnet. Skolverket bedömer också att förändringen kommer att göra det lättare för skolhuvudmännen att anställa behöriga lärare.

De nya ämnena som ska tillämpas från hösten 2017 är:

Yrkesteknik – flyg

Underhållsteknik – flyg

Ellära och digitalteknik – flyg Flygplansteknik

Helikopterteknik

Gasturbinmotorer – flyg

Kolvmotorer – flyg

De elever som börjar år 2 och 3 hösten 2017 berörs inte av förändringarna, eftersom de läser enligt den äldre ämnesplanen för flygyrkesteknik.


Fordons- och transportprogrammet

I dagens karosseriverkstäder och billackeringsverkstäder blir det allt vanligare med småreparationer inom karosseri och lack. Reparationerna görs med speciell teknik och på befintliga karossdelar eller bilglas utan att dessa demonteras eller ersätts med nya.

Sådana här reparationer kräver nya kunskaper, och därför har Skolverket tagit fram nya kurser: småreparationer – karosseri (i ämnet karosseriteknik) och småreparationer – lackering (i ämnet lackeringsteknik). Skolverket bedömer att de nya kurserna kommer att göra eleverna mer attraktiva för framtida arbetsgivare.

Kurserna är främst tänkta att ingå i utbildningen för elever som väljer yrkesutgången bilskadereparatör eller billackerare på fordons- och transportprogrammet.

De nya kurserna som kan tillämpas från hösten 2017 är:

Småreparationer – karosseri inom ämnet karosseriteknik

Småreparationer – lackering inom ämnet lackeringsteknik

Om lärarbehörighet

Att spårfordonsteknik och flygyrkesteknik utgår leder till konsekvenser för de personer som har ansökt till, genomgår eller har genomgått yrkeslärarutbildningen. Personer som har antagits till yrkeslärarutbildningen och har bedömts uppfylla behörighetskraven för spårfordonsteknik och flygyrkesteknik kan inte komplettera sin ansökan med ytterligare yrkesämnen under utbildningens gång. Istället får de skicka sin ansökan om utökad behörighet i dessa ämnen till Skolverket efter examen. I förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen regleras de särskilda behörighetskrav som gäller för att kunna antas till yrkeslärarutbildningen.

Om en person som har bedömts som behörig i ämnet spårfordonsteknik vill bli behörig att undervisa i de nya ämnena inom tågteknik måste hon eller han ansöka hos Skolverket om att bli behörig i de nya ämnena.

Om en person som har bedömts som behörig i ämnet flygyrkesteknik och som vill bli behörig att undervisa i de nya ämnena inom flygteknikutbildningen måste hon eller han ansöka hos Skolverket om att bli behörig i de nya ämnena.

I Skolverkets föreskrifter om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne (SKOLFS 2012:4), regleras de särskilda behörighetskrav som gäller för lärarlegitimation i aktuella ämnen.

Kontakt

Magnus Carlsson, undervisningsråd. magnus.carlsson@skolverket.se, 08-527 333 36.

Senast granskad: 2017-08-10
Innehållsansvar: Gymnasieenheten