Programstruktur och examensmål

Utbildningen på gymnasieskolans nationella program delas in i gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningar, programfördjupningar, individuellt val och examensarbete. Välj program i vänsterspalten för att läsa mer om programstruktur och examensmål för respektive program.

Programstruktur

De gymnasiegemensamma ämnena är ämnen som alla gymnasieelever läser. De varierar i omfattning mellan de olika programmen. Det finns nio gymnasiegemensamma ämnen:

  • Engelska
  • Historia
  • Idrott och hälsa
  • Matematik
  • Naturkunskap
  • Religionskunskap
  • Samhällskunskap
  • Svenska/svenska som andraspråk

Varje program innehåller också ett antal programgemensamma ämnen, programfördjupning, inriktningskurser och individuellt val.

Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.

Inriktningar finns på alla program utom Vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som eleven väljer inom ett program.

Programfördjupningen innehåller ämnen och kurser som ligger inom ramen för examensmålen och programmets karaktär och som kompletterar och fördjupar de programgemensamma ämnena. Den ska ge utrymme för specialisering inom programmets karaktär.

Inom det individuella valet på yrkesprogrammen ska skolan erbjuda kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Estetiska kurser och kurser i idrott och hälsa ska alltid erbjudas på samtliga program.

Dessutom ska de nationella programmen innehålla ett gymnasiearbete som sammanfattar utbildningen på programmet. Gymnasiearbetet måste vara godkänt för att eleven ska få examen.

Examensmål

För varje nationellt program finns ett examensmål. Examensmålen ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen från elevernas första dag på programmet. De ska styra utbildningen och gymnasiearbetets utformning och innehåll.

Senast granskad: 2013-06-20
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner