Ämne - Webbteknik (ej gällande)

Ämne - Webbteknik

Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer för mobiltelefoner. Ämnet webbteknik behandlar tekniska aspekter på olika slags mediaformat och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet webbteknik ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att skapa produkter med hjälp av webbteknik. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika webbteknikers konstruktion och funktionalitet samt samspelet mellan olika sorters applikationslogik. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla produkter som följer standarder samt nationella och internationella riktlinjer för god praxis, användbarhet, tillgänglighet och säkerhet. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om relevanta lagar och andra bestämmelser samt förmåga att göra webbrelaterade etiska överväganden.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i att använda utvecklingsverktyg för att producera och kontrollera framställning av den kod som driver webbplatser eller applikationer. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla färdigheter i att använda befintliga verktyg för administration av webbservrar och databaser.

Undervisningen ska ge eleverna tillfälle att arbeta i projekt samt möjlighet att utveckla kunskaper om projektarbete och dess olika faser.

Undervisningen i ämnet webbteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om internets historia, betydelse, terminologi och funktionalitet.
 2. Förmåga att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera utvecklingsprojekt för webbplatser och applikationer som bygger på webbtekniker.
 3. Kunskaper om de tekniker som används för att bygga webbplatser och webbapplikationer samt dessa teknikers vidgade roll inom annan mjukvaruutveckling.
 4. Kunskaper om tekniker för dynamiska webbplatser.
 5. Kunskaper om teckenkodning och förmåga att hantera olika standarder för teckenkodning.
 6. Förmåga att bygga webbplatser och webbapplikationer enligt standarder och riktlinjer för god praxis samt med god tillgänglighet för människor med olika förutsättningar.
 7. Kunskaper om applikationsarkitektur, inklusive separation av olika slags logik.
 8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området samt förmåga att göra etiska överväganden och reflektera över integritetsfrågor.
 9. Kunskaper om säkerhet och förmåga att identifiera och motarbeta attacker.

Kurser i ämnet

 1. Webbutveckling 1, 100 poäng.
 2. Webbutveckling 2, 100 poäng, som bygger på kursen webbutveckling 1.
 3. Webbutveckling 3, 100 poäng, som bygger på kursen webbutveckling 2.
 4. Webbserverprogrammering 1, 100 poäng, som bygger på kursen webbutveckling 1.
 5. Webbserverprogrammering 2, 100 poäng, som bygger på kursen webbserverprogrammering 1.
 6. Mobila applikationer, 100 poäng, som bygger på kursen webbutveckling 1. Kursen får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Kurser

Webbutveckling 1, 100 poäng

Kurskod: WEBWEU01

Kursen webbutveckling 1 omfattar punkterna 1–3 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–3 och 6–7.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Webben som plattform, dess historia och samhällspåverkan.
 • Teknisk orientering om webbens protokoll, adresser, säkerhet och samspelet mellan klient och server.
 • Utvecklingsprocessen för ett webbtekniskt projekt. Målsättningar, planering, specifikation av struktur och design, kodning, optimering, testning, dokumentation och uppföljning.
 • Märkspråk och deras inbördes roller, syntax och semantik – där det huvudsakliga innehållet är standarderna för HTML 5 (Hyper Text Markup Language och CSS (Cascading Style Sheets) samt orientering om dokumentobjektsmodellen, DOM (Document Object Model) och Ecmaskript.
 • Teckenkodning. Orientering om ASCII (American Standard Code for Information Interchange), ISO-8859, Windows-1252 och Unicode.
 • Bilder och media med alternativa format, optimering och tillgänglighet.
 • Nationella och internationella riktlinjer för god praxis inom webbutveckling.
 • Uppnående av interoperabilitet genom att följa standarder och testa på olika användaragenter.
 • Applikationer som fungerar oberoende av val av användaragent, operativsystem eller hårdvaruplattform samt hur tillgänglighet uppnås utifrån att applikationerna ska vara användarvänliga och robusta även för användare med funktionsnedsättning.
 • Kvalitetssäkring av applikationens funktion och validering av kodens kvalitet.
 • Lagar och andra bestämmelser som styr digital information, till exempel personuppgiftslagen och lagen om elektronisk kommunikation.
 • Terminologi inom området webbutveckling.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven beskriver översiktligt webbens historia och påverkan på samhället samt grundläggande tekniker som webben bygger på.

Eleven gör en enkel projektplan för en tänkt produkt. Utifrån projektplanen utvecklar eleven i samråd med handledare produkten. I arbetet utvecklar eleven kod som med tillfredsställande resultat följer standarder och som omfattar några av de grundläggande teknikerna för märkspråk och stilmallar. Dessutom redogör eleven översiktligt för vanliga problem som beror på felaktigt angiven teckenkodning i olika applikationer. I arbetet bearbetar eleven med viss säkerhet enkel text, bild och eventuell annan media, så att de blir anpassade för att fungera i produkten.

Produkten är av tillfredsställande kvalitet och följer etablerad god praxis. Eleven testar produkten i några webbläsare samt vidtar några enkla åtgärder för att åstadkomma snabb överföring av bilder och andra mediafiler. Dessutom bygger eleven en webbplats som med tillfredsställande resultat följer grundläggande principer för tillgänglighet.

När arbetet är utfört gör eleven en enkel dokumentation av de moment som har utförts samt utvärderar med enkla omdömen sitt arbete och resultat.

Eleven redogör översiktligt för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. Eleven hanterar lösenord eller annan känslig data på ett etiskt riktigt sätt.

Eleven använder med viss säkerhet enkel terminologi inom området.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver utförligt webbens historia och påverkan på samhället samt grundläggande tekniker som webben bygger på.

Eleven gör en genomarbetad projektplan för en tänkt produkt. Utifrån projektplanen utvecklar eleven efter samråd med handledare produkten. I arbetet utvecklar eleven kod som med tillfredsställande resultat följer standarder och som omfattar några av de grundläggande teknikerna för märkspråk och stilmallar. I produkten infogar eleven enkla diskreta domskript. Dessutom redogör eleven utförligt för vanliga problem som beror på felaktigt angiven teckenkodning i olika applikationer samt väljer och anger lämplig teckenkodning. I arbetet bearbetar eleven med viss säkerhet och via flera moment text, bild och eventuell annan media, så att de blir anpassade för att fungera i produkten.

Produkten är av tillfredsställande kvalitet och följer etablerad god praxis. Detta kontrollerar eleven med några tester. Eleven testar produkten flera plattformar, inklusive traditionella datorer och mobila enheter, samt vidtar några åtgärder för att åstadkomma snabb överföring av bilder och andra mediafiler. Dessutom bygger eleven en webbplats som med tillfredsställande resultat följer grundläggande principer för tillgänglighet och kontrollerar detta med några automatiserade tester.

När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation av de moment som har utförts samt utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat.

Eleven redogör utförligt för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. Eleven hanterar lösenord eller annan känslig data på ett etiskt riktigt sätt samt för välgrundade resonemang om andra webbrelaterade frågor om etik och integritet. Dessutom anger eleven hur tredjepartskod kan innebära problem för produktens säkerhet.

Eleven använder med viss säkerhet terminologi inom området.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat webbens historia och påverkan på samhället samt grundläggande tekniker som webben bygger på.

Eleven gör en genomarbetad projektplan för en tänkt produkt. Vid behov reviderar eleven planen. Utifrån projektplanen utvecklar eleven efter samråd med handledare produkten. I arbetet utvecklar eleven kod som med gott resultat följer standarder och som omfattar flera av de grundläggande teknikerna för märkspråk och stilmallar. I produkten infogar eleven diskreta domskript. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för vanliga problem som beror på felaktigt angiven teckenkodning i olika applikationer, väljer och anger lämplig teckenkodning samt anger hur enklare problem som relaterar till teckenkodningar hanteras. I arbetet bearbetar eleven med säkerhet och via flera moment text, bild och eventuell annan media, så att de blir anpassade för att fungera i produkten.

Produkten är av god kvalitet och följer etablerad god praxis. Detta kontrollerar eleven både manuellt och med flera tester. Eleven testar produkten flera plattformar, inklusive traditionella datorer och mobila enheter, samt optimerar bilder och andra mediafiler för att åstadkomma snabb överföring och vidtar åtgärder för att reducera antalet överföringar per sida. Dessutom bygger eleven en webbplats som med gott resultat följer grundläggande principer för tillgänglighet och kontrollerar detta med automatiserade tester och simuleringar.

När arbetet är utfört gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av de moment som har utförts med koppling till generella principer och testresultat samt utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat och ger förslag på hur arbetet kan förbättras.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. Eleven hanterar lösenord eller annan känslig data på ett etiskt riktigt sätt samt för välgrundade och nyanserade resonemang om andra webbrelaterade frågor om etik och integritet. Dessutom anger eleven hur tredjepartskod kan innebära problem för produktens säkerhet samt beskriver grundläggande säkerhetskriterier vid val av webbhotell.

Eleven använder med säkerhet terminologi inom området.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Webbutveckling 2, 100 poäng

Kurskod: WEBWEU02

Kursen webbutveckling 2 omfattar punkterna 1–3 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Webben som körmiljö för applikationer av olika slag.
 • Utvecklingsprocessen för ett webbtekniskt projekt. Målsättningar, planering, specifikation av struktur och design, kodning, optimering, testning, dokumentation och uppföljning.
 • Märkspråk och stilmallar.
 • Skriptspråk för webbutveckling på klientsidan och dokumentobjektsmodellen som en teknik för ökad användbarhet genom progressiv förbättring.
 • Bilder, ljud, video och två- eller tredimensionell interaktiv grafik för webbapplikationer med möjlighet till fördjupning inom någon sådan teknik, till exempel skalbar vektorgrafik, SVG (Scalable Vector Graphics) eller WebGL (Web Graphics Library).
 • Nationella och internationella riktlinjer för god praxis inom webbutveckling.
 • Uppnående av interoperabilitet genom att följa standarder och testa på olika användaragenter.
 • Applikationer som fungerar oberoende av val av användaragent, operativsystem eller hårdvaruplattform samt hur tillgänglighet uppnås utifrån att applikationerna ska vara användarvänliga och robusta även för användare med funktionsnedsättning.
 • Kvalitetssäkring av applikationens funktion och validering av kodens kvalitet.
 • Lagar och andra bestämmelser som styr digital information, till exempel personuppgiftslagen och lagen om elektronisk kommunikation.
 • Vanliga attackvektorer mot webbapplikationer och åtgärder för att skapa säkerhet.
 • Terminologi inom området webbutveckling.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven beskriver översiktligt webben som körmiljö samt gör en enkel jämförelse med något annat alternativ.

Eleven gör en enkel projektplan för en tänkt produkt. Utifrån projektplanen utvecklar eleven i samråd med handledare produkten, där logiker som styr innehåll, design och beteende i begränsad utsträckning är åtskilda. I arbetet utvecklar eleven kod som med tillfredsställande resultat följer standarder och som omfattar några tekniker för märkspråk och stilmallar. Dessutom väljer och anger eleven lämplig teckenkodning. I arbetet bearbetar eleven med tillfredsställande resultat enkel text, bild och eventuell annan media, så att de blir anpassade för att fungera i produkten. Eleven utvecklar med tillfredsställande funktionalitet inom något eller några av områdena domskript, interaktiv 2D-grafik, 3D-grafik eller animationer.

Produkten är av tillfredsställande kvalitet när det gäller funktion och följer etablerad god praxis. Detta kontrollerar eleven med några enkla tester. Dessutom kontrollerar eleven med viss säkerhet produktens tillgänglighet med automatiserade tester. Eleven vidtar några enkla åtgärder för att åstadkomma snabb överföring av bilder och andra mediafiler.

När arbetet är utfört gör eleven en enkel dokumentation av de moment som har utförts samt utvärderar med enkla omdömen sitt arbete och resultat.

Eleven redogör översiktligt för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. Eleven tar hänsyn till säkerhetsaspekter i sitt arbete och i fråga om produkten.

Eleven använder med viss säkerhet enkel terminologi inom området.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver utförligt webben som körmiljö samt gör en välgrundad jämförelse med några andra alternativ.

Eleven gör en genomarbetad projektplan för en tänkt produkt. Utifrån projektplanen utvecklar eleven efter samråd med handledare produkten, där logiker som styr innehåll, design och beteende är åtskilda. I arbetet utvecklar eleven kod som med tillfredsställande resultat följer standarder och som omfattar några tekniker för märkspråk och stilmallar. Dessutom väljer och anger eleven lämplig teckenkodning. I arbetet bearbetar eleven med tillfredsställande resultat och via flera moment text, bild och eventuell annan media, så att de blir anpassade för att fungera i produkten. Eleven utvecklar med tillfredsställande resultat funktionalitet inom något eller några av områdena domskript, interaktiv 2D-grafik, 3D-grafik eller animationer.

Produkten är av tillfredsställande kvalitet när det gäller funktion och följer etablerad god praxis. Detta kontrollerar eleven med några tester. Dessutom kontrollerar eleven med viss säkerhet produktens tillgänglighet med automatiserade tester och begränsad manuell testning. Eleven vidtar några åtgärder för att åstadkomma snabb överföring av bilder och andra mediafiler.

När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation av de moment som har utförts samt utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat. I utvärderingen resonerar eleven kring eventuella avvikelser samt motiverar översiktligt de val som har gjorts.

Eleven redogör utförligt för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om webbrelaterade frågor om etik och integritet. Eleven tar hänsyn till säkerhetsaspekter i sitt arbete och i fråga om produkten samt kontrollerar produktens säkerhet med något test.

Eleven använder med viss säkerhet terminologi inom området.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat webben som körmiljö samt gör en välgrundad och nyanserad jämförelse med flera andra alternativ.

Eleven gör en genomarbetad projektplan för en tänkt produkt. Vid behov reviderar eleven planen. Utifrån projektplanen utvecklar eleven efter samråd med handledare produkten, där logiker som styr innehåll, design och beteende i omfattande utsträckning är åtskilda. I arbetet utvecklar eleven kod som med gott resultat följer standarder och som omfattar flera tekniker för märkspråk och stilmallar. Dessutom väljer och anger eleven lämplig teckenkodning. I arbetet bearbetar eleven med gott resultat och via flera moment text, bild och eventuell annan media, så att de blir anpassade för att fungera i produkten. Eleven utvecklar med gott resultat funktionalitet inom något eller några av områdena domskript, interaktiv 2D-grafik, 3D-grafik eller animationer.

Produkten är av god kvalitet när det gäller funktion och följer etablerad god praxis. Detta kontrollerar eleven både manuellt och med flera tester. Dessutom kontrollerar eleven med säkerhet produktens tillgänglighet med automatiserade tester, simuleringar och manuell testning. Eleven optimerar bilder och andra mediafiler för att åstadkomma snabb överföring och vidtar åtgärder för att reducera antalet överföringar per sida.

När arbetet är utfört gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av de moment som har utförts med koppling till generella principer och testresultat samt utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat och ger förslag på hur arbetet kan förbättras. I utvärderingen resonerar eleven kring eventuella avvikelser samt motiverar utförligt de val som har gjorts.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om webbrelaterade frågor om etik och integritet. Eleven tar hänsyn till säkerhetsaspekter i sitt arbete och i fråga om produkten samt kontrollerar produktens säkerhet med några tester.

Eleven använder med säkerhet terminologi inom området.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Webbutveckling 3, 100 poäng

Kurskod: WEBWEU03

Kursen webbutveckling 3 omfattar punkterna 2–9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Konsumtion av webbtjänster, protokoll, gränssnitt och format för datautbyte.
 • Utvecklingsprocessen för ett webbtekniskt projekt enligt standardiserad metod för mjukvaruutveckling.
 • Nationella och internationella riktlinjer för god praxis inom webbutveckling.
 • Klientsidestekniker för webbapplikationer.
 • Skriptspråk för webbutveckling på klientsidan och dokumentobjektsmodellen som teknik för ökad användbarhet genom progressiv förbättring.
 • Interaktion med webbservern via skript.
 • Interaktiv webbgrafik, till exempel Canvas, skalbar vektorgrafik, SVG (Scalable Vector Graphics) eller WebGL (Web Graphics Library).
 • Uppnående av interoperabilitet genom att följa standarder och test på olika användaragenter.
 • Applikationer som fungerar oberoende av val av användaragent, operativsystem eller hårdvaruplattform samt hur tillgänglighet uppnås utifrån att applikationerna ska vara användarvänliga och robusta även för användare med funktionsnedsättning.
 • Kvalitetssäkring av applikationens funktion samt validering av kodens kvalitet.
 • Lagar och andra bestämmelser som styr digital information, till exempel personuppgiftslagen och lagen om elektronisk kommunikation.
 • Vanliga attackvektorer mot webbapplikationer samt åtgärder för att skapa säkerhet.
 • Terminologi inom området webbutveckling.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven följer med viss säkerhet en projektplan för framtagning av en eller flera produkter. Planen uppfyller standardiserad projektmetodik för mjukvaruutveckling. Utifrån projektplanen utvecklar eleven i samråd med handledare produkten eller produkterna, där logiker som styr innehåll, design och beteende är åtskilda. I arbetet utvecklar eleven kod som med tillfredsställande resultat följer standarder och etablerad god praxis. Dessutom väljer och anger eleven lämplig teckenkodning.

Eleven utvecklar något skript för användarinteraktion och något skript för kommunikation med webbtjänster, med tillfredsställande funktionalitet. Dessutom utvecklar eleven två- eller tredimensionell interaktiv grafik med tillfredsställande funktionalitet.

Produkten eller produkterna är av tillfredsställande kvalitet när det
gäller funktion och tillgänglighet. Eleven vidtar några enkla åtgärder
för att åstadkomma god prestanda för produkten eller produkterna.

När arbetet är utfört gör eleven en enkel dokumentation i enlighet med vald projektmetod samt utvärderar med enkla omdömen sitt arbete och resultat.

Eleven följer i sitt arbete lagar och andra bestämmelser som rör
publicering på webben och mjukvaruutveckling. Eleven tar hänsyn till
säkerhetsaspekter i sitt arbete och i fråga om produkten eller produkterna samt kontrollerar säkerheten genom begränsade tester.

Eleven använder med viss säkerhet terminologi inom området.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven följer med viss säkerhet en projektplan för framtagning av en eller flera produkter. Planen uppfyller standardiserad projektmetodik för mjukvaruutveckling. Utifrån projektplanen utvecklar eleven efter samråd med handledare produkten eller produkterna, där logiker som styr innehåll, design och beteende är åtskilda. I arbetet utvecklar eleven kod som med tillfredsställande resultat följer standarder och etablerad god praxis. Dessutom väljer och anger eleven lämplig teckenkodning samt visar hur problem relaterade till teckenkodningen hanteras.

Eleven utvecklar några skript för användarinteraktion och några skript för kommunikation med webbtjänster, med tillfredsställande funktionalitet. Dessutom utvecklar eleven två- eller tredimensionell interaktiv grafik med tillfredsställande funktionalitet.

Produkten eller produkterna är av tillfredsställande kvalitet när det
gäller funktion och tillgänglighet. Eleven vidtar några åtgärder
för att åstadkomma god prestanda för produkten eller produkterna.

När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation i enlighet med vald projektmetod samt utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat.

Eleven följer i sitt arbete lagar och andra bestämmelser som rör
publicering på webben och mjukvaruutveckling. Eleven tar hänsyn till
säkerhetsaspekter i sitt arbete och i fråga om produkten eller produkterna samt kontrollerar säkerheten genom tester.

Eleven använder med viss säkerhet terminologi inom området.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven följer med säkerhet en projektplan för framtagning av en eller flera produkter. Planen uppfyller standardiserad projektmetodik för mjukvaruutveckling. Utifrån projektplanen utvecklar eleven efter samråd med handledare produkten eller produkterna, där logiker som styr innehåll, design och beteende är åtskilda. I arbetet utvecklar eleven kod som med gott resultat följer standarder och etablerad god praxis. Dessutom väljer och anger eleven lämplig teckenkodning samt visar hur problem relaterade till teckenkodningen hanteras.

Eleven utvecklar flera skript för användarinteraktion och flera skript för kommunikation med webbtjänster, med god funktionalitet. Dessutom utvecklar eleven två- eller tredimensionell interaktiv grafik med god funktionalitet.

Produkten eller produkterna är av god kvalitet när det
gäller funktion och tillgänglighet. Eleven vidtar flera åtgärder
för att åstadkomma god prestanda för produkten eller produkterna.

När arbetet är utfört gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation i enlighet med vald projektmetod samt utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat och ger förslag på hur arbetet kan förbättras.

Eleven följer i sitt arbete lagar och andra bestämmelser som rör
publicering på webben och mjukvaruutveckling. Eleven tar hänsyn till
säkerhetsaspekter i sitt arbete och i fråga om produkten eller produkterna samt kontrollerar säkerheten genom omfattande tester.

Eleven använder med säkerhet terminologi inom området.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Webbserverprogrammering 1, 100 poäng

Kurskod: WEBWEB01

Kursen webbserverprogrammering 1 omfattar punkterna 1–2 och 4–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2, 4–5 och 9.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Webbserverns och dynamiska webbplatsers funktionalitet.
 • Utvecklingsprocessen för ett webbtekniskt projekt. Målsättningar, planering, systemering, kodning, dokumentation och uppföljning.
 • Dokumentation av utvecklingsprocess och färdig produkt, inklusive kod och mjukvarugränssnitt.
 • En översikt över olika lösningar eller språk som finns för att skapa dynamiska webbplatser.
 • Grunderna i informationshanteringssystem och ramverk.
 • Grundfunktionen i ett programmeringsspråk för dynamiska webbplatser.
 • Datalagring, i relationsdatabas eller med annan teknik.
 • Teckenkodning. Begrepp, standarder och handhavande.
 • Kodning och dokumentation enligt vedertagen praxis för den teknik som används i sammanhanget.
 • Kvalitetssäkring av dynamiska webbapplikationers funktionalitet, säkerhet och kodkvalitet.
 • Säkerhet. Vanliga attackvektorer mot webbapplikationer och de viktigaste principerna för att hindra attacker.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven beskriver översiktligt dynamiska webbplatsers och informations­hanterings­systems historia och hur de samspelar med olika tekniker på webben. Dessutom beskriver eleven översiktligt olika tekniska alternativ som finns för webbserver­programmering och informationshantering.

Eleven gör en enkel projektplan för en tänkt produkt. I projektplanen beskriver eleven översiktligt produktens funktion. Utifrån projektplanen utvecklar eleven i samråd med handledare produkten, där presentations­logiken i begränsad utsträckning är skild från produktens övriga logik. I arbetet utvecklar eleven kod som i begränsad utsträckning är läsbar och kommenterad. Produkten uppvisar enkel funktionalitet med ett språk för webbserver­programmering och tillhandahåller en enkel lösning för datapersistens mellan sidvisningar. I arbetet redogör eleven också översiktligt för vanliga problem som beror på felaktigt angiven teckenkodning i olika applikationer.

Produkten är av tillfredsställande kvalitet och följer etablerad god praxis.

När arbetet är utfört gör eleven en enkel dokumentation av de moment som har utförts samt utvärderar med enkla omdömen sitt arbete och resultat.

Eleven redogör översiktligt för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. Dessutom identifierar eleven någon attackvektor mot produkten och vidtar någon enkel åtgärd för att förhindra den.

Eleven använder med viss säkerhet enkel terminologi inom området.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver utförligt dynamiska webbplatsers och informations­hanterings­systems historia och hur de samspelar med olika tekniker på webben. Dessutom beskriver eleven utförligt olika tekniska alternativ som finns för webbserver­programmering och informationshantering.

Eleven gör en genomarbetad projektplan för en tänkt produkt. I projektplanen beskriver eleven utförligt produktens funktion och arkitektur. Utifrån projektplanen utvecklar eleven efter samråd med handledare produkten, där presentations­logiken är skild från produktens övriga logik. I arbetet utvecklar eleven kod som följer en given kodningsstandard och är kommenterad. Produkten uppvisar funktionalitet med ett språk för webbserver­programmering och tillhandahåller en enkel lösning för permanent datalagring. I arbetet redogör eleven också utförligt för vanliga problem som beror på felaktigt angiven teckenkodning i olika applikationer samt väljer och anger lämplig teckenkodning.

Produkten är av tillfredsställande kvalitet och följer etablerad god praxis. Detta kontrollerar eleven med några tester.

När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation av de moment som har utförts samt utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat. I utvärderingen gör eleven välgrundade reflektioner över hur beslut har tagits i arbetet.

Eleven redogör utförligt för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. Dessutom identifierar eleven några attackvektorer mot produkten och följer grundläggande principer för att förhindra dem.

Eleven använder med viss säkerhet terminologi inom området.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat dynamiska webbplatsers och informations­hanterings­systems historia och hur de samspelar med olika tekniker på webben. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika tekniska alternativ som finns för webbserver­programmering och informationshantering.

Eleven gör en genomarbetad projektplan för en tänkt produkt. Vid behov reviderar eleven planen. I projektplanen beskriver eleven utförligt och nyanserat produktens funktion, arkitektur och mjukvarugränssnitt. Utifrån projektplanen utvecklar eleven efter samråd med handledare produkten, där presentations­logiken är skild från produktens övriga logik. I arbetet utvecklar eleven kod som följer en given kodningsstandard och är utförligt kommenterad. Produkten uppvisar tillräcklig funktionalitet med ett språk för webbserver­programmering för att driva en helt databas­baserad webbplats eller en jämförbart avancerad produkt och tillhandahåller en lösning med viss komplexitet för permanent datalagring. I arbetet redogör eleven också utförligt och nyanserat för vanliga problem som beror på felaktigt angiven teckenkodning i olika applikationer, väljer och anger lämplig teckenkodning samt anger hur enklare problem som relaterar till teckenkodningar hanteras.

Produkten är av god kvalitet och följer etablerad god praxis. Detta kontrollerar eleven både manuellt och med flera tester.

När arbetet är utfört gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av de moment som har utförts med koppling till generella principer och testresultat samt utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat och ger förslag på hur arbetet kan förbättras. I utvärderingen gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över hur beslut har tagits i arbetet.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. Dessutom identifierar eleven flera attackvektorer mot produkten och följer grundläggande principer för att förhindra dem.

Eleven använder med säkerhet terminologi inom området.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Webbserverprogrammering 2, 100 poäng

Kurskod: WEBWEB02

Kursen webbserverprogrammering 2 omfattar punkterna 1–2 och 4–9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Webbserverns och dynamiska webbplatsers funktionalitet.
 • Utvecklingsprocessen för ett webbtekniskt projekt. Målsättningar, planering, systemering, kodning, optimering, dokumentation och uppföljning.
 • Dokumentation av utvecklingsprocess och färdig produkt, inklusive kod och mjukvarugränssnitt.
 • Funktionen i ett programmeringsspråk för dynamiska webbplatser.
 • Datalagring i relationsdatabas eller med annan teknik.
 • Datautbytesformat, till exempel XML (Extensive Markup Language) och JSON (Java Script Object Notation).
 • Teckenkodning. Begrepp, standarder och handhavande.
 • Kodning och dokumentation enligt vedertagen praxis för den teknik som används i sammanhanget.
 • Applikationsarkitektur och separation av olika slags logik.
 • Kvalitetssäkring av dynamiska webbapplikationers funktionalitet, säkerhet och kodkvalitet.
 • Säkerhet. Attackvektorer mot webbapplikationer och principer för att hindra attacker.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven redogör översiktligt för de tekniker som möjliggör dynamiska webbplatser och webbtjänster.

Eleven gör en enkel projektplan för en tänkt produkt. I projektplanen beskriver eleven översiktligt produktens funktion. Utifrån projektplanen utvecklar eleven i samråd med handledare produkten, där presentations­logiken huvudsakligen är skild från produktens övriga logik. I arbetet utvecklar eleven kod som är läsbar och översiktligt kommenterad. Produkten uppvisar enkel funktionalitet med ett språk för webbserver­programmering och tillhandahåller ett enkelt informations­hanterings­system som också hämtar eller lämnar data via någon enkel webbtjänst. Dessutom tillhandahåller produkten någon lösning för permanent datalagring. I arbetet redogör eleven också översiktligt för vanliga problem som beror på felaktigt angiven teckenkodning i en applikation.

Produkten är av tillfredsställande kvalitet och följer etablerad god praxis.

När arbetet är utfört gör eleven en enkel dokumentation av de moment som har utförts samt utvärderar med enkla omdömen sitt arbete och resultat.

Eleven redogör översiktligt för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. Dessutom identifierar eleven några attackvektorer mot produkten och följer grundläggande principer för att förhindra dem.

Eleven använder med viss säkerhet enkel terminologi inom området.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven redogör utförligt för de tekniker som möjliggör dynamiska webbplatser och webbtjänster.

Eleven gör en genomarbetad projektplan för en tänkt produkt. I projektplanen beskriver eleven utförligt produktens funktion och arkitektur. Utifrån projektplanen utvecklar eleven efter samråd med handledare produkten, där presentations­logiken är skild från produktens övriga logik. Produkten är i begränsad utsträckning skapad med objektorienterad eller funktionell programmering. I arbetet utvecklar eleven kod som följer en angiven kodningsstandard och är utförligt kommenterad. Produkten uppvisar funktionalitet med ett språk för webbserver­programmering och tillhandahåller ett enkelt informations­hanterings­system som också hämtar eller lämnar data via några webbtjänster. Dessutom tillhandahåller produkten någon lösning för permanent datalagring och eleven utför en enkel optimering av denna. I arbetet redogör eleven också utförligt för vanliga problem som beror på felaktigt angiven teckenkodning i en applikation samt väljer och anger lämplig teckenkodning. Eleven utför också konverteringar mellan olika slags teckenkodning.

Produkten är av tillfredsställande kvalitet och följer etablerad god praxis. Detta kontrollerar eleven med några tester.

När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation av de moment som har utförts samt utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat.

Eleven redogör utförligt för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. Dessutom identifierar eleven några attackvektorer mot produkten och följer grundläggande principer för att förhindra dem.

Eleven använder med viss säkerhet terminologi inom området.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven redogör utförligt och nyanserat för de tekniker som möjliggör dynamiska webbplatser och webbtjänster.

Eleven gör en genomarbetad projektplan för en tänkt produkt. Vid behov reviderar eleven planen. I projektplanen beskriver eleven utförligt och nyanserat produktens funktion, arkitektur och mjukvarugränssnitt. Utifrån projektplanen utvecklar eleven efter samråd med handledare produkten, där presentations­logiken är skild från produktens övriga logik. Produkten är i omfattande utsträckning skapad med objektorienterad eller funktionell programmering och uppvisar användning av ett eller flera enkla designmönster. I arbetet utvecklar eleven kod som följer en angiven kodningsstandard och är utförligt och nyanserat kommenterad. Produkten uppvisar funktionalitet med ett språk för webbserver­programmering och tillhandahåller ett informations­hanterings­system som också hämtar eller lämnar data via flera webbtjänster. Dessutom tillhandahåller produkten någon lösning för permanent datalagring och eleven utför en optimering av denna. I arbetet redogör eleven också utförligt och nyanserat för vanliga problem som beror på felaktigt angiven teckenkodning i en applikation, väljer och anger lämplig teckenkodning samt anger hur enklare problem som relaterar till teckenkodningar hanteras. Eleven utför också konverteringar mellan olika slags teckenkodning.

Produkten är av god kvalitet och följer etablerad god praxis. Detta kontrollerar eleven både manuellt och med flera tester.

När arbetet är utfört gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av de moment som har utförts med koppling till generella principer och testresultat samt utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat och ger förslag på hur arbetet kan förbättras.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för innehållet i de lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dessa i sitt arbete. Dessutom identifierar eleven flera attackvektorer mot produkten och följer grundläggande principer för att förhindra dem. Dessutom kontrollerar eleven produktens säkerhet med några tester.

Eleven använder med säkerhet terminologi inom området.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Mobila applikationer, 100 poäng

Kurskod: WEBMOB0

Kursen mobila applikationer 1 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2, 4 och 6–8.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Mobila plattformar, historia och samhällspåverkan.
 • Översikt över olika plattformar och dess olika operativsystem.
 • Utvecklingsprocessen för att utveckla en mobil applikation. Målsättningar, planering, specifikation av struktur och design, kodning, optimering, testning, dokumentation och uppföljning.
 • Utnyttjande av kringutrustning, till exempel kamera eller GPS.
 • Effektiv användning av ett API (Application Programming Interface).
 • Design av gränssnitt för mobila miljöer.
 • Applikationer som är användarvänliga och robusta, även för användare med funktionsnedsättning.
 • Kvalitetssäkring av applikationens funktion, med speciell hänsyn tagen till mobila applikationers begränsningar, till exempel risk för bruten kontakt med server.
 • Lagar och andra bestämmelser som styr digital information, till exempel personuppgiftslagen och lagen om elektronisk kommunikation.
 • Terminologi inom mobil applikationsutveckling.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven beskriver översiktligt mobila plattformars historia och påverkan på samhället samt någon mobil plattform.

Eleven gör en enkel projektplan för en tänkt produkt. Utifrån projektplanen utvecklar eleven i samråd med handledare produkten. I arbetet utvecklar eleven kod som med tillfredsställande resultat följer standarder och använder någon funktion i ett lämpligt API. I arbetet bearbetar eleven med viss säkerhet enkel media, så att den blir anpassad för att fungera i produkten.

Produkten är av tillfredsställande kvalitet. Eleven testar produkten i någon mobil plattform.

När arbetet är utfört gör eleven en enkel dokumentation av de moment som har utförts samt utvärderar med enkla omdömen sitt arbete och resultat.

Eleven redogör översiktligt för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. Eleven hanterar lösenord eller annan känslig data på ett etiskt riktigt sätt.

Eleven använder med viss säkerhet enkel terminologi inom området.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver utförligt mobila plattformars historia och påverkan på samhället samt någon mobil plattform och dess operativsystem.

Eleven gör en genomarbetad projektplan för en tänkt produkt. Utifrån projektplanen utvecklar eleven efter samråd med handledare produkten. I arbetet utvecklar eleven kod som med tillfredsställande resultat följer standarder och använder flera funktioner i ett lämpligt API. I arbetet bearbetar eleven med viss säkerhet och via flera moment media, så att den blir anpassad för att fungera i produkten.

Produkten är av tillfredsställande kvalitet. Detta kontrollerar eleven med några tester. Eleven testar produkten flera plattformar som använder samma operativsystem.

När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation av de moment som har utförts samt utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat.

Eleven redogör utförligt för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. Eleven hanterar lösenord eller annan känslig data på ett etiskt riktigt sätt samt för välgrundade resonemang om andra webbrelaterade frågor om etik och integritet.

Eleven använder med viss säkerhet terminologi inom området.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat mobila plattformars historia och påverkan på samhället samt några mobila plattformar och deras operativsystem.

Eleven gör en genomarbetad projektplan för en tänkt produkt. Vid behov reviderar eleven planen. Utifrån projektplanen utvecklar eleven efter samråd med handledare produkten. I arbetet utvecklar eleven kod som med gott resultat följer standarder, samt finner själv och använder flera funktioner i ett lämpligt API. I arbetet bearbetar eleven med säkerhet och via flera moment media, så att den blir anpassad för att fungera i produkten.

Produkten är av god kvalitet. Detta kontrollerar eleven både manuellt och med flera tester. Eleven testar produkten flera plattformar som använder samma operativsystem. Eleven anpassar produkten så att den fungerar på flera plattformar, och i störande omgivningar.

När arbetet är utfört gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av de moment som har utförts med koppling till generella principer och testresultat samt utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat och ger förslag på hur arbetet kan förbättras.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. Eleven hanterar lösenord eller annan känslig data på ett etiskt riktigt sätt samt för välgrundade och nyanserade resonemang om andra webbrelaterade frågor om etik och integritet.

Eleven använder med säkerhet terminologi inom området.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.