Digital kompetens och programmering ska stärkas i skolan

Digital kompetens blir allt viktigare i dagens samhälle. Därför har vi på uppdrag av regeringen tagit fram ett första förslag på hur digital kompetens och programmering ska förstärkas och tydliggöras i undervisningen. Den som vill kan nu lämna synpunkter på förslagen. Vår bedömning är att programmering inte ska bli ett nytt ämne i grundskolan utan ingå framför allt i matematik och teknik.

– De lärare och forskare vi har tagit hjälp av i arbetet med vårt förslag anser att det är rätt väg att gå. Genom att programmering görs till en del i andra ämnen i grundskolan finns den direkta kopplingen till användningen. Programmering blir ett pedagogiskt verktyg i ämnet. I teknik handlar det till exempel om att lära sig hur programmering kan användas för att styra system, säger Olof Andersson, undervisningsråd på Skolverket.

Programmering i matematik och teknik

Kursplanerna anger vad undervisningen i de olika ämnena ska ta upp. I vårt utkast föreslår vi att i grundskolan föra in programmering främst i kursplanerna i matematik och teknik.

  • I kursplanen i matematik föreslås programmering handla till exempel om att träna eleverna i att skapa, beskriva och följa entydiga och stegvisa instruktioner och att använda programmering för att lösa problem.
  • I teknik föreslås programmering handla till exempel om att använda programmering för att styra föremål eller egna konstruktioner men också att förstå att datorer styrs av program och kopplas ihop i nätverk.

Digital kompetens i andra ämnen

Skolverket har också i uppdrag att ge förslag på förändringar i kurs-och ämnesplanerna i andra ämnen för alla skolformer för att stärka elevernas digitala kompetens. Förändringar föreslås i flera ämnen, till exempel i samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

  • I samhällskunskap handlar det bland annat om att förstärka medie- och informationskunnighet, ökad medvetenhet om hur digitaliseringen av samhället ställer ökade krav på oss medborgare men också hur det ger ökade möjligheter att till exempel påverka beslutsfattande.
  • I svenska och svenska som andraspråk handlar det om att förstärka arbetet med digitala texter, digital läsning och att använda digitala verktyg av olika slag.

Förändringar i läroplaner för olika skolformer

Läroplanerna anger övergripande mål för olika skolformer. Vi har även ett uppdrag att ge förslag på ändringar i läroplanerna. Skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens och att förbereda dem för ett föränderligt samhälle ska tydliggöras. Eleverna ska lära sig att använda digital teknik och förstå hur tekniken påverkar dem och hur de kan påverka den. I det ingår också att kunna agera på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt i digitala sammanhang.

Nu vill vi ha synpunkter

Uppdraget att ta fram förslag till förändringar kommer från regeringen och är en del i uppdraget att ta fram ett förslag till nationell it-strategi för skolan. Mellan 21 mars och 29 mars kan den som vill ge synpunkter på det här första utkastet till ändringar i läroplaner, examensmål och kurs- och ämnesplaner.  

– Vi har arbetat med referensgrupper, fått in synpunkter via enkäter och har träffat bland annat elever, nationella programråd och vårt råd för de högskoleförberedande programmen. Vi är nu framme vid ett utkast som vi gärna vill ha synpunkter på. Det är värdefullt för att vi ska kunna ta fram ett bra slutligt förslag till regeringen som sedan beslutar om förändringarna, säger Ylva Rosing, undervisningsråd på Skolverket.

Senast granskad: 2016-03-18
Innehållsansvar: Gymnasieenheten