Individuell studieplan

Varje elev i vuxenutbildningen ska ha en individuell studieplan. Det är den som är verktyget för att planera elevens utbildning. Hemkommunen ansvarar för att det upprättas en individuell studieplan för varje elev. Planen ska innehålla uppgifter om elevens mål och omfattning av studierna.

En individuell studieplan för en vuxen elev är betydelsefull ur såväl ett individperspektiv som ett samhällsperspektiv.

  • Vad behöver den vuxne studera?
  • Hur länge behöver den vuxne studera?
  • Vilka möjligheter till studiefinansiering finns?

En vuxen bär ofta på kunskaper och kompetenser som kan tas tillvara i samband med studier inom vuxenutbildningen. Utbildningsbehoven varierar beroende på vilken skolbakgrund eleven har och den tid som har passerat sedan tidigare skolgång.

Utifrån elevens behov och förutsättningar

När man upprättar en individuell studieplan är det viktigt att tillsammans med eleven beakta studiegången ur olika perspektiv. Man behöver analysera vilket behov eleven har när det gäller att välja kurser, studieform, eventuell kombination av studier inom vuxenutbildningens olika skolformer eller för att kombinera studier med arbete.

Planen tydliggör studierna

En väl genomtänkt individuell studieplan ger eleven en tydlig bild av mål och omfattning av studierna. Den ger också tydlighet till de berörda  utbildningsanordnarna. Därmed bidrar planen till en utbildning som utgår från elevens mål med studierna.

Underlag för att utveckla verksamheten

Individuella studieplaner kan även utgöra underlag för huvudmannen i arbetet med att planera, följa upp och utveckla verksamheten.

Senast granskad: 2016-06-10
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner