Kursplaner för grundläggande komvux

Inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå finns det nationella kurser och orienteringskurser. Nationella kurser får delas upp i delkurser.

Nationella kurser, delkurser och orienteringskurser

Nationella kurser motsvarar i regel kunskapsinnehållet i ämnet i grundskolan och motsvarar grundskolans kursplaner vad gäller slutnivå.

Förutom nationella kurser finns även orienteringskurser som ska svara mot sådana behov som inte tillgodoses genom en nationell kurs. På orienteringskurser sätts inte betyg.

Kursplaner för grundläggande nivå, ladda ner eller beställ

Kursplaner och nationella delkurser i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk. Ladda ner eller beställ.

Här kan du läsa om digitalisering inom vuxenutbildningen

Här nedan visas powerpoint-presentationen "Ny kursplan i svenska som andraspråk och nationella delkurser" med tal.

Indelning pp-presentation: Bakgrund och uppdrag

Indelning pp-presentation: Ny kursplan i svenska som andraspråk

Indelning pp-presentation: Nationella delkurser

Indelning pp-presentation: Betygssättning av nationell delkurs

Nya nationella delkurser och ny kursplan i svenska som andraspråk

Från 1 januari 2017 gäller 

  • ny kursplan i svenska som andraspråk
  • nationella delkurser i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk.

Det är rektor som beslutar om nationella kurser ska delas upp i delkurser eller inte.

För kurser som påbörjats före 1 januari 2017

Elever som påbörjat en kurs eller en delkurs före utgången av december 2016 har rätt att fortsätta att läsa enligt ”det gamla systemet” och slutföra sina studier utifrån samma förutsättningar som han eller hon gick in i dem. Det kan vara så att det gynnar eleven mer samt är smidigare för såväl elev som verksamhet om det sker en identifiering av vilken nationell delkurs som eleven kan föras över i efter årsskiftet (om det är så att rektor beslutar att nationella delkurser ska användas).

Bakgrunden till förändringarna

Regeringen gav Skolverket i uppdrag att utarbeta en ny kursplan i svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå samt att utveckla nationella delkurser i de kurser som omfattar mer än 200 verksamhetspoäng (engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk).

Enligt uppdraget skulle den nya kursplanen i svenska som andraspråk och de nationella delkurserna utarbetas i enlighet med de bedömningar som görs i propositionen Ökad individanpassning – en effektivare sfi och vuxenutbildning (prop. 2014/15:85).  Detta innebär bland annat att den nya kursplanen bygger vidare på kurs D i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare samt ansluter till svenska som andraspråk 1 på gymnasial nivå. Den nya kursplanen innehåller inte längre den mest grundläggande läs- och skrivinlärningen utan denna del ges enbart inom sfi. Detta innebär även att den nya kursplanen har minskat i omfattning från 1 000 verksamhetspoäng till 700 verksamhetspoäng. Det har även gjorts några mindre justeringar i de nationella delkurserna i engelska, matematik och svenska genomfördes även vissa mindre justeringar i de nationella kurserna för dessa ämnen.

Redovisning av uppdraget att ta fram en ny kursplan i svenska som andraspråk och natione Ökad individanpassning – en effektivare sfi och vuxenutbildning (prop. 2014/15:85)

Kursplanerna har fastställts i Skolverkets ändringsföreskrift SKOLFS 2016:67. Bestämmelser för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå finns, förutom i kursplanerna (SKOLFS 2012:18 och SKOLFS 2016:67), även i skollagen, vuxenutbildningsförordningen och läroplanen för vuxenutbildningen.

Kursplanerna i biologi, fysik, geografi, hem- och konsumentkunskap, historia, kemi, religionskunskap och samhällskunskap finns i SKOLFS 2012:18.

Ladda ner eller beställ kursplaner inom vuxenutbildning på grundläggande nivå

Rapportering av betyg på nationella delkurser och sammanfattande kursbetyg

För betygssättningen gäller att betyg ska sättas på varje avslutad delkurs, vilket också gäller för de nationella delkurserna. För den elev som har kursbetyg på samtliga nationella delkurser i en kurs ska ett sammanfattande betyg också sättas.

Såväl betyg på nationella delkurser som det sammanfattande kursbetyget (om eleven har fått ett sådant sammanfattande kursbetyg) ska rapporteras in av huvudman till Skolverkets uppföljningssystem via SCB. Delkurs anges med den kurskod som gäller för aktuell nationell delkurs, och sammanfattande kursbetyg med den kurskod som gäller för hela kursen. När det sammanfattande kursbetyget rapporteras in för en elev som har läst nationella delkurser, ska datum för utfärdat kursbetyg användas vid rapportering av såväl start- som slutdatum.

Kurskoder inom komvux på grundläggande nivå

Senast granskad: 2016-12-28
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner