Ämnesplanen i undervisningen

Detta utvecklingspaket är ett av flera som Skolverket utvecklat för att stödja implementeringen av Gy 2011 och den nya vuxenutbildningen från 2012. Även om många lärare nu har arbetat i praktiken med de nya styrdokumenten kan stöd behövas i hur ämnesgruppen eller andra lärargrupper kan diskutera innehållet i ämnesplanen kopplat till den egna undervisningen. Detta utvecklingspaket är tänkt som ett sådant stöd.

Det fullständiga utvecklingspaketet hittar du som pdf i högerspalten.


Innehåll

I detta utvecklingspaket arbetar lärare tillsammans med frågor som rör ämnesplanen och dess roll i undervisningen. Utvecklingspaketet består av tre steg och ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp.

Paketet innehåller en kort inspirationsfilm, förberedelseuppgifter i två steg och ett diskussionsmaterial till det tredje steget. Dessutom finns länkar till olika typer av material.


Förslag på tidplan

Förberedelsearbete (steg 1 och 2 vid två tillfällen) ca 2-3 timmar. Diskussion (steg 3) ca 2 timmar.

Tidsåtgången i stegen varierar bland annat beroende av hur många man är i gruppen och hur man tidigare arbetat med ämnesplanerna på skolan.


Målgrupp

Gymnasielärare/lärare inom vuxenutbildning. 


Arbetssätt

Förslag: Det första steget genomförs individuellt, det andra, om möjligt, i samarbete med en ämneskollega, och det tredje i en grupp om 4-6 lärare. Diskussionen i steg 3 är utformad så att lärarna i gruppen kan vara ämneskollegor eller lärare i olika ämnen, på samma eller på olika skolor. Förberedelsearbetet i steg 2 bör dock ske med en ämneskollega.

Steg 1

1. Titta på inspirationsfilmen Ämnesplanen i undervisningen.

2. Enskilt arbete med steg 1. Se pdf. Steg 1-3: Ämnesplanen i undervisningen.

Förberedelsearbetet i steg 1 handlar om att fördjupa sig i den egna ämnesplanen och hur ämnesplanens delar hänger ihop. Materialet består av en kort film, frågor och länkar till material. Dessutom ingår sidorna i boken Gymnasieskola 2011 som beskriver ämnesplanens delar: syftet med numrerade mål, centralt innehåll i ämnets olika kurser och kunskapskrav. Materialet finns i pdf-format på Skolverkets webbplats.

Steg 2

1. Arbeta med uppgifterna i steg 2, gärna tillsammans med en kollega.

I steg 2 ska du tillsammans med en eller ett par ämneskollegor arbeta med en kurs i ditt ämne och med ämnesplanens olika delar. Steget innehåller frågor och länkar till material. Om du inte har ämneskollegor på den egna skolan eller på någon skola ni samarbetar med, kan du arbeta enskilt eller tillsammans med en kollega som undervisar i ämnen av liknande karaktär. Arbetet med detta steg är en förberedelse inför diskussionen i steg 3.

Steg 3

1. Sammanfatta arbetet med steg 2 för gruppen.

2. Arbeta med diskussionsuppgifterna i steg 3 i grupp. 

3. Sammanfatta diskussionen och planera för fortsatt arbete. 

Steg 3 är en gruppdiskussion. Materialet består av diskussionsfrågor. 4-6 lärare kan vara ett lämpligt antal i varje grupp. Gruppen består av lärare i samma ämne eller i olika ämnen. I diskussionen utgår varje deltagare från den kurs som analyserats i steg 2 och sin egen undervisning. Ämnesplanen/ämnesplanerna och den egna undervisningen är i fokus i diskussionen. 

Diskussionen leder förhoppningsvis till frågor och reflektioner kring både de egna och kollegornas svar.

Senast granskad: 2012-06-18