Ämnesplanens struktur

För varje ämne inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska det finnas en ämnesplan. Benämningen ämnesplaner ska visa att kurserna ingår i en större helhet. Ämnesplanen ska ge utrymme för läraren och eleverna att själva planera undervisningen.

Ämnesplanerna är uppbyggda på samma sätt för alla ämnen på gymnasial nivå. I ämnesplanen finns dels beskrivningar av ämnet som helhet, dels beskrivningar av varje kurs som ingår i ämnet.

Eftersom vuxenutbildningen till sin karaktär är kursutformad och den vuxne eleven oftast redan har både kunskaper och erfarenheter sedan tidigare, är det viktigt att verkligen ta reda på vilken eller vilka av kurserna som matchar elevens behov.


Rubriken "Ämnets syfte och mål"

Texten under denna rubrik beskriver syftet med undervisningen i ämnet och ett antal mål. Syftet är ämnesspecifikt och beskriver vilka kunskaper eleven ska ges möjlighet att utveckla genom undervisningen i ämnet. Det beskriver ämnets hela uppdrag och ställer krav på undervisningen som helhet. Målen är ämnesspecifika och beskriver de kunskaper eleven ska ges förutsättningar att utveckla genom undervisningen i ämnet. De konkretiserar vad av syftet som ska betygsättas.

Rubriken "Kurser i ämnet"

Under denna rubrik anges vilka kurser som ingår i ämnet och i förekommande fall hur de bygger på varandra. En kurs som bygger på en annan kurs förutsätter att eleven har kunskaper motsvarande den tidigare kursen. Det finns dock inget formellt krav på att eleven måste ha ett godkänt betyg i den tidigare kursen för att kunna gå vidare till nästa och få ett betyg i den.

Rubriken "Centralt innehåll"

Det centrala innehållet anger det innehåll som undervisningen ska behandla i den aktuella kursen. Utöver det centrala innehållet kan läraren komplettera med ytterligare innehåll utifrån elevens behov och intresse. Men om eleven ska läsa hela kursen måste läraren i undervisningen åtminstone behandla det som anges i det centrala innehållet.

Rubriken "Kunskapskrav"

Läraren ska sätta betyg på varje kurs och det finns preciserade kunskapskrav för tre av de godkända betygsstegen E, C och A. Kunskapskraven är för dessa tre steg formulerade som en löpande text. Texterna för respektive betygssteg följer samma disposition. Kunskapskraven utgår från målen, och ordningen i kunskapskraven relaterar också till målen.

Läs mer om ämnesplaner i Gymnasieskola 2011, som även är tillämplig för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå - sidorna 48-62 del 1.

Senast granskad: 2016-08-01
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner