Den gemensamma europeiska referensramen för språk

Kursplanen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) relaterar till Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning, som anger sex gemensamma språkliga referensnivåer, från A1 till C2.

Sex referensnivåer

Kurserna inom sfi förhåller sig till referensramen på följande sätt:

Referensnivå i relation till kursplanen Referensnivå i relation till kursplanen

Kurserna inom sfi är inte jämförbara med någon språklig nivå inom grund- eller gymnasieskolans kurser i svenska som andraspråk då kursplanen är utformad utifrån en annan grund och ett annat perspektiv för att möta den vuxna eleven. Kursplanen kan istället jämföras med referensramens nivåer.

Kurserna inom sfi utgår från olika situationer, i vardags-, samhälls- och arbetsliv, som också de bygger på den gemensamma europeiska referensramen och de domäner som tas upp i denna. Kurserna utgår från dessa situationer men kurserna ska också anpassas till den vuxna elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål och planeras och utformas tillsammans med eleven. Utifrån detta gör läraren ett val av situationer som eleven förbereds att verka inom. Valet har stor betydelse för vilka syften, uppgifter, teman och texter läraren väljer att ta upp i undervisning, provmaterial och aktiviteter.

Sex referensnivåer i GERS

A1 och A2 uttrycker språkförmåga på en grundläggande nivå, B1 och B2 förmåga att använda språket mer självständigt och C1 och C2 en avancerad språkanvändning.

Europarådet har tagit fram referensramen

Gemensam europeisk referensram för språk är resultatet av Europarådets mångåriga arbete med språk och språkinlärning. Referensramen handlar om vad som är kännetecknande för språkanvändning och språkanvändare samt om konsekvenser för inlärning och undervisning.

Gemensam grund för olika språk

Den sätter in språkanvändning och språkinlärning i ett didaktiskt och språkpolitiskt sammanhang och presenterar en detaljerad modell för hur man kan beskriva och bedöma språkanvändning, språkliga aktiviteter och färdighetsnivåer. Referensramen hjälper till att skapa en gemensam grund när vi använder och talar om språk och till att få fram objektiva kriterier för att beskriva språkfärdighet. Hur går det till när man lär sig ett språk? Vad gör vi egentligen när vi talar med eller skriver till varandra? Hur sätter vi upp mål och bedömer framsteg på vägen till att faktiskt behärska ett språk?

Referensramen är ett hjälpmedel för användare att beskriva kunskaper och färdigheter som man måste tillägna sig för att framgångsrikt kunna kommunicera på ett visst språk. Med hjälp av olika skalor kan man bedöma vad en inlärare kan göra och hur väl en inlärare presterar.

Senast granskad: 2016-06-20
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner