Diskutera och utveckla sfi

Den 1 juli 2012 reviderades kursplanen för utbildning i svenska för invandrare (sfi), numera kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. För att ge lärare inom sfi en bra grund för att planera och genomföra undervisningen har Skolverket tagit fram ett diskussionsunderlag.

Diskussionsunderlaget ska ge en djupare förståelse för och förtrogenhet med kursplanens innehåll som grund för undervisningens planering och genomförande.

Använd tillsammans eller enskilt

Materialet ska fungera som ett underlag för diskussioner kollegor emellan eller som reflektionsfrågor för den enskilda läraren. Det kollegiala lärandet där lärare tillsammans analyserar och utvärderar sin undervisning är ett bra verktyg för att utveckla undervisningen. Diskussionsunderlagen kan med fördel användas som en del i detta arbete.

Utgångspunkt för diskussion och reflektion

Frågeställningarna kan ses som utgångspunkter för vidare diskussioner och reflektioner kring kursplanen i undervisningen. Några av frågeställningarna är dock relativt omfattande och materialet kan med fördel delas upp i flera kortare tillfällen.

Diskussionsunderlag för sfi

Senast granskad: 2016-06-20
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner