Flera stora regeländringar i skolan 

Ändrade läroplaner och kursplaner samt nya regler för betygssättning. Det är några av de större ändringarna som är aktuella nu vid halvårsskiftet.

Mer fokus på ämnets syfte och centrala innehåll

I höst gäller ändrade läroplaner för alla skolformer utom förskolan. Även kursplanerna för de obligatoriska skolformerna har ändrats. För eleverna innebär ändringarna att de ska få en undervisning som är bättre anpassad till den årskurs man går i och att betygen blir mer rättvisande. För lärarna ska kursplanerna bli lättare att använda när de planerar undervisningen, bedömer och sätter betyg.

Ändrade läroplaner och kursplaner hösten 2022

Nya bestämmelser om betygssättning

Från halvårsskiftet gäller även nya bestämmelser för hur betyg sätts. De nya bestämmelserna ska leda till att betygen speglar elevernas kunskaper bättre. Läraren ska göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till de betygskriterier som gäller för ämnet eller kursen. Begreppet betygskriterier ersätter det tidigare begreppet kunskapskrav. De nya bestämmelserna omfattar alla skolformer där betyg sätts.

Ändringar i hur betyg ska sättas och nya allmänna råd

Rätt till extra studietid

En annan regeländring som träder i kraft vid halvårsskiftet är att elever i årskurs 4-9 i grundskolan ska erbjudas extra studietid för att få hjälp med läxor och annat skolarbete. Erbjudandet ska omfatta minst två timmar per vecka och det ska vara frivilligt för elever att delta.

Extra studietid och utökad lovskola

Större möjlighet att stänga skolor

Från den 1 juli kan Skolinspektionen förbjuda en kommun eller region att fortsätta bedriva en verksamhet om de inte har åtgärdat brister och missförhållandena är allvarliga. Skolinspektionen får även större möjlighet att återkalla ett godkännande av en fristående skola. Samtidigt får kommuner utökad möjlighet att återkalla godkännande av fristående förskolor eller fritidshem.

Större möjlighet att stänga skolor

Läs mer om alla aktuella regeländringar

Nya regler ska ge ökad trygghet och studiero

Från den 1 augusti gäller ändringar i skollagen som innebär att all personal i skolan får göra det som är befogat för att öka tryggheten och studieron. Det kan till exempel handla om att ingripa fysiskt för att avvärja våld och kränkningar. Det blir även enklare för rektorn att ta beslut om avstängning. Samtidigt införs nya bestämmelser som reglerar användning och omhändertagande av mobiltelefoner.

Läs mer om regeländringarna för ökad trygghet och studiero

Publicerades den .