Nya föreskrifter för digitala nationella prov

Skolverket har beslutat om föreskrifter om hantering och genomförande av digitala nationella prov. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tekniska krav, användarhantering, ett rättssäkert provgenomförande samt hantering av proven. De omfattar även bestämmelser om ersättningsprov i pappersformat. Föreskrifterna träder i kraft den 1 augusti 2024.

Eftersom både hanteringen och genomförandet av digitala nationella prov kommer att ske på ett annat sätt än för nationella prov i pappersformat, har Skolverket beslutat om ett nytt styrande ramverk, i form av nya föreskrifter, som harmonierar med ett digitalt förfarande. Dessa föreskrifter syftar till att säkerställa ett rättssäkert och likvärdigt provgenomförande.

Föreskrifterna reglerar hanteringen och genomförandet av de digitala nationella proven, det vill säga nationella prov i digitalt format, som helt eller delvis tillhandahålls genom Skolverkets digitala provtjänst. Föreskrifterna gäller för grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Digitala och pappersbaserade nationella prov fortsätter parallellt under övergångsperiod

Skolverket inför digitala nationella prov successivt, vilket innebär att både digitala och pappersbaserade prov kommer att användas parallellt under en övergångsperiod. Vissa prov kommer fortsätta att genomföras enbart på papper. Det gäller nationella prov i svenska för invandrare inom kommunal vuxenutbildning, samt i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan, samt årskurs 4 i specialskolan.

Tekniska krav för digitala nationella prov

För att säkerställa att digitala nationella prov genomförs likvärdigt och rättssäkert, ställs det tekniska krav på skolorna. De behöver bland annat uppfylla följande tekniska krav:

  • En dator eller digital enhet med minst 9,6 tums skärm för varje elev.
  • Fysiskt tangentbord och hörlurar för varje elev.
  • Stabil internetuppkoppling med tillräcklig kapacitet.
  • Möjlighet att förse Skolverkets digitala provtjänst med användaruppgifter.
  • Åtkomst till provplattformen via federerad inloggning för elever.
  • Åtkomst till provplattformen via federerad inloggning med e-legitimation för personal.

Användaruppgifter och säkerhet

Huvudmannen ansvarar för att användaruppgifter, inklusive namn och personnummer eller motsvarande, lämnas till eller görs tillgängliga för Skolverket. För grundskolan och gymnasieskolan ska uppgifter vara tillgängliga 30 dagar före provet, medan för kommunal vuxenutbildning gäller sju dagar. Vid förändringar eller särskilda skäl kan enskilda uppgifter lämnas senare.

Provgenomförande och rättssäkerhet

Prov ska genomföras med skolans datorer eller digitala enheter, tangentbord och hörlurar, under uppfyllda säkerhetskrav. Internetåtkomst under provet ska begränsas, men kan utökas av rektorn vid behov. Rektorn kan även besluta om förlängd provtid för en elev om det finns särskilda skäl.

Ersättningsprov i pappersformat

Det kommer att finnas ersättningsprov på papper för de skolor som ännu inte har de tekniska förutsättningarna för att genomföra digitala nationella prov eller som inte kan genomföra digitala nationella prov vid provtillfället på grund av tekniska oförutsägbara händelser. Det är rektor som beslutar om skolan ska använda ersättningsprov i stället för det digitala nationella provet. Ersättningsprov kommer att finnas under en övergångsperiod, till juni 2027 för grundskolan och gymnasieskolan, och till juni 2028 för kommunal vuxenutbildning.

I beställningsbrevet som skickas ut till rektorerna inför nationella prov höstterminen 2024 finns möjlighet att beställa ersättningsprov.

Ändringar i Skolverkets föreskrifter

Till följd av de nya föreskrifterna om hantering och genomförande av digitala nationella prov har vissa följdändringar införts i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:19) om hantering och genomförande av nationella prov.

Skolverkets föreskrifter om hantering och genomförande av digitala nationella prov (SKOLFS 2024:616) Länk till annan webbplats.

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter om hantering och genomförande av digitala nationella prov (SKOLFS 2024:617) Länk till annan webbplats.

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov (SKOLFS 2024:618) Länk till annan webbplats.

För mer information

Nu blir nationella proven digitala
Tekniska förberedelser och vägledning
Inloggningstjänst och e-legitimation
Leda arbetet inför digitala nationella prov

Uppdrag att digitalisera de nationella proven, Regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ändring av uppdraget att digitalisera de nationella proven, Regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades den .