Myndigheter bidrar till regeringens kommande STEM-strategi – här är förslagen

Fler i Sverige behöver studera STEM-ämnena naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik. I en skrivelse bidrar därför myndigheterna i Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande till regeringens kommande STEM-strategi (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Det behövs fler studerande i Sverige som påbörjar och fullföljer utbildningar inom områden som naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik inom den högre utbildningen, yrkeshögskolan och inom gymnasiala utbildningsformer. Det är viktigt att fler individer har kunskaper inom området STEM för att stärka svensk konkurrens- och innovationskraft och för att möta den gröna och digitala omställningen. Regeringen arbetar därför med att ta fram en STEM-strategi som spänner över hela utbildningssystemet, från förskola till forskarutbildning.

För att fler barn och unga ska ges förutsättningar att delta i STEM-utbildningar bör man därför börja jobba med att höja intresset för dessa områden redan i förskolan och sedan fortsätta genom hela skolgången. Lärare behöver därmed ges förutsättningar att utveckla undervisningen så att fler barn och unga, i synnerhet flickor och unga kvinnor, kan uppnå goda resultat i matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen och avsluta gymnasieskolan med en examen.

Genom Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande har tre centrala områden identifierats för det fortsatta arbetet:

  • Fler barn och ungas bör ges förutsättningar att kunna delta i en STEM-utbildning.
  • Möjliggör vuxnas deltagande i STEM-utbildningar genom flexibla möjligheter till kompetensutveckling och omställning.
  • För att fler ska vilja ansöka och påbörja en STEM-utbildning bör insatser utformas med både individ, organisation och samhälle i fokus.

Förslag på insatser som kan göra skillnad

Utifrån de tre områden som lyfts fram som centrala i skrivelsen ger myndigheterna också en rad förslag som man hoppas blir värdefulla inspel till arbetet med strategin. Några av huvudpunkterna som tas upp är:

  • Ökad likvärdighet i skolan krävs för att fler ska nå goda resultat i matematik, teknik och naturvetenskap och kunna studera vidare.
  • Fler flickor behöver få ökat självförtroende och motivation att läsa STEM-ämnen genom bättre undervisning.
  • Det behövs fler legitimerade STEM-lärare och kompetensutveckling för befintliga lärare.
  • Vuxna som ställer om eller fördjupar sin kompetens kan vara en viktig rekryteringsbas till STEM-yrken. Mer flexibla studieformer och omställningsstudiestöd underlättar för vuxnas deltagande.
  • Insatser krävs på individ-, organisations- och samhällsnivå för att påverka studieval, till exempel genom vägledning, praktik och arbetslivskoppling. Könsbundna studieval är ett problemområde.
  • Utbildningarnas innehåll, tillgänglighet och struktur kan också behöva ses över för att locka fler till STEM-områdena.

Frågan om ett ökat deltagande i STEM berör utbildningsanordnare på alla nivåer, företag, myndigheter och andra lokala, regionala och nationella aktörer. Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande är väl utformad för att vara ett viktigt verktyg i det arbetet, med myndigheter inom utbildnings-, arbetsmarknads-, och näringslivsområdet. Skrivelsen som nu lämnas till regeringen innehåller förslag med god potential att bidra till ett ökat intresse för STEM hos både unga och vuxna.

Skrivelse 2024 – inspel till regeringens STEM-strategi Pdf, 643 kB, öppnas i nytt fönster.

Detta är Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande (MSV KLL) är en samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket, Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet, Folkbildningsrådet och Vinnova. Samverkan syftar till att bidra till en väl fungerande kompetensförsörjning.

I enlighet med Myndigheten för yrkeshögskolans regleringsbrev för 2024 är ett av flera prioriterade områden för MSV KLL insatser för att få fler att delta i utbildningar inom området STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se) Länk till annan webbplats.

Publicerades den .