Medarbetarskap och ledarskap i Skolverket

Den statliga värdegrunden är en självklar utgångspunkt för oss som arbetar på Skolverket. Det är den gemensamma grunden för vår yrkesroll och för medarbetarskapet och ledarskapet i Skolverket.

Den statliga värdegrunden sammanfattas i sex grundläggande principer.

 • Demokrati – all offentlig makt utgår från folket.
 • Legalitet – den offentliga makten utövas under lagarna.
 • Objektivitet – förvaltningsmyndigheter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.
 • Fri åsiktsbildning – den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning.
 • Respekt – den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
 • Effektivitet och service – myndigheterna ska tjäna medborgarna, inte tvärtom.

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Länk till annan webbplats.

Att jobba på Skolverket

Medarbetarskap

På Skolverket är vi ca 800 anställda. Alla är medarbetare och har uppdraget att leva upp till Skolverkets kärnvärden för medarbetarskap: förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling. Varje kärnvärde kompletteras med tre kriterier för medarbetarskapet som beskriver hur du som medarbetare på Skolverket förhåller dig till ditt arbete, hur du löser dina uppgifter, samarbetar med andra och bidrar till verksamhetens utveckling och resultat.

Förebild

 • Jag agerar som en god förebild och står för mitt agerande.
 • Jag står upp för den statliga värdegrunden och för Skolverkets uppdrag.
 • Jag utmanar normer och traditioner för att skapa bra resultat och arbetsklimat.

Tillit

 • Jag medverkar till ett öppet och tillitsfullt arbetsklimat.
 • Jag visar förtroende och respekt för andras roller och kompetens.
 • Jag bemöter andra med välvilja och generositet.

Ansvar

 • Jag tar ansvar för mitt arbete och skapar goda resultat.
 • Jag vet vad som förväntas av mig och hur mitt arbete bidrar till helheten.
 • Jag arbetar enligt våra processer och följer lagar, policyer och fattade beslut.

Samarbete

 • Jag medverkar till ett gott samarbete inom Skolverket och med andra samarbetspartners.
 • Jag efterfrågar och tar tillvara mina kollegors kunskaper och erfarenheter.
 • Jag ger, efterfrågar och tar emot återkoppling.

Utveckling

 • Jag bidrar med min kompetens och erfarenhet i vår verksamhet och dess utveckling.
 • Jag bidrar med förslag på förbättringar, förändringar och utveckling.
 • Jag utvecklar mig själv, min kompetens och jag lär av erfarenheter.

Ledarskap

På Skolverket är vi ca 50 chefer: generaldirektör, avdelningschef, enhetschef och teamledare. Alla chefer ska leva upp till kriterierna för ledarskap. Eftersom du som chef är både medarbetare och ledare omfattas du både av de kriterier som beskriver medarbetarskapet och de som beskriver ledarskapet.

Skolverkets ledarskap handlar om hur du som chef förhåller dig till ditt arbete, hur du löser dina uppgifter, samarbetar med andra och bidrar till verksamhetens utveckling och resultat. Ledarskapet konkretiseras i fem kärnvärden: förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling. Varje kärnvärde beskrivs med tre kriterier.

Förebild

 • Jag går före, visar vägen och kommunicerar vart vi ska.
 • Jag agerar med mod när det behövs.
 • Jag ger stöd till mina medarbetare när de ställs inför svåra situationer.

Tillit

 • Jag visar förtroende för medarbetarnas kompetens och förmåga att utföra sitt arbete.
 • Jag litar på att medarbetarna gör sitt bästa.
 • Jag uppmuntrar medarbetarna att ta eget ansvar inom givna ramar.

Ansvar

 • Jag skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap och för ett gott resultat.
 • Jag ger mina medarbetare tydliga ramar och förväntningar på deras arbete.
 • Jag tydliggör Skolverkets uppdrag, mål, prioriteringar och beslut för mina medarbetare.

Samarbete

 • Jag skapar förutsättningar för engagemang och motivation.
 • Jag arbetar för att mina medarbetare ska ha ett gott samarbete och utvecklas som grupp.
 • Jag använder dialog och återkoppling som viktiga verktyg i mitt ledarskap.

Utveckling

 • Jag driver utvecklings- och förändringsarbete.
 • Jag uppmuntrar och tar tillvara medarbetarnas bidrag till vår utveckling.
 • Jag skapar förutsättningar för mina medarbetares utveckling som grupp och som individer.
Senast uppdaterad 21 december 2022