Anmäl dig till nätverk med fokus på systematiskt kvalitetsarbete i vuxenutbildningen

Nätverket riktar sig till skolchefer, skolledare och utvecklingsledare i vuxenutbildningen och har ett särskilt fokus på nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska. Du kan anmäla dig fram till och med 15 december 2021.

Två vuxna personer tittar på en dator.

Nätverksträffarna är digitala med anledning av coronapandemin. Målet med träffarna är att bidra till förbättrad kvalitet och ökad likvärdighet inom vuxenutbildningen.

Anmäl dig senast 15 december 2021

Platserna för 2021 är fulltaliga men du kan fortfarande anmäla intresse för nätverk med start våren 2022.

Mejla följande uppgifter till nyavux@skolverket.se

  • Kommunens eller nätverkets namn
  • Deltagares namn, titel/befattning och mejladress (max tre deltagare per kommun).

Tid och plats

Nätverken startar under våren 2021 för storstäder. För övriga kommuner startar nätverken under hösten 2021 och våren 2022. Nätverken leds av Regionala utvecklingscentrum (RUC) vid utvalda lärosäten. Nätverksträffarna anordnas som halvdagar åtta till tio gånger per år och kommer att genomföras digitalt. Efter att du anmält dig får du mer information om nätverksträffarna från nätverksledarna på RUC via mejl.

Program

Genom att delta i nätverket

  • får ni ökade kunskaper om och en ökad förståelse för det systematiska kvalitetsarbetet, både vad det gäller hela vuxenutbildningen hos respektive huvudman och nyanlända och flerspråkiga elevers lärande i vuxenutbildningen,
  • stärker ni ert arbete med att systematiskt och kontinuerligt följa upp verksamheten och de utvecklingsinsatser som genomförts, analysera resultaten och utifrån det planera och utveckla utbildningen för nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska i vuxenutbildningen,
  • kan ni i högre grad identifiera styrkor och svagheter i era verksamheter samt bedöma och utveckla kvaliteten utifrån det,
  • får ni också ökad kunskap om och kompetens i att stärka verksamhetens förändringskapacitet.

Det går att anmäla sig antingen som

  1. befintligt regionalt nätverk (där samtliga kommuner i nätverket anmäler sig samtidigt) eller
  2. kommun (max tre deltagare per kommun).

Kontakt

Har du frågor kring nätverket eller din anmälan kontakta nyavux@skolverket.se

Senast uppdaterad 15 oktober 2021.