Lärande exempel om samverkan inom kombinationsutbildningar

Välkommen till vårt webbseminarium om Karlstads kommuns erfarenheter av branschsamverkan inom kombinationsutbildningar. Du kommer att få ta del av både lärande exempel och framgångsfaktorer från samverkansarbetet.

Anmälan

Anmäl dig till webbseminariet via denna länk. Länk till annan webbplats.

Antalet platser är begränsat, och därför kan ett urval av deltagare bli aktuellt.

Målgrupp

Webbseminariet vänder sig till dig som är

  • lärare i sfi eller svenska som andraspråk eller yrkeslärare inom kombinationsutbildningar
  • rektor anställd av huvudman med ansvar för kombinationsutbildningar
  • studie- och yrkesvägledare eller har utvecklingsuppdrag inom området.

Tid och plats

Seminariet kommer att genomföras digitalt via Teams. Länken skickas ut några dagar före seminariet.

Torsdag den 1 september kl. 13.00-14.30.

Seminariet kommer inte att spelas in.

Program

  • Processen inom kombinationsutbildningar i fem olika faser: planering, information/ansökan, antagning, utbildning/uppföljning och avslut/utvärdering.
  • Lärare från undersköterskeutbildningen berättar tillsammans med arbetsgivare om hur de samverkat under kartläggning inför antagning och om sina erfarenheter från detta.
  • Lärare från betongarbetarutbildningen berättar om hur de samverkat med arbetsgivare under utbildningen och hur de arbetade gemensamt med resultatet att 100 procent av eleverna fick arbete direkt efter utbildningen.

Kontakt

För frågor om program och innehåll, vänligen kontakta

michaela.blume@skolverket.se

maria.edvardsson@karlstad.se

Fakta

Skolverket har i uppdrag att stötta huvudmän, rektorer och lärare i organisering och genomförande av kombinationsutbildningar, det vill säga utbildningar där eleverna studerar sfi och/eller svenska som andraspråk samtidigt med gymnasiala yrkeskurser inom komvux. Att sprida lärande exempel är en del av det arbetet.

Karlstads kommun har sedan 2017 startat kombinationsutbildningar inom flera yrkesområden. Arbetet har bedrivits inom ramen för vuxenutbildningens befintliga verksamhet, i samverkan med både interna och externa utbildningsleverantörer samt tillsammans med såväl privata som kommunala arbetsgivare.

Kommunen har identifierat flera framgångsfaktorer och utvecklingsområden i arbetet med kombinationsutbildningarna. Utvecklings- och kvalitetssäkringsarbetet i kommunen är en ständigt pågående process som involverar rektorer, lärare, beställare och arbetsgivare.

Fokus har legat på att skapa strukturer och processer som stödjer arbetet med att starta, driva och utveckla kombinationsutbildningar, med målsättningen att eleverna ska få en integrerad kvalitetsutbildning där språk och yrke utgör en helhet. Syftet med kombinationsutbildningarna i Karlstads kommun är att erbjuda en förbättrad väg till anställningsbarhet och egen försörjning.

Senast uppdaterad 21 april 2022.