Webbseminarium för språk- och yrkesintegrerande undervisning i kombinationsutbildningar inom komvux, del 1

Välkommen till ett webbseminarium som ger sfi-lärare, sva-lärare, yrkeslärare och rektorer stöd och inspiration att anpassa yrkesutbildningar utifrån andraspråksinlärares förutsättningar och behov.

Webbseminariet är utformat kring ett urval av de frågor som lärare och rektorer på olika håll i landet ofta ställer kring upplägg och genomförande av undervisningen inom kombinationsutbildningar.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet har i flera år arbetat verksamhetsnära i olika projekt och utformat ett antal didaktiska principer som kan fungera som riktning i arbetet med att integrera språk- och yrkesundervisning. Principerna bygger på vedertagen forskning om andraspråksutveckling och lärande. De är också utformade för att fungera i olika typer av kombinerade yrkesutbildningar.

Anmälan

Anmäl dig till webbseminariet för språk- och yrkesintegrerande undervisning i kombinationsutbildningar inom komvux, del 1 härlänk till annan webbplats

Antalet platser är utökat, välkomna!

Målgrupp

Du som är lärare i sfi, svenska som andraspråk eller yrkeslärare inom kombinationsutbildningar. Du som är rektor anställd av huvudman med ansvar för kombinationsutbildningar.

Tid och plats

Torsdag den 18 november kl. 14.30-16.00

Webbseminariet kommer att genomföras digitalt via Teams. Länk skickas ut några dagar före.

Fler seminarier om ämnet

Detta webbseminarium är också tänkt att utgöra en grund för kommande webbseminarier.

I dagsläget är ytterligare ett webbseminarium, som kommer att behandla en av principerna, fastlagt den 1 december 2021.

Program

Webbseminariet handlar om följande:

  • Varför behöver undervisningen anpassas – och hur?
  • Hur kan man utifrån forskning och beprövad erfarenhet resonera kring några av de vanliga utmaningar som lärare och elever ställs inför?
  • Vad tycker elever, lärare och rektorer med erfarenhet av kombinationsutbildningar är det viktigaste att tänka på vid utformning av sådana utbildningar?

Ett samtal kring dessa frågor varvas med kortare intervjuer av elever, rektorer och lärare samt inspelningar från undervisning för ge konkreta exempel på vilka utmaningar och möjligheter en integrerande språk- och yrkesundervisning kan bjuda på.

Kontakt

För frågor om program och innehåll, kontakta

michaela.blume@skolverket.se

karin.sandwall@andrasprak.su.se

Fakta

Skolverket har i uppdrag att stötta huvudmän, rektorer och lärare i organisering och genomförande av kombinationsutbildningar, det vill säga utbildningar där eleverna studerar sfi och/eller svenska som andraspråk samtidigt med gymnasiala yrkeskurser inom komvux.

För att eleverna i kombinationsutbildningarna ska få möjligheter att utveckla relevanta kunskaper för ett kommande yrkes– och samhällsliv behöver didaktiken anpassas. Detta avgörande arbete upplevs ofta som en stor utmaning för både språk- och yrkeslärare samt rektorer.

Senast uppdaterad 22 oktober 2021.