Den lokala styrningen av skolan

När styrningen fungerar finns en samsyn om mål och strategier hos politiker, styrelse, skolchefer, rektorer och lärare. Men styrningen av skolan kännetecknas inte sällan av bristande tillit och dialog, otydliga krav och förväntningar och svag återkoppling på det löpande arbetet.

Vi har undersökt hur huvudmän arbetar för att

  • stärka styrning och ledning
  • stärka och tydliggöra ansvarstagande och befogenheter
  • säkerställa rätt kunskap och kompetens
  • främja och utveckla kommunikation, dialog och tillit.

Resultaten visar att flertalet huvudmän har arbetat för att skapa en gemensam förståelse för vad som är viktigt där organisationens mål och uppdrag vilar på nationella mål och på pedagogiska idéer och visioner. Något som är centralt för de intervjuade huvudmännen är det systematiska kvalitetsarbetet. Skolcheferna betonar också vikten av ett tydligt ramverk för aktörerna i organisationen att förhålla sig till med tydliga mål, tydlig roll- och ansvarsfördelning, tydliga förväntningar och tydligt beskrivna och förankrade infrastrukturer och processer.

Skolverkets PM om huvudmannens styrning

Kartläggningen: tiopunkter för en bättre skola

Hitta statsbidrag

Nationella skolutvecklingsprogram

Senast uppdaterad 15 juni 2018