Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling och skolbibliotek

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling och skolbibliotek, NCS, arbetar för att stärka barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Här kan du som är förskollärare, lärare, lärare i fritidshem, skolbibliotekarie, skolledare eller har uppdrag på huvudmannanivå som till exempel språk-, läs- och skrivutvecklare hitta stöd, information och inspiration.

 • Stärka läsning

  Nu finns en film om rektorns och skolbibliotekariens roll i ett läsfrämjande arbete på hela skolan och ett reportage om läsning i fritidshemmet.

 • Muntligt berättande i förskolan

  Ta del av en avhandling som handlar om vikten av att stötta barnens berättande i förskolan.

 • Utveckla framgångsrika skolbibliotek

  Ta del av avhandlingen ”Att ta plats och göra skillnad” som handlar om hur skolbibliotekarier på framgångsrika skolbibliotek arbetar.

 • Läsfrämjande arbete i grundskolan

  Läs Skolinspektionens kvalitetsgranskning av det läsfrämjande arbetet i grundskolan, med fokus på undervisningen i svenska i åk 4-6.

 • Språklek med film

  Om film som språkutvecklande verktyg i arbetet med nationella minoritetsspråk i förskolan.

 • Läs tillsammans!

  Läs tillsammans! är ett inspirationsmaterial om högläsning och kan användas för att utveckla arbetet i förskolan. Nu finns också en PowerPoint-presentation att använda på föräldramöten.

Skola

Andra nationella centrum