Replik: Självklart beslutar riksdag och regering

Med anledning av flera faktafel i Per Måhls slutreplik i Svenska Dagbladet den 25 januari 2021 vill vi klargöra några saker kring den rapport om betygssättning som Skolverket har tagit fram.

Skolverket vill uppmana alla intresserade att själva ta del av vår rapport Likvärdiga betyg och meritvärden. Vi har en annorlunda problembild och ser andra lösningar än Per Måhl. Inget konstigt med det. Tyvärr verkar Måhl ha fått uppfattningen att Skolverket vill frångå sitt mandat och besluta om saker som är regeringens eller riksdagens sak att avgöra. Vi vill vara mycket tydliga med att så inte är fallet. Vad vi däremot vill är att bjuda in till en saklig och konstruktiv diskussion om olika tänkbara sätt att få betygen mer likvärdiga.

De systembrister vi pekar på är specifikt kopplade till att betygen behöver vara likvärdiga för att fungera för urval, men det betyder inte att dagens system saknar fördelar för andra syften. Betygen kommer dock aldrig att fungera lika väl för alla syften samtidigt. Ingen modell innebär att ersätta lärarens betygssättning utan samtliga modeller kombinerar lärarsatta betyg och nationella prov. Läraren sätter därmed betyg precis som idag utifrån kunskapskraven. De nationella provens uppgift blir att på olika sätt kalibrera nivån på skolornas betygssättning så att betygen blir nationellt jämförbara. Vi ser detta som en intressant möjlighet att både behålla de målrelaterade betygens fördelar i form av information och transparens för elever och vårdnadshavare och samtidigt få mer likvärdiga betyg.

Skolverket har stor respekt för lärares professionella yrkesutövning. I det ingår att ha rimliga förväntningar på dagens betyg. Lärare är, vilket vi har visat i tidigare rapporter (Skolverket 2019), skickliga på att sätta rättvisande betyg inom sina elevgrupper. Däremot ger dagens system lärarna dåliga förutsättningar att göra betygen likvärdiga i riket. Bristen på likvärdighet är alltså inte lärarnas fel. Men genom att göra bristen på likvärdighet till en fråga om lärarnas utbildning och kompetens gör Måhl, även om det kanske inte är hans avsikt, lärarna till bärare av problemet.

Vår utredning ska ses som ett kunskapsbidrag till de frågor som Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43) rekommenderar bör undersökas vidare. Det är helt och hållet upp till regeringen om man vill tillsätta en utredning med mandat att lägga förslag på författningsändringar.

Anna Westerholm
Chef för avdelningen läroplaner

Anders Boman
Chef för enheten nationella prov

Läs tidigare replik Betygen måste bli mer likvärdiga

Publicerades den .