Gymnasieelever har förbättrats i avancerad matematik men försämrats i fysik

Svenska gymnasieelever som läser avancerad matematik förbättrar sina resultat i den internationella kunskapsmätningen TIMSS Advanced 2015. Samtidigt försämras resultaten i fysik jämfört med förra mätningen 2008.

- Det är mycket positivt att det går bättre för elever som läser den mest avancerade matematiken. Samtidigt presterar de fortfarande sämre än elever från de flesta andra länder i studien. Att svenska elever har försämrats i fysik är oroväckande, även om de hävdar sig bra i jämförelse med elever från andra länder, säger Mikael Halápi, vikarierande generaldirektör på Skolverket.

Delad resultatbild

TIMSS Advanced 2015 är en internationell studie som testar kunskaperna i avancerad matematik och fysik bland elever i gymnasieskolan. I Sverige deltar ett urval av elever som läser minst kurserna Matematik 4 eller Fysik 2 på naturvetenskaps- och teknikprogrammet. De svenska resultaten pekar både uppåt och nedåt.

  • Matematik. Eleverna presterar i snitt 431 poäng. Det är en förbättring med 19 poäng jämfört med den förra undersökningen TIMSS Advanced 2008.
  • Fysik. Eleverna presterar i snitt 455 poäng. Det är en försämring med 42 poäng jämfört med TIMSS Advanced 2008.

- Det är angeläget att gå vidare och analysera vad de här förändringarna beror på. Det blir en kommande uppgift för oss och forskarsamhället, säger Mikael Halápi.

Nio länder i TIMSS Advanced 2015

Jämförelser mellan länderna måste göras med försiktighet eftersom urvalet av elever som länderna deltar med bygger på olika stora elevgrupper. Till exempel är det i Sverige 14 procent av eleverna i årskullen som läser fysik på den nivå som testas i undersökningen. Det kan exempelvis jämföras med USA där motsvarande andel är fem procent. Ju mindre andel desto troligare att det är de mest högpresterande eleverna som läser de här ämnena. Skillnaderna försvårar jämförelser mellan länder.

Svagare resultat i många länder

I matematik presterar svenska elever lägre än genomsnittet i undersökningen. I fysik presterar eleverna i nivå med genomsnittet. I matematik är det bara eleverna i Sverige och Norge som förbättrat sina resultat. I fysik har alla länder försämrat sig eller ligger på samma nivå som tidigare.

Hemresurser har betydelse

I Sverige ser vi ingen skillnad mellan hur mycket låg- och högpresterande elever har förbättrat resultaten i matematik. I fysik är det framför allt de lägst presterande eleverna som försämrat sina resultat. Män presterar bättre än kvinnor. Undersökningen visar att det har stor betydelse för en elevs resultat vilka resurser eleven har med sig hemifrån. Det handlar till exempel om föräldrars yrkesstatus och utbildningsnivå. Elever som har föräldrar med högre utbildning presterar i genomsnitt bättre.

Mer om TIMSS Advanced 2015

TIMSS är en förkortning av Trends in International Mathematics and Science Study. TIMSS Advanced är den enda internationella kunskapsmätningen i gymnasieskolan. Totalt deltar cirka 60 000 elever. Den har tidigare genomförts 1995 och 2008. Sverige har deltagit vid samtliga tre tillfällen. I TIMSS Advanced 2015 deltog nästan 7 700 svenska elever från 274 skolor. Varje skola genomförde antingen matematik- eller fysikprovet med en eller två klasser.

Ladda ner rapporten TIMSS Advanced 2015 Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter

För frågor om TIMSS Advanced 2015 kontakta Carola Borg, projektledare 08-527 331 15 eller Matilda Ankargren, statistiker 08-527 332 39

För frågor till vikarierande generaldirektör Mikael Halápi kontakta Skolverkets presstjänst 08-527 333 00

 

Publicerades den .