Stödbehov upptäcks med betyg från åk 6 men stödet uteblir

Nästan varannan lärare tycker att betygen från årskurs 6 har gjort det lättare att upptäcka elever som behöver stöd. Däremot finns inga tydliga tecken på att det har lett till att fler elever ges särskilt stöd. Det visar Skolverkets utvärdering av betygen från årskurs 6.

– Ett av de viktigaste syftena med att införa betyg från årskurs 6 var att upptäcka elever med stödbehov. Vi ser nu att det sker men det får inte stanna där. Om skolan upptäcker stödbehov så måste också stöd sättas in. Det är en lagstadgad rättighet för elever säger Cecilia Sandberg, enhetschef på Skolverket.

Hösten 2012 fick de första sjätteklassarna betyg. Fyra år efter att betygen infördes efter beslut från riksdagen har reformen nu utvärderats av Skolverket. Utvärderingen ger inte en entydig bild. Både positiva och negativa konsekvenser kan ses i de enkäter och intervjuer som gjorts med lärare, elever, rektorer, vårdnadshavare, kommuner och ansvariga för fristående skolor.

Ingen ökning av särskilt stöd

46 procent av lärarna menar att betygen från årskurs 6 lett till att det är lättare att upptäcka elever i behov av stöd. Framför allt är det lärare som inte tidigare satt betyg som anser att det är lättare nu. Samtidigt svarar nio av tio lärare att de hade kompetens att upptäcka elever med stödbehov innan betygen infördes. Både enkätsvar och annan statistik pekar på att betygen inte lett till någon betydande förändring av andelen elever som ges särskilt stöd.

– Det är allvarligt när elever som behöver stöd inte får det. Efter att betygen från årskurs 6 införts ser vi fortfarande att fyra av tio lärare upplever att elevers möjligheter att få stöd är dåliga, säger Cecilia Sandberg.

Något lättare förklara för elever och vårdnadshavare

Majoriteten av lärarna svarar att det är svårt att få elever att förstå hur de ligger till kunskapsmässigt, men 46 procent av lärarna tycker att betygen från årskurs 6 gjort det lättare. Två tredjedelar av lärarna tycker att det är svårt att få elevernas vårdnadshavare att förstå hur deras barn ligger till i skolan men en tredjedel tycker att det har blivit lättare efter betygen. Både elever och vårdnadshavare uppger i intervjuer att dialogen med läraren är viktig för förståelsen.

Ökad motivation men inte för alla

Drygt hälften av lärarna upplever generellt att elevernas motivation är högre efter att betygen från årskurs 6 införts. Bland eleverna uppger 80 procent att de arbetar hårdare när de vet att de får betyg. Dock uppger lärarna att högpresterande elever motiveras mer än lågpresterande elever. 54 procent av lärarna upplever också att högpresterande elevers kunskapsutveckling är bättre efter att betygen införts. När det gäller lågpresterande elever uppger majoriteten av lärarna istället att det inte skett någon förändring i kunskapsutvecklingen. 12 procent av lärarna uppger att lågpresterande elevers kunskapsutveckling försämrats.

Betygen har lett till ökad stress

77 procent av lärarna uppger att eleverna är mer stressade idag än innan betygen från årskurs 6 infördes. Bilden bekräftas också av eleverna själva. Jämfört med innan betygen infördes är det idag betydligt fler sjätteklassare som är stressade i skolan varje dag eller en eller flera gånger i veckan. Eleverna i årskurs 6 är också betydligt mer stressade än eleverna i årskurs 4 och 5 jämfört med innan betygen infördes. Betygen i årskurs 6 har heller inte lett till att eleverna är mindre stressade över betygen i de högre årskurserna. Det finns därmed inget i utvärderingen som tyder på att tidigare betyg minskar betygsstressen överlag.

Mer om utvärderingen

Utvärderingen bygger på enkäter med omkring 2000 lärare, nästan 500 rektorer, cirka 400 kommuner och ansvariga för fristående skolor. Enkäterna gjordes våren 2016. Svarsfrekvensen skiljde sig något mellan svarsgrupperna men var omkring 80 procent. Även data från studien ”Attityder till skolan”, intervjuer, forskning och annan statistik har utgjort underlag i utvärderingen.

Kontaktuppgifter

För frågor om betyg kontakta Cecilia Sandberg, chef enheten för styrdokumentsutveckling 08-527 333 83

För frågor om innehållet i rapporten ”Utvärdering av betyg från årskurs 6” kontakta Veronica Borg, undervisningsråd 08-527 333 49

Skolverkets presstjänst 08-527 333 00

Publicerades den .