Statlig satsning gav nästan 3000 nyanställda i skolan

Nästan 3 000 personer, varav drygt 1 300 lärare, har nyanställts av skolorna med hjälp av det statliga bidraget i Lågstadiesatsningen. Bidraget har också möjliggjort att låta redan anställda gå upp i arbetstid. När de räknas in har bidraget lett till totalt nästan 4 000 heltidstjänster. Det visar Skolverkets uppföljning av hur bidraget för läsåret 2015/16 använts. Statistiken finns även nedbruten lokalt.

– Det är bra att bidraget lett till så stora personalförstärkningar redan i den första ansökningsomgången. Syftet är att ge lärarna mer tid med varje elev och på så sätt höja utbildningens kvalitet, säger Johanna Freed, enhetschef på Skolverket.

Mest bidrag till nyanställningar

Totalt har 2 957 personer nyanställts. Av dessa är 1 322 lärare, 215 förskollärare, 271 speciallärare, 734 annan pedagogisk personal och 415 icke pedagogisk personal, som exempelvis vaktmästare. När både nyanställda och redan anställda som gått upp i arbetstid räknas samman handlar det om motsvarande sammanlagt 3967 heltidstjänster.

Svårt att rekrytera

För läsåret 2015/16 beviljades kommuner och fristående skolor nästan två miljarder kronor i bidrag. Ungefär en tiondel av bidraget, drygt 205 miljoner kronor ska betalas tillbaka eftersom de inte lyckats anställa enligt plan.

– Den främsta orsaken till att kommuner och fristående skolor blir återbetalningsskyldiga är att de haft svårt att rekrytera personal. När vi frågade kommunerna uppgav 95 procent att de har svårt att rekrytera. Det här är ett tydligt tecken på hur svår lärarbristen i landet är, säger Johanna Freed.

Mer om Lågstadiesatsningen

Lågstadiesatsningen har beslutats av regeringen. Skolverket betalade ut bidrag i Lågstadiesatsningen för första gången läsåret 2015/2016. Det är bidragsomgången 2015/2016 som nu har följts upp. Lågstadiesatsningen syftar till att på olika sätt öka lärarnas tid med eleverna i förskoleklassen och årskurs 1-3. Den största delen av bidraget har gått till personalförstärkningar. En mindre del av bidraget, 27,5 miljoner kronor har gått till andra insatser för att minska klasstorleken och öka lärarnas tid med eleverna. Det kan till exempel handla om att bygga om klassrum och låta lärarna få planeringsverktyg och andra IT-lösningar.

För frågor kontakta

Johanna Freed, chef för statsbidragsenheten, 08-527 332 51

För frågor om statistiken kontakta

David Westerholm, undervisningsråd, 08-527 334 46

Skolverkets Presstjänst 08-527 333 00

Publicerades den .