Varannan kommun har kö till sfi

Närmare hälften av kommunerna har kö till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare men endast ett fåtal har omfattande köer, visar en ny rapport från Skolverket. Den största orsaken till köerna är bristen på sfi-lärare.

– Lärarbristen inom sfi är påtaglig och det är svårt att rekrytera. Vi föreslår därför att tillgången till distansutbildning i svenska som andraspråk för sfi-lärare utökas, säger Anna Westerholm, avdelningschef på Skolverket.

Närmare varannan av de kommuner som har svarat på enkäten, 47 procent, har kö till sfi. Köerna finns framför allt i kommuner med pendlingsavstånd till större och mindre städer. Landsbygdskommuner och storstäder har köer i mindre utsträckning. Kommuner som har köer är relativt jämnt fördelade mellan länen.

Få kommuner har lång kö

Drygt hälften av de 111 kommuner som har uppgett att de har en kö, har en väntetid på mellan en och fyra veckor. Ett tiotal kommuner har omfattande kötider. Som mest är väntetiden mellan fem och sex månader och flera hundra personer står i kö.

Lärarbrist största orsaken

Det finns inget klart samband mellan många anmälda och långa köer. Många kommuner har ett stort antal personer som har anmält sig till sfi men har ingen kö. Det finns också kommuner med få anmälda men som ändå har kö. Som Skolverket uppfattar det är det brist på lärare som är den största orsaken till köerna.

– Många kommuner löser det med större undervisningsgrupper och att lärarna jobbar flexibelt, det vill säga såväl dagar, kvällar som helger. Men det krävs långsiktiga åtgärder, bland annat för att öka tillgången på lärare. Skolverket behöver också ge stöd till de kommuner som har behov, säger Anna Westerholm.

Skolverkets förslag

Det behövs flera åtgärder för att minska köerna till sfi. Skolverket föreslår bland annat följande:

  • Att tillgången till distansutbildning i svenska som andraspråk för sfi-lärare utökas så att det är blir möjligt att möta behovet av sfi-lärare över hela landet.
  • Att regeringen förlänger och utökar statsbidraget för att utveckla sfi. Bidraget bör ges för en längre period än ett år i taget för att underlätta kommunernas planering.
  • Bättre samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna så att etableringsplanen och den individuella studieplanen inom vuxenutbildningen hakar i varandra.

Mer om sfi

Nyanlända som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag har enligt lag rätt att påbörja kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) inom en månad från det datum de har anmält sig till utbildningen. Övriga som har rätt till sfi ska kunna påbörja undervisningen inom tre månader från folkbokföringsdatum. Det är hemkommunen som ska se till att utbildningen erbjuds.

Mer om rapporten

  • Skolverket har på uppdrag av regeringen undersökt om det finns köer till den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare och i så fall hur omfattande de är.
  • 236 kommuner omfattas av svaren på Skolverkets enkät vilket motsvarar 81 procent av kommunerna.
  • Med kö till sfi menar Skolverket den tid som överstiger skollagens gräns för hur lång väntetiden får vara.

För frågor kontakta:
Anna Westerholm, chef för avdelningen läroplaner på Skolverket. 08-527 337 04

För frågor om rapporten:
Therese Ahlqvist, enhetschef Skolverket. 08-527 332 88
Malin Jondell Assbring, undervisningsråd Skolverket. 08-527 335 39

Publicerades den .