Mindre barngrupper i förskolan

Inte sedan 1992 har barngrupperna i förskolan varit så små som nu. Skolverkets senaste statistik visar att det gick i genomsnitt 15,9 barn i en barngrupp 2016 jämfört med 16,7 barn 2015. Statistiken visar också att förskolorna har anställt mer personal men att fler anställda saknar utbildning för arbete med barn. Statistiken finns också på kommunnivå.

- Det är glädjande att barngrupperna blivit mindre men samtidigt är det en bra bit kvar till de riktmärken vi satt upp. Det är också oroande att förskolorna anställt mer personal som inte har utbildning för att arbeta med barn. All forskning visar att välutbildad personal är den viktigaste faktorn för att skapa en lärorik och trygg förskola för barnen, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket.

24 år sedan grupperna var mindre

Det totala antalet barn i förskolan ökade från 493 600 barn 2015 till 501 000 barn 2016. Samtidigt minskade barngruppernas storlek från i genomsnitt 16,7 barn 2015 till 15,9 barn 2016. Man får gå tillbaka till 1992 för att hitta ett år då barngrupperna var mindre. Då bestod en barngrupp av i genomsnitt 15,7 barn. Barngrupperna har inte blivit mindre på bekostnad av personaltätheten. Precis som föregående år går det i genomsnitt 5,2 barn per personal.

- Vi betalar numera ut ett bidrag till kommuner och fristående förskolor för att minska barngrupperna. Vi har också infört riktmärken för hur stora barngrupperna bör vara. De här insatserna kan ha bidragit till att barngrupperna blivit mindre, säger Magdalena Karlsson.

Mer personal men fler utan utbildning

För att få en rättvisande bild av personalen i förskolan räknas antalet anställda om till heltidstjänster. Antalet heltidstjänster ökade från 94 200 tjänster 2015 till 97 300 tjänster 2016. Det innebär en ökning med 3,3 procent. Andelen personal som helt saknar utbildning för arbete med barn ökade med drygt 3 procentenheter till 28 procent. Samtidigt minskade andelen med förskollärarexamen med 3 procentenheter till 39 procent.

- Statistiken visar svart på vitt den stora bristen på förskollärare. Det är allvarligt eftersom förskollärare har det viktiga uppdraget att ansvara för undervisningen i förskolan. När förskollärarna är för få blir det svårt att ge barnen de utmaningar och den stimulans de behöver och har rätt till, säger Magdalena Karlsson.

Mer om riktmärken för barngrupper

För barn som är 1-3 år är riktmärket för barngruppers storlek 6-12 barn. För barn som är 4-5 år är riktmärket 9-15 barn. Riktmärkena finns i kommentartexten i Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan.

Mer om statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan

Sedan 2015 betalar Skolverket på regeringens uppdrag ut ett bidrag till kommuner och huvudmän för fristående förskolor för att de ska kunna minska barngrupperna. Förra året var intresset mycket stort och Skolverket beviljade bidrag på totalt 970 miljoner kronor. För bidragsåret 2017/2018 finns totalt 828 miljoner att fördela. Det är möjligt att ansöka om bidrag fram till och med 2 maj.

Kontaktuppgifter

För frågor om förskolan kontakta Magdalena Karlsson, undervisningsråd 08-527 334 41

För frågor om statistiken kontakta Ann Louise Jensen, undervisningsråd 08-527 33 304 eller Hannes Stiernstedt, undervisningsråd 08-527 33 197

Skolverkets presstjänst 08-527 333 00

Se även

Skolverkets PM Barn- och personal i förskolan hösten 2016

Publicerades den .